calculo pension de viudedad
Assegura la teva jubilació

Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra?

Juny 7, 2023 7 min 15 vegades compartit

Quan mor la nostra parella, sigui cònjuge o parella de fet, l’Estat ens garanteix una prestació per cobrir les necessitats econòmiques. La pensió de viduïtat es concedeix per evitar que hi hagi una situació de necessitat econòmica i per sostenir la unitat familiar. 

Per accedir a la pensió de viduïtat no cal fer gaires tràmits, però sí reunir una sèrie de requisits. Sabem que en una situació així, amb tots els tràmits i gestions que s’han de fer de sèrie, pot ser confús calcular la pensió de viduïtat que ens correspondrà. Per això en aquest article volem aportar una mica de llum sobre el tema i t’explicarem com es calcula la pensió de viduïtat i tots els detalls.

Com es calcula la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat es rep per cobrir les necessitats econòmiques de la persona que es queda vídua. Per poder cobrar la retribució, la persona que mori hauria d’haver cotitzat un mínim a la Seguretat Social. En funció de la causa de la mort, aquest període varia:

 • Si la mort ha esdevingut per malaltia, cal acreditar 500 dies cotitzats en els cinc anys anteriors a la defunció o a la data de la jubilació.
 • Si el decés es produeix per accident no caldrà cap període de cotització.
 • En cas que el difunt no estigués afiliat a la Seguretat Social en aquell moment, s’hauran d’acreditar com a mínim 15 anys cotitzats.

La pensió de viduïtat es calcula en funció de la base reguladora del difunt. La base reguladora és el barem que utilitza la Seguretat Social per calcular les prestacions (per desocupació, per jubilació…) dels treballadors o, en aquest cas, de la parella. Aquest barem es calcula segons la base de cotització (que és bàsicament el salari mensual brut del difunt) i el període de temps que hagi cotitzat. A més, aquest barem varia segons alguns factors que veurem a continuació. 

Com es calcula la base reguladora a la pensió de viduïtat?

Com hem comentat, la base reguladora es fa servir per calcular la pensió de viduïtat, i canvia en funció de si la mort ha estat per causes laborals o no i de si el mort era jubilat o treballador:

 • Si la mort ha estat durant la jubilació o en una incapacitat permanent, la base reguladora és la mateixa que es va emprar per calcular la pensió de jubilació o d’incapacitat del difunt.
 • Si la mort és conseqüència d’una malaltia o d’un accident no relacionats amb la feina, la base reguladora es calcula dividint les bases de cotització dels últims 24 mesos entre 28. 
 • Si la mort és conseqüència d’un accident o una malaltia laboral, el càlcul de la base reguladora és una mica més complex. Ho veurem pas a pas. 

En primer lloc, has de sumar aquests criteris:

 • El sou i l’antiguitat diaris del treballador a la data de l’accident o de la baixa multiplicats per 365 dies.
 • El total de les pagues extra de l’any anterior a l’accident o la baixa per malaltia.
 • La divisió dels plusos, les retribucions complementàries (complements econòmics en alguns llocs de feina) i les hores extra fetes l’any anterior a la mort entre el nombre de dies treballats en aquest temps. El resultat d’aquesta operació es multiplicarà per 273.

El total de la suma d’aquests tres conceptes s’ha de dividir entre 12. Coneixent aquests supòsits es pot saber la quantia de la base reguladora de la pensió de viduïtat.

Simulador del càlcul de la pensió de viduïtat

Vols saber quin percentatge li queda a una vídua de la pensió del seu marit? Per saber quant cobrarem de pensió de viduïtat, calcularem el percentatge corresponent —segons el cas— de la base reguladora del difunt. Aquest percentatge és del 52 % en el cas general o del 60 o 70 % en alguns casos específics. Així queden els percentatges en funció del cas:

 • S’aplica el 52 % de la base reguladora de la pensió de viduïtat com a norma general, independentment de la situació del difunt.
 • S’aplica el 60 % quan el beneficiari de la pensió és més gran de 65 anys i no rep una altra pensió pública ni un salari de treball per compte propi o d’altri. 
 • S’aplica el 70 % de la base reguladora, el màxim possible, quan es donen aquestes tres circumstàncies alhora:
  • Que el beneficiari tingui càrregues familiars, com ara fills o acollits menors de 26 anys o persones discapacitades amb què conviu.
  • Que la pensió de viduïtat sigui l’única font d’ingressos familiar.
  • Que els ingressos anuals del beneficiari no superin el mínim.

A més, hi ha la possibilitat de completar aquesta pensió amb un complement de maternitat. L’any 2023, l’import és de 30,40 euros cada mes per cada fill o filla. Aquest import té un límit de quatre vegades la quantitat. Aquest és el resum del percentatge que queda a una vídua de la pensió del seu marit el 2023.

Pensions mínimes i màximes de viduïtat el 2023

El 2023, totes les pensions contributives (entre elles la pensió de viduïtat) han pujat un 8,5 %. Amb aquest increment, les pensions mínimes de viduïtat (anuals) per a aquest 2023 queden així:

 • Amb càrregues familiars: 12.682,60 euros anuals
 • 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65 %: 10.963,40 euros anuals
 • Entre 60 i 64 anys: 10.256,40 euros anuals
 • Menors de 60 anys: 8.306,20 euros anuals

D’altra banda, durant el 2023, l’import màxim serà de 42.823,34 euros anuals, abonats en 14 pagues.

Puc cobrar la pensió de viduïtat si m’he tornat a casar?

Sí, és possible cobrar la pensió de viduïtat si t’has tornat a casar, sempre que compleixis els requisits següents. D’una banda, la persona que rep la pensió ha de tenir més de 61 anys o bé tenir reconeguda una discapacitat superior al 65 %. També cal acreditar que la principal o única font d’ingressos és la pensió de viduïtat. 

A més, els ingressos del nou matrimoni no poden superar el doble del salari mínim interprofessional. 

Recapitulem

La pensió de viduïtat és un sistema que permet a la parella del mort comptar amb un suport econòmic. Sol·licitar-la no és gens complicat, però sí que hem de tenir en compte els requisits i les formes per calcular una pensió de viduïtat. Així doncs, com es calcula la pensió de viduïtat? Per fer-ho, només cal tenir clares dues variables: la base reguladora i els percentatges corresponents segons el cas particular.

De vegades, però, aquesta prestació no satisfà les nostres necessitats o el nostre ritme de vida, per la qual cosa contractar altres eines d’estalvi privades pot ser una bona idea de cara al futur. Plans de pensions, AIELT, Unit Linked… Hi ha diverses opcions disponibles per complementar una pensió de viduïtat. Una de les preocupacions més esteses a Espanya és quant es cobrarà de jubilació

Estar ben informat és el primer pas per prendre bones decisions i anticipar-se als imprevistos i situacions inevitables de la vida. És important que estiguem preparats per al futur i sempre és útil replantejar i vigilar de prop la nostra estratègia d’estalvi.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.