seguro vida ahorro
Protegeix-te a tu i als teus

Què és una assegurança de vida estalvi?

Març 15, 2021 6 min 10 vegades compartit

Una assegurança de vida estalvi és una eina eficaç per complementar la pensió pública de jubilació. El prenedor, que habitualment també n’és el beneficiari, abona unes primes per les quals se li ofereix una rendibilitat concreta. Es tracta d’un producte de baix risc i amb gran liquiditat que, a més, gaudeix d’importants avantatges fiscals, atès que no es tributa per la rendibilitat que s’obté, excepte quan es rescata.

Com puc contractar una assegurança de vida estalvi?

Quan es vol contractar una assegurança de vida, hi participen els actors següents:

 • La companyia asseguradora.
 • El prenedor de l’assegurança.
 • L’assegurat.
 • El beneficiari.

En aquest tipus d’assegurança de vida, el prenedor, l’assegurat i el beneficiari poden coincidir en la mateixa persona.

La millor manera de contractar una assegurança de vida estalvi és amb un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES), una eina d’estalvi a futur que té un límit d’aportació anual de 2.000 euros i un màxim de 240.000 euros en tota la vida del producte. L’objectiu del PIES és acabar cobrant una renda vitalícia que pot servir, per exemple, per complementar la pensió pública de jubilació.

Quines cobertures ofereix?

L’assegurança de vida cobreix principalment la mort de la persona que està assegurada. Hi ha diferents límits, garanties extres i cobertures per determinades incidències i el seu principal objectiu és garantir un capital a la família.

Per la seva banda, la finalitat de l’assegurança de vida estalvi –expressada a través dels PIES– és senzillament generar uns estalvis que es materialitzin en una renda vitalícia amb les aportacions que es duen a terme al llarg del temps.

Perquè hi hagi cobertura de supervivència, cal que el prenedor, l’assegurat i el beneficiari siguin la mateixa persona. En cas contrari, és possible incloure-hi una assegurança de vida risc per destinar el capital assegurat a altres beneficiaris. Aquest producte, amb interessos molt baixos i poc risc, garanteix el pagament de la prestació que s’hagi pactat.

Símbol de protecció d'una família

Com tributa una assegurança d’estalvi?

El principal avantatge fiscal de l’assegurança de vida estalvi es troba en el moment de cobrar les prestacions. Les assegurances de vida tributen només pels interessos que els diners de la persona que ha contractat l’assegurança generen pel producte.

És possible cobrar els diners de tres maneres diferents (que repercutiran en com tributen a Hisenda):

 1. En forma de capital: s’accedeix de cop a tots els diners aportats. Es tributa així:
  • De 0 a 6.000 euros: 9,5 %.
  • De 6.001 a 50.000 euros: 10,5 %.
  • De 50.001 a 200.000 euros: 11,5 %.
  • De 200.001 en endavant: 13%.
 2. Renda vitalícia: es tributa per un percentatge dels rendiments. La quantia varia en funció de l’edat a la qual es comença a cobrar:
  • Menys de 40 anys: 40%.
  • Entre 40 i 49 anys: 35%.
  • Entre 50 i 59 anys: 28%.
  • Entre 60 i 65 anys: 24%.
  • Entre 66 i 69 anys: 20%.
  • Més de 70 anys: 8%.
 3. Renda temporal: diferents de la renda vitalícia. S’aplica a l’anualitat els percentatges següents:
  • 12% amb una durada igual o inferior a 5 anys.
  • 16% amb una durada d’entre 5 i 10 anys.
  • 20% amb una durada d’entre 10 i 15 anys.
  • 25% amb una durada superior als 15 anys.

Cal recordar en aquest punt que si una persona diferent del titular de l’assegurança cobra les prestacions, aquestes tributen en l’Impost de Successions i Donacions i haurà de consultar la legislació vigent en cada Comunitat Autònoma.

Tributació del rescat de l’assegurança

En matèria fiscal és rellevant com apareix el contribuent en el contracte de l’assegurança de vida. Depenent de si és el prenedor, l’assegurat o el beneficiari tributarà en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o en l’Impost de Successions i Donacions.

Diferències entre una assegurança de vida estalvi i una assegurança de vida risc

En l’assegurança de vida risc, a diferència de la de vida estalvi, el beneficiari serà sempre una tercera persona, que es designarà en el contracte de la pòlissa. El risc assegurat en l’assegurança de vida risc cobreix el decés de l’assegurat abans de la finalització del contracte.

Mitjançant aquest contracte els beneficiaris designats en la pòlissa cobren un capital que s’ha fixat prèviament. Si en vèncer l’assegurança l’assegurat encara és viu, la companyia asseguradora no donarà cap contraprestació.

En l’assegurança de vida estalvi, el prenedor, l’assegurat i el beneficiari poden ser la mateixa persona. L’objectiu d’aquest instrument és generar un estalvi de cara al futur.

Dona al mar mirant a l'horitzó

Creixement de les assegurances d’estalvi

Segons les dades de la consultora ICEA, especialitzada en el servei d’estadístiques i estudis del sector assegurances, cada vegada més espanyols opten per l’assegurança d’estalvi. L’estalvi gestionat va arribar, al tancament de l’exercici 2019, als 194.685 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 3,3%, davant el creixement del 2,6% del 2018.

Una altra de les dades destacables de l’informe d’ICEA és el creixement més gran de les assegurances d’estalvi respecte a les de risc. Fins ara eren aquestes últimes les que tenien més demanda. Això no obstant, les dades indiquen que ara com ara les preferències dels clients es decanten en més mesura per l’assegurança d’estalvi.

Segons les dades d’ICEA, el perfil mitjà del contractant d’assegurances de vida a Espanya és un home (el 56,0% dels compradors) d’entre 35 i 44 anys (el 28,4% del total), casat (un 44,1%), resident en capitals de província (un 28,0%), que contracta assegurances de risc amb un capital assegurat mitjà de 39.608 euros i amb una durada de menys de quatre anys (el 66,2%).

Altres modalitats d’estalvi

El pla de pensions és una altra modalitat d’estalvi que pot ser interessant, a més del PIES vinculat a l’assegurança de vida estalvi. Els avantatges fiscals d’aquest producte són un dels seus principals atractius. Limitades les aportacions a 1500 euros anuals o un 30% de les rendes netes del treball, tot aquest capital és deduïble a l’hora de fer la declaració de la renda.

D’altra banda, també és interessant en termes d’estalvi l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (AIELT). Amb aquesta eina no es tributa pels rendiments obtinguts, sempre que es mantingui cinc anys i no se superin els 5.000 euros per any i per persona.

Més informació:

Assegurança de vida. Cobertures, tipus, fiscalitat i molt més

Com tributen les assegurances de vida?

Temes relacionats