subvenciones personas dependientes
Protegeix-te a tu i als teus

Ajuts a la dependència i cures en l’entorn familiar

Abril 26, 2024 7 min

Tenir cura d’un familiar en una situació de dependència és una feina que requereix temps i recursos econòmics. Per això tenim les ajudes a la dependència. Prestacions econòmiques i prestacions vinculades a un servei que són un suport per a aquelles famílies que ho necessiten.

Les quantitats màximes i mínimes han augmentat aquest 2024 en funció del grau de dependència de cada persona. Si tens cura d’una persona gran o en situació de dependència o tu mateix et trobes en aquesta situació, t’interessarà conèixer totes les novetats amb relació als ajuts a la dependència. 

Continua llegint aquest article per conèixer tots els serveis i les prestacions econòmiques disponibles el 2024. No et descuidis de res! 

Llei de dependència: ajudes per tenir una persona gran a càrrec

Segons el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la llei de dependència vol “regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència”.

Dit d’una manera més senzilla: la llei de dependència regula el pagament d’ajudes a persones amb situació de dependència per garantir-ne els drets bàsics, l’autonomia, la seguretat i el benestar. Aquesta llei ofereix una sèrie de prestacions econòmiques que inclouen tant ajudes per a familiars cuidadors com per contractar cuidadors de persones dependents. A més, també inclouen prestacions a serveis com l’ajuda a domicili, l’atenció residencial, la prevenció i la promoció de l’autonomia personal o l’accés a un centre de dia.

Graus de dependència i prestacions el 2024

Hi ha tres graus diferents de dependència:

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?
 • Grau I: Dependència moderada. La persona necessita ajuda en les tasques bàsiques, com a mínim una vegada al dia o de manera intermitent. 
 • Grau II: Dependència severa. La persona necessita ajuda en les tasques bàsiques diverses vegades al dia, encara que no constantment.
 • Grau III: Gran dependència. La persona necessita ajuda en les seves activitats bàsiques diverses vegades al dia i la presència constant de la persona que en té cura.

Les prestacions econòmiques de la llei de dependència depenen sempre del grau d’incapacitat de la persona. Ara veurem cada cas detalladament:

Prestació econòmica per cures a l’entorn familiar (cures no professionals)

Es tracta d’un dels ajuts a la dependència, de caràcter excepcional, dirigit a la persona en situació de dependència per contribuir a les despeses derivades de les seves cures a casa. La finalitat és donar suport econòmic a la feina que la persona cuidadora no professional desenvolupa a l’entorn familiar i evitar que el beneficiari de l’ajuda hagi de deixar el seu nucli de convivència. Sempre que ho esculli la persona beneficiària de l’ajuda, l’habitatge compleixi les condicions d’habitabilitat i així ho estableixi el Programa Individual d’Atenció (PIA). 

En concret, les ajudes a la dependència per a cures no professionals van des dels 180 fins als 455,40 euros mensuals per cobrir cures no professionals, és a dir, familiars que cuiden la persona a casa seva. La quantitat la cobra la persona en situació de dependència en 12 mensualitats, i pot variar segons la comunitat autònoma i el grau de dependència:

 • Grau III gran dependència: 455,40 euros al mes
 • Grau II de dependència severa: 315,90 euros al mes
 • Grau I de dependència moderada: 180,00 euros al mes

Servei: ajuts per contractar cuidadors de persones dependents 

Si el PIA elaborat pels serveis socials determina que la persona dependent requereix serveis professionals, siguin a domicili o en un centre de dia o una residència, el beneficiari tindrà accés a aquest servei i a la seva prestació vinculada.

 • Servei d’ajuda a domicili: la intensitat del servei depèn del grau de dependència.
  • Dependència grau I: de 20 a 37 hores mensuals.
  • Dependència grau II: de 38 a 64 hores mensuals.
  • Gran grau III: de 65 a 94 hores mensuals.
 • Serveis de centres de dia:
  • Dependència grau I: prestació de 445,3 euros al mes. 
  • Dependència grau II: prestació de 747,25 euros al mes.
  • Gran grau III: prestació de 747,25 euros al mes.
 • Serveis d’atenció residencial:
  • Dependència grau I: prestació de 313,5 euros al mes. 
  • Dependència grau II: prestació de 445,3 euros al mes.
  • Gran grau III: prestació de 747,25 euros al mes.

L’ajut no serà mai inferior als imports mínims establerts que poden correspondre al beneficiari segons el seu grau i nivells de dependència:

 • Grau III de dependència: 200 euros al mes
 • Grau II de dependència: 150 euros al mes
 • Grau I de dependència: 100 euros al mes

On se sol·liciten les ajudes per cuidar un familiar?

Per demanar ajuts a la dependència cal acudir a un centre d’atenció primària o als serveis socials municipals, i cal tenir un informe que acrediti el grau de dependència. Aquest informe l’elabora el Servei de Valoració de la Dependència tenint en compte els informes de salut, la visita al domicili i una entrevista amb la persona dependent. Un cop feta aquesta valoració, el pas següent és l’elaboració del Pla Individualitzat d’Atenció (PIA), en què es detalla la prestació econòmica o servei que correspon.

Més endavant, si canviés la situació, es podria demanar una revisió d’aquest grau.

La veritat és que la llista d’espera per percebre les ajudes a la dependència ha estat molt llarga, sobretot els primers mesos després de l’entrada en vigor. El 2023 el Govern va augmentar el pressupost d’assistència, però la gestió i la burocràcia en cadascuna de les autonomies han entorpit el procés per percebre aquests ajuts, segons van detectar els mateixos Serveis Socials.

L’any 2024, els ajuts a la dependència augmenten un 17,6 % en les prestacions destinades a la cura de les persones dependents al seu entorn familiar. L’increment varia en funció del tipus d’assistència rebuda i el grau de dependència de cada persona.

Recapitulem: els ajuts a la dependència

La llei de dependència ofereix aquestes prestacions econòmiques, necessàries per a totes aquelles persones que necessitin ajuda per dur a terme les tasques bàsiques diàries i així garantir-ne l’autonomia i el benestar. Poden ser persones grans, amb alguna malaltia o discapacitat.

Per sol·licitar un ajut cal tenir acreditat un dels tres graus de dependència (moderada, severa o gran dependència). Les prestacions van destinades a cobrir des de les cures no professionals al domicili fins als serveis de personal especialitzat o de centres de dia i residències. La quantitat rebuda mensualment dependrà del grau de dependència de la persona. 

Això sí, a l’hora de demanar ajuts a la dependència, cal paciència. La norma diu que l’expedient es resol en sis mesos com a màxim, però aquest procés se sol estendre força en funció de la comunitat autònoma, i la mitjana se situa en un any d’espera.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.