la pensió de viduïtat
Assegura la teva jubilació

Guia completa sobre la pensió de viduïtat

Setembre 8, 2023 9 min 11 vegades compartit

Quan vivim la pèrdua de la nostra parella, ens ballen pel cap moltes preocupacions. Un munt de tràmits i paperassa i, a més, plantejar-nos sol·licitar la pensió de viduïtat.

La pensió de viduïtat és una prestació vitalícia a la qual es té dret després del decés de la parella de fet o cònjuge, i que dona suport econòmic, tant per a un mateix com per als fills o persones a càrrec nostre. Com qualsevol altra pensió, assegura una ajuda davant una possible dificultat econòmica.

Per demanar la pensió de viduïtat no cal fer gaires gestions, però convé comprovar tots els requisits necessaris, els documents i els casos específics per sol·licitar-la. En aquest apunt-guia sobre la pensió de viduïtat, veurem tots els supòsits, les condicions i el pas a pas per sol·licitar aquesta prestació, a més d’alguns casos pràctics que t’ajudaran a situar-te, així com la possibilitat de cobrar la pensió de viduïtat juntament amb altres pensions. Continua llegint si vols conèixer-ne tots els detalls!

Fes la teva simulació: Descobreix el pla d’estalvi ideal per al teu futur

Qui té dret a cobrar la pensió de viduïtat?

En general, el requisit indispensable per cobrar la pensió de viduïtat és que la persona hagi estat casada o unida en parella de fet amb la persona morta. Això no obstant, cal que tant el mort com el beneficiari compleixin obligatòriament una sèrie de requisits per generar i sol·licitar una pensió de viduïtat.

Requisits que ha de complir el difunt

La persona que mor ha d’haver complert al llarg de la seva vida laboral un seguit de requisits per generar una pensió de viduïtat:

 • Estar donat d’alta a la Seguretat Social i haver cotitzat almenys 500 dies durant els cinc anys anteriors a la mort.
  • Si no està donat d’alta, ha de demostrar almenys 15 anys cotitzats.
  • Si el decés es produeix per accident no caldrà cap període de cotització.
 • Rebre una pensió de jubilació o tenir-hi dret en el moment de morir.
 • Tenir una incapacitat permanent i cobrar una pensió.
 • Rebre un subsidi per incapacitat temporal, risc en l’embaràs, maternitat, paternitat o risc en la lactància i complir el període de cotització per a aquests casos.

Requisits que ha de complir el beneficiari

Per rebre una pensió de viduïtat, el beneficiari ha de demostrar una sèrie de requisits que tenen a veure amb la situació de la seva unió amb el difunt:

 • Si la mort ha estat per malaltia anterior a la unió, el cònjuge o parella de fet del mort ha d’acreditar:
  • L’existència de fills en comú.
  • Que el matrimoni hagués tingut lloc un any abans del decés.
 • Els separats o divorciats (sempre que no s’hagin tornat a casar o a unir) que estiguessin rebent una pensió compensatòria del difunt. Si la pensió de viduïtat és superior a la pensió compensatòria, s’igualen.
 • En qualsevol cas, tenen dret a pensió de viduïtat les dones víctimes de violència de gènere en el moment de la separació o divorci mitjançant sentència ferma.

La pensió de viduïtat en parelles de fet

A més de complir els requisits generals, perquè les parelles de fet puguin cobrar la pensió de viduïtat s’han de donar els punts següents:

 • Haver formalitzat la parella de fet almenys dos anys abans de la mort.
 • Acreditar una convivència ininterrompuda immediatament anterior a la mort durant un mínim de cinc anys.

Certificat de viduïtat

Per poder tramitar la pensió de viduïtat cal presentar un seguit de certificats. Tota la documentació, excepte els documents d’identitat, s’ha de presentar en versió original acompanyada d’una còpia per tal de confrontar-la:

 • Certificat de defunció: document del Registre Civil que dona fe del decés amb data, hora i lloc.
 • Certificat de fe de vida i estat (certificat de viduïtat): el document que acredita que una persona és viva, així com el seu estat civil.
 • La viduïtat es demostra donant-ne fe presencialment a l’encarregat del Registre Civil. També es pot acreditar per declaració jurada, afirmació solemne o per acta de notorietat.

Sol·licitud de la pensió de viduïtat

Els tràmits per sol·licitar la pensió de viduïtat són els següents:

 • Omplir el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.
 • Presentar en un Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social la documentació que s’indica en el model de sol·licitud.

La prestació es pot cobrar amb caràcter retroactiu fins a tres mesos després de la mort.

