la pensió de viduïtat
Assegura la teva jubilació

Guia completa sobre la pensió de viduïtat

gener 1, 2019 11 min 11 veces compartido

La pensió de viduïtat és una prestació vitalícia a la qual es té dret després del decés de la parella. Hi ha, però, un seguit de requisits i tràmits que convé conèixer per poder sol·licitar-la i que el cònjuge o la parella de fet es pugui beneficiar d’aquesta pensió. Tot seguit detallarem pas a pas qui pot i què cal fer per ser causant i beneficiari de la pensió de viduïtat.

Fes la teva simulació:​​Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Qui té dret a cobrar la pensió de viduïtat?

Seguidament, especifiquem qui té dret a cobrar una pensió de viduïtat:

1. La persona el cònjuge de la qual hagi mort i que hi tingui fills en comú. Si el matrimoni té lloc almenys un any abans del decés també compta com a requisit vàlid. Cal recordar que també és possible cobrar una prestació temporal de viduïtat si l’enllaç va tenir lloc en menys d’un any.

2. La persona divorciada o separada judicialment del mort que rebia una pensió compensatòria que es va extingir amb el decés. Si la separació o el divorci van tenir lloc abans de l’1 de març de 2008 no fa falta per cobrar-la haver cobrat la pensió compensatòria si no han transcorregut deu anys entre la separació i la mort o es tenen més de 50 anys. Des de l’1 de gener de 2013 també tenen dret a aquesta prestació els més grans de 65 anys que no tinguin dret a tenir una altra pensió i el matrimoni dels quals hagi estat de més de 15 anys.

3. La parella de fet del mort legalment inscrita dos anys abans de la defunció. Cal acreditar també una convivència estable d’almenys cinc anys abans de la mort i que en aquest període cap dels dos hagi estat casat o separat d’una altra persona. Els ingressos de la parella que sobreviu durant l’any natural anterior al decés no han d’arribar al 50% de la suma dels propis més els del mort, o el 25% en el cas d’inexistència de fills comuns amb dret a pensió d’orfandat.

A més, cal tenir en compte els requisits que ha de complir la persona que mor per causar pensió de viduïtat. Aquests són els requisits:

1. Estar donat d’alta en el règim general o en situació assimilada i haver cotitzat durant els cinc anys anteriors al decés almenys 500 dies. Sense estar donat d’alta, cal acreditar almenys 15 anys cotitzats.

2. Percebre una pensió de jubilació contributiva o tenir-hi dret en el moment de morir sense haver-la sol·licitat.

3. Tenir una incapacitat permanent i cobrar una pensió.

4. Percebre un subsidi per incapacitat temporal, risc en l’embaràs, maternitat, paternitat o risc en la lactància i complir el període de cotització per a aquests casos.

dret a pensió

Certificat de viduïtat

Per poder tramitar la pensió de viduïtat cal presentar els següents certificats. Els documents s’han de presentar en versió original acompanyats de còpia per tal de confrontar-los, excepte en el cas dels documents d’identitat, en què serà suficient l’exhibició de l’original.

 • Certificat de defunció: document expedit pel Registre Civil que dona fe del decés i que recull la data, l’hora i el lloc en què es va produir.
 • Certificat de fe de vida i estat (també conegut com a certificat de viduïtat): el document que acredita que una persona és viva, així com el seu estat civil. La viduïtat s’acredita per la corresponent fe de l’Encarregat del Registre Civil després del tràmit presencial de l’interessat. També es pot acreditar per declaració jurada o afirmació solemne del mateix subjecte o per acta de notorietat.

Es pot cobrar la pensió de viduïtat estant divorciats?

Sí, els separats o els divorciats poden cobrar pensió de viduïtat. Simplement han de complir les condicions generals detallades més amunt. En aquest punt, cal assenyalar que es recomana pactar una pensió compensatòria en l’acord de divorci per tal que el sobrevivent pugui accedir a la pensió de viduïtat.

Altres requisits per cobrar la pensió de viduïtat

Els beneficiaris han d’acreditar altres requisits, a més dels generals (afiliació, alta i cotització):

1. El sobrevivent ha d’acreditar si:

 • El decés del cònjuge es produeix per malaltia comuna abans del matrimoni.
 • L’existència de fills en comú.
 • Que el matrimoni s’hagi celebrat un any abans del decés.

Si no es pot acreditar algun d’aquests requisits és possible accedir a la prestació de viduïtat temporal.

2. Els separats judicialment o divorciats, sempre que en aquest darrer cas no hagin contret nou matrimoni o constituït una parella de fet, quan siguin creditors de la pensió compensatòria. Si la quantia de la pensió de viduïtat és superior a la pensió compensatòria, la primera disminuirà fins a arribar a la quantia d’aquesta última.

En qualsevol cas, tenen dret a pensió de viduïtat, encara que no siguin creditores de la pensió compensatòria, les dones que acreditin haver estat víctimes de violència de gènere en el moment de la separació judicial o el divorci mitjançant sentència ferma.

Què passa amb el cas concret de les parelles de fet?

