calculo pension de viudedad
Assegura la teva jubilació

Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra? (2021)

febrer 3, 2021 5 min 6 veces compartido

L’objectiu de la pensió de viduïtat és cobrir les necessitats econòmiques d’un ciutadà si mor la persona que origina la prestació. Cal que compleixi una sèrie de requisits i la seva quantia es calcula com veurem a continuació.

Per poder cobrar la pensió de jubilació, la persona morta havia d’estar afiliada a la Seguretat Social i acreditar que ha cotitzat durant un període determinat. Si ha mort per malaltia, cal que s’acreditin 500 dies cotitzats en els cinc anys anteriors a la defunció. Per contra, en el cas que el decés es produeixi per accident no serà necessari cap període de cotització. Sí que és important conèixer que, en el cas que el difunt no estigués en situació d’alta o assimilada a la Seguretat Social, caldrà acreditar almenys 15 anys cotitzats.

Com es calcula la quantia de la pensió de jubilació?

La norma general indica que la quantia que rebrà el beneficiari serà la corresponent al 60% de la base reguladora del mort, una quantia que pot arribar a augmentar fins al 70% si es donen les següents tres circumstàncies al mateix temps:

 • Que hi hagi càrregues familiars per al beneficiari.
 • Que la pensió de viduïtat sigui l’única font d’ingressos familiar.
 • Que els rendiments anuals del pensionista en tots els conceptes siguin mínims.

La base reguladora es calcula de manera diferent, depenent de la situació en què es trobi el causant (treballador en actiu o pensionista) i de la causa de la mort (contingència comuna o contingència professional).

Quanties mínimes i màximes de les pensions de viduïtat el 2021

El 2021 la pensió de viduïtat tindrà una pujada de l’1,8%, segons el que es deriva de la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021. Amb aquest increment, els imports de les pensions de viduïtat per als diferents casos queden de la manera següent:

Amb càrregues familiars:

 • Quantia mensual: 797,81 euros
 • Quantia anual: 11.169,34 euros

65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%:

 • Quantia mensual: 689,65 euros
 • Quantia anual: 9.655,10 euros

Entre 60 i 64 anys:

 • Quantia mensual: 645,25 euros
 • Quantia anual: 9.033,50 euros

Menors de 60 anys:

 • Quantia mensual: 522,45 euros
 • Quantia anual: 7.314,30 euros

És possible cobrar la pensió de viduïtat si un s’ha tornat a casar?

Sí, és possible, sempre que compleixi els següents requisits. D’una banda, la persona que rep la pensió ha de ser més gran de 61 anys o, en el cas de ser menor d’aquesta edat, cal que tingui reconeguda la incapacitat permanent absoluta o una minusvalidesa superior al 65%. També cal acreditar que la principal o única font d’ingressos del pensionista és la pensió de viduïtat i els seus ingressos anuals per aquesta partida han de representar almenys el 75% del total del que ingressa el beneficiari anualment. Així mateix, els ingressos del nou matrimoni no poden superar dues vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en l’any en curs. Si es genera una nova pensió de viduïtat s’haurà d’optar per una.

Cal tenir en compte també que en els casos de separació o divorci, quan hi hagi un únic beneficiari amb dret a pensió, l’import de la quantia serà íntegre. Si hi ha més d’un beneficiari amb dret a pensió, aquesta serà reconeguda com la quantia proporcional al temps que hagi viscut cadascun d’ells amb el causant i, en tot cas, es garantirà el 40% a favor del cònjuge o supervivent d’una parella de fet amb dret a pensió de viduïtat.

Com podem veure, estar ben informat sobre qüestions importants com aquesta és el primer pas per prendre decisions en la bona direcció. És important que estiguem preparats per al futur i, per això, hem de reflexionar i replantejar la nostra estratègia d’estalvi. No en va, una de les preocupacions més esteses recentment a Espanya és quant es cobrarà de jubilació.

Per poder donar una resposta aproximada a aquesta inquietud s’ha posat en marxa un simulador de jubilació que neix amb l’objectiu d’ajudar tots aquells que pensen en el seu futur perquè disposin d’una eina extra per preparar el seu estalvi. Com funciona? És molt fàcil. L’interessat respon unes senzilles preguntes i el simulador duu a terme unes estimacions que donen com a resultat els diners dels quals un creu que disposarà en el futur i els que previsiblement tindrà en realitat.

El resultat pot portar a molts a pensar en eines d’estalvi privat per complementar la pensió pública de jubilació. Quines són aquestes eines d’estalvi privat? D’una banda tenim els plans de pensions. D’acord amb la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021, el màxim deduïble a partir de l’1 de gener és de 2.000 euros. Fins al 2020, el màxim deduïble era de 8.000 euros.

D’altra banda tenim el PIES. Què és? És un pla individual d’estalvi sistemàtic. En aquest producte no es pot aportar anualment més de 8.000 euros i la quantitat màxima que es pot acumular en tota la vida del producte és de 240.000 euros. El principal avantatge és que no es paguen impostos si es rescata en forma de renda vitalícia. 

I l’AIELT? Amb aquesta eina d’estalvi a llarg termini no es tributa pels seus rendiments, sempre que es mantingui la inversió almenys cinc anys i no se superin els 5.000 euros per persona i any.

També et pot interessar:

Estic separat o divorciat, puc cobrar pensió de viduïtat? 

M’he tornat a casar. Perdré la pensió de viduïtat?

Temas relacionados