Càlcul de la pensió de viduïtat

Per calcular la pensió de viduïtat, cal aplicar el percentatge corresponent –segons el cas– de la base reguladora del mort (el barem que s’utilitza per calcular prestacions). Aquest percentatge és del 52% en el cas general, o del 60 o 70% en alguns casos específics. Aquests són els percentatges en funció del cas:

 • S’aplica el 52% de la base reguladora com a norma general, independentment de la situació del difunt.
 • S’aplica el 60% quan el beneficiari de la pensió és més gran de 65 anys i no rep cap altra pensió pública ni un salari de feina per compte propi o d’altri.
 • S’aplica el 70% de la base reguladora, el màxim possible, quan es donen aquestes tres circumstàncies alhora:
  • Que el beneficiari tingui càrregues familiars, com ara fills o acollits menors de 26 anys o discapacitats amb els quals conviu.
  • Que la pensió de viduïtat sigui l’única font d’ingressos familiar.
  • Que els ingressos anuals del beneficiari no superin el mínim.

Cas pràctic per calcular la pensió de viduïtat

La situació laboral del mort determina el càlcul de la pensió de viduïtat. No és el mateix ser un pensionista que un treballador o tenir, per exemple, una incapacitat permanent.

Vegem-ne un exemple. Si la base reguladora d’un pensionista és de 900 euros, la pensió de viduïtat es calcula en funció d’aquesta xifra. S’hi aplica el 52%, el 60% o el 70%, segons les circumstàncies. En cas d’aplicar-hi el 60%, la pensió de viduïtat seria de 540 euros per al beneficiari.

Preguntes i dubtes sobre la pensió de viduïtat

Quant temps triga a ser aprovada la pensió de viduïtat?

El període mitjà de resposta d’una sol·licitud acostuma a ser de 20 dies, xifra que pot variar al llarg de l’any, si bé mai més de dos o tres dies amunt o avall.

Quan et poden treure la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat s’anul·la si et tornes a casar o a unir en parella de fet. Tot i així, hi ha tres excepcions:

 • Si ets més gran de 61 anys.
 • Si tens una discapacitat superior al 65%.
 • Si la pensió de viduïtat és la teva principal font d’ingressos.

Si treballo em poden treure la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat es pot continuar cobrant al mateix temps que qualsevol renda del treball del beneficiari. De la mateixa manera que és compatible amb la pensió de jubilació o incapacitat permanent en cas de tenir-hi dret.

Té dret el primer marit o esposa a la pensió de viduïtat?

Com ja hem comentat, els divorciats, sempre que no s’hagin tornat a casar, que estiguessin rebent una pensió compensatòria del difunt tenen dret a la mateixa quantitat de pensió de viduïtat.

D’altra banda, tenen dret a pensió de viduïtat les dones víctimes de violència de gènere en el moment del divorci, encara que no rebessin pensió compensatòria.

Puc treballar i cobrar pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat és compatible amb qualsevol renda del treball; a més, no hi ha límit en cap. També és possible compatibilitzar-la amb la prestació d’incapacitat temporal o permanent, les prestacions de maternitat i paternitat o la pensió de jubilació.

Quines ajudes són compatibles amb la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat és compatible amb la prestació d’incapacitat temporal o permanent i les prestacions de maternitat i paternitat. També es pot cobrar al mateix temps que la pensió de jubilació, excepte si es rep una pensió del SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) o una pensió contributiva per jubilació.

Es pot cobrar la pensió de viduïtat i la de més gran de 52 anys?

Sí, és possible cobrar les dues prestacions alhora, sempre que es compleixin els requisits per rebre el subsidi de més grans de 52 anys i que la pensió de viduïtat sigui inferior al 75% del Salari Mínim Interprofessional.

És compatible la pensió de viduïtat amb l’ajuda dels 55 anys?

Sí, el subsidi per a més grans de 55 anys va ser substituït per l’ajuda als més grans de 52 anys el 2019, allargant així els anys per rebre aquesta prestació. D’aquesta manera, la pensió de viduïtat és compatible amb l’ajuda dels 55 anys.

Conclusions

Ja hem vist que, tenint clares les nostres circumstàncies concretes, no és gaire complicat saber si ens correspon una pensió de viduïtat en el cas que la nostra parella o exparella morís. És una prestació que no implica gaires requisits i, a més, és compatible amb moltes altres prestacions i amb un salari de feina.

Per calcular la prestació, igual que per calcular la majoria de les pensions, tan sols necessitem conèixer la base reguladora del difunt i aplicar-hi el percentatge corresponent.

En qualsevol cas, pensar en un pla d’estalvi personal que complementi la teva pensió quan arribi el moment és clau per assegurar-te un futur tranquil. La previsió és essencial per disposar d’uns ingressos d’acord amb les nostres expectatives si sorgeix qualsevol imprevist.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.