Cal que compleixin, a més dels requisits generals, els punts següents:

 • Que el decés sigui posterior a l’1 de gener de 2008.
 • La inscripció en el registre com a parella de fet amb una antelació mínima de 2 anys respecte a la data de la mort.
 • Convivència estable ininterrompuda no inferior a 5 anys.
 • Absència d’impediments per contraure matrimoni ni haver tingut cap vincle matrimonial amb una altra persona mentre va conviure amb el finat.
 • Els ingressos del sobrevivent no poden superar el 50% dels ingressos propis més els del mort durant l’any natural anterior al decés, o el 25% si no hi ha fills en comú amb dret a pensió d’orfandat.

Causes que porten a perdre la pensió de viduïtat o a embargar-la

La pensió de viduïtat s’extingeix si es contrau nou matrimoni o es constitueix una nova parella de fet.

És possible conservar la pensió en tots dos casos sempre que se sigui més gran de 61 anys o menor amb discapacitat més gran del 65%, o bé que s’acrediti que la pensió de viduïtat és la principal font d’ingressos i que aquests, juntament amb els de la nova parella, no superin una quantia determinada.

Així mateix, aquesta prestació es deixarà de cobrar si es declara en sentència ferma que s’és culpable en el decés del causant. També es deixa de cobrar en el cas de violència de gènere o si es comprova que el causant no ha mort.

 

Sol·licitud de la pensió de viduïtat

Els tràmits per a la sol·licitud de la pensió de viduïtat són els següents:

 • Omplir el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.
 • Presentar la documentació personal i l’específica que s’indica en el model de sol·licitud.

Aquests documents es presenten als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social i cal fer-ho amb posterioritat a la mort. La prestació es pot cobrar amb caràcter retroactiu fins a tres mesos després de la mort.

cálcul pensió

Càlcul de la pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat es calcula, amb caràcter general, després d’aplicar el 52% a la base reguladora. Des de l’01-08-2018, el percentatge aplicable és del 56% si:

 • Es tenen 65 anys o més.
 • Si no es té dret a una altra pensió.
 • Si no es disposa d’ingressos per l’activitat laboral.
 • Si no es posseeixen rendes de capital mobiliari o immobiliari, guanys patrimonials o rendes d’activitats econòmiques, superiors a 7.347,99 euros/any.

Des de l’01-01-2019, el percentatge aplicable és del 60%.

Quan el beneficiari té càrregues familiars i un determinat nivell d’ingressos, el percentatge pot arribar a augmentar fins al 70%.

Quan no es tingui accés a la pensió, pel fet de no acreditar el període de durada del matrimoni o no tenir fills en comú, s’abonarà una prestació temporal, durant dos anys, d’una quantia igual a la pensió de viduïtat que li hauria correspost.

Si es perd o no es té un dels requisits exigits s’aplicarà el percentatge del 52%.

Exemple de càlcul de pensió de viduïtat

La situació laboral del mort determina el càlcul de la pensió de viduïtat. No és el mateix ser un pensionista o una persona en actiu o amb una incapacitat permanent.

Per exemple, si la base reguladora d’un pensionista puja a 900 euros, la pensió de viduïtat es calcula en funció d’aquesta xifra i s’hi aplica el 52%, el 60% o el 70%, segons les circumstàncies. En el cas d’aplicar-hi un 60%, la prestació seria de 540 euros per al beneficiari.

IRPF i tributació a la Seguretat Social de les pensions de viduïtat

Per norma general, totes les pensions estan subjectes a tributació per l’IRPF i sotmeses al sistema general de retencions, sempre que se superi l’import anual establert. L’única excepció en el cas de la pensió de viduïtat que queda exempta de tributar és si deriva d’actes de terrorisme.

Altres preguntes sobre la pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat en classes passives i MUFACE

El Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat disposa de dos mecanismes de cobertura que són complementaris:

1. El Règim del Mutualisme Administratiu, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE).

2. El Règim de Classes Passives, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars).

La pensió de viduïtat és una prestació complementària a la pensió de Classes Passives o del Règim General. Només es pot concedir si el mort tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, en el moment de la mort, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tenien establertes, i es trobava al corrent en la cotització específica a aquesta, diferent de la cotització general a MUFACE.

El beneficiari és el cònjuge o parella de fet inscrita que sobreviu al seu marit/muller que era beneficiari de pensió del Fons Especial o que, sense haver causat pensió encara, estava afiliat a alguna de les Mutualitats del Fons Especial.

Es pot cobrar la pensió de viduïtat i treballar alhora?

Per norma general, la pensió de viduïtat és compatible amb qualsevol renda del treball. També és possible fer compatible la pensió de viduïtat amb, per exemple, la prestació d’incapacitat temporal o permanent, les prestacions de maternitat i paternitat o la pensió de jubilació.

Es pot cobrar una pensió de jubilació i viduïtat alhora?

La resposta és sí. Es pot cobrar una pensió de jubilació i viduïtat alhora, excepte si s’és perceptor d’una pensió del SOVI (Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa) o d’una pensió contributiva per jubilació.

Les pagues extres en la pensió de viduïtat

La major part de les prestacions contributives, des de les de jubilació fins a les de viduïtat o orfandat, s’abonen en 14 pagues i es meriten per mensualitats vençudes. És a dir, hi ha ‘pagues extres’ els mesos de juny i desembre.

requisitis pensió

Més informació:

Puc cobrar la pensió de jubilació i la de viduïtat al mateix temps?

Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra?

Temas relacionados