calculo pension de viudedad
Assegura la teva jubilació

Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra? (2022)

Febrer 3, 2021 6 min 10 vegades compartit

Quan mor la nostra parella, sigui cònjuge o parella de fet, l’Estat ens garanteix una prestació per cobrir les nostres necessitats econòmiques. La pensió de viduïtat es concedeix per evitar que hi hagi una situació de necessitat econòmica i per sostenir la unitat familiar.

Per accedir a la pensió de viduïtat no cal fer gaires tràmits, però sí complir una sèrie de requisits. Sabem que en una situació així, amb tots els tràmits i gestions que cal fer de sèrie, pot ser una mica confús estimar la pensió de viduïtat que ens correspondrà. Per això en aquest apunt volem posar una mica de llum sobre el tema, explicant-te tots els detalls per calcular o fer una simulació del càlcul d’una pensió de viduïtat.

Com es calcula la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat es rep per cobrir les necessitats econòmiques de la persona que es queda vídua. Per poder cobrar-la, la persona que mori havia d’haver cotitzat un mínim a la Seguretat Social. Depenent de la causa de la mort, aquest període varia:

 • Si la mort s’ha produït per malaltia, cal acreditar 500 dies cotitzats en els cinc anys anteriors a la defunció.
 • Si el decés té lloc per accident no serà necessari cap període de cotització.
 • En el cas que el difunt no estigués afiliat a la Seguretat Social en aquell moment, s’han d’acreditar almenys 15 anys cotitzats.

La pensió de viduïtat es calcula en funció de la base reguladora del mort. La base reguladora és el barem que utilitza la Seguretat Social per calcular les prestacions (per desocupació, per jubilació…) dels treballadors o, en aquest cas, de la seva parella. Aquest barem es calcula segons la base de cotització (que és bàsicament el salari mensual brut del mort) i el període de temps que hagi cotitzat. A més, aquest barem varia en funció d’alguns factors que veurem a continuació. 

Com es calcula la base reguladora?

Tal com hem comentat, la base reguladora s’utilitza per calcular la pensió de viduïtat, i canvia en funció de si la mort ha estat per causes laborals o no i de si el mort era jubilat o treballador:

 • Si la mort ha estat durant la seva jubilació o en una incapacitat permanent, la base reguladora és la mateixa que es va utilitzar per calcular la pensió de jubilació o d’incapacitat del mort.
 • Si la mort és conseqüència d’una malaltia o un accident no relacionats amb la feina, la base reguladora es calcula dividint les bases de cotització dels últims 24 mesos entre 28.
 • Si la mort és conseqüència d’un accident o malaltia laboral, el càlcul de la base reguladora és una mica més complex. Vegem-ho pas a pas.

En primer lloc, has de sumar aquests criteris:

 • El sou i l’antiguitat diaris del treballador multiplicats per 365.
 • El total de les pagues extres de l’any anterior a l’accident o baixa per malaltia.
 • La divisió dels plusos, retribucions complementàries (complements econòmics a alguns llocs de treball) i hores extres fetes l’any anterior a la mort entre el nombre de dies treballats en aquest temps. El resultat d’aquesta operació es multiplicarà per 273.

El total de la suma d’aquests tres conceptes s’ha de dividir entre 12.

Com pots simular el càlcul de la pensió de viduïtat

Per saber quant cobrarem de pensió de viduïtat, calcularem el percentatge corresponent –segons el cas– de la base reguladora del mort. Aquest percentatge és del 52% en el cas general, o del 60 o 70% en alguns casos específics. Així queden els percentatges en funció del cas:

 • S’aplica el 52% de la base reguladora com a norma general, independentment de la situació del mort.
 • S’aplica el 60% quan el beneficiari de la pensió és més gran de 65 anys i no rep cap altra pensió pública ni un salari de treball per compte propi o d’altri.
 • S’aplica el 70% de la base reguladora, el màxim possible, quan es donen aquestes tres circumstàncies al mateix temps:
  • Que el beneficiari tingui càrregues familiars, com fills o acollits menors de 26 anys o discapacitats amb els quals conviu.
  • Que la pensió de viduïtat sigui l’única font d’ingressos familiar.
  • Que els ingressos anuals del beneficiari no superin el mínim.

A més, hi ha la possibilitat de completar aquesta pensió amb un complement de maternitat. La beneficiària cal que sigui mare de dos fills (complement del 5%), de tres fills (complement del 10%) o de quatre o més (complement del 15%).

Pensions mínimes i màximes de viduïtat el 2022

El 2022, totes les pensions contributives (entre les quals la pensió de viduïtat) han pujat un 2,5%. Amb aquest increment, les pensions mínimes de viduïtat (anuals) per a aquest 2022 queden així:

 • Amb càrregues familiars: 11.688,60 euros
 • 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%: 10.103,80 euros
 • Entre 60 i 64 anys: 9.452,80 euros
 • Menors de 60 anys: 7.655,20 euros

D’altra banda, durant el 2022, l’import màxim serà de 39.474 euros anuals, abonats en 14 pagues.

Puc cobrar la pensió de viduïtat si m’he tornat a casar?

Sí, és possible cobrar la pensió de viduïtat si t’has tornat a casar, sempre que compleixis els següents requisits. D’una banda, la persona que rep la pensió ha de ser més gran de 61 anys o bé tenir reconeguda una minusvalidesa superior al 65%. També cal acreditar que la principal o única font d’ingressos és la pensió de viduïtat.

A més, els ingressos del nou matrimoni no poden superar el doble del salari mínim interprofessional.

Recapitulant

La pensió de viduïtat és un sistema que permet a la parella del mort disposar d’un suport econòmic. Sol·licitar-la no és gens complicat, però sí que hem de tenir en compte els requisits i les formes per calcular una pensió de viduïtat. Per fer-ho, n’hi ha prou amb tenir clares dues variables: la base reguladora i els percentatges corresponents segons el cas particular.

A vegades, però, aquesta prestació no satisfà les nostres necessitats o el nostre ritme de vida, de manera que contractar altres eines d’estalvi privades pot ser una bona idea de cara al futur. Plans de pensions, PIES, AIELT… Són diverses les opcions que tenim disponibles per complementar una pensió de viduïtat.

Una de les preocupacions més esteses a Espanya és quant es cobrarà de jubilació. Estar ben informat és el primer pas per prendre bones decisions i anticipar-se a imprevistos i situacions inevitables de la vida. És important que estiguem preparats per al futur i sempre és útil replantejar i vigilar de prop la nostra estratègia d’estalvi.

Temes relacionats