jubilacion a los 63 anos
Assegura la teva jubilació

Jubilació als 63 anys. Com i quan puc sol·licitar-la?

Maig 22, 2023 7 min 25 vegades compartit

Tot i que l’edat de jubilació legal a Espanya es va retardant gradualment, també és possible avançar-la, encara que per fer-ho s’ha d’aplicar un coeficient reductor que penalitza la quantitat final que es rebrà. Després dels canvis recents per garantir la viabilitat del sistema de pensions espanyol, l’edat de jubilació queda fixada, com a norma general, en els 66 anys i 4 mesos per als treballadors que no hagin assolit amb anterioritat els 37 anys i 9 mesos de cotització.

Requisits i penalitzacions per jubilar-se als 63 anys

Actualment, la legislació permet als empleats sol·licitar la jubilació anticipada voluntària amb una edat mínima de 63 anys. Això no obstant, també cal que compleixin els requisits següents: estar donats d’alta com a treballadors i acreditar un període de cotització de, com a mínim, 37 anys i 9 mesos. En cas de no assolir els 37 anys i 9 mesos de cotització, l’edat per jubilar-se de manera anticipada voluntàriament és als 64 anys i 4 mesos. 

Si la jubilació anticipada és involuntària, s’hi podrà accedir a partir dels 62 anys i 4 mesos si s’ha cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos, o bé als 61 anys si la cotització ha estat de 37 anys i 9 mesos o més. 

Coeficients reductors

El coeficient reductor és el percentatge que es resta a la pensió pel fet de voler rebre-la de manera anticipada.

Per tant, qui es vulgui jubilar de forma anticipada calcularà la quantia total de la seva pensió aplicant els coeficients reductors. El gener del 2022 es va modificar la llei perquè es penalitzi més la jubilació anticipada.  Per fer aquest càlcul es tenen en compte els mesos d’avançament, des d’1 mes fins a 24 com a màxim, i el període cotitzat, dividit de la manera següent:

  • Menys de 38 anys i 6 mesos
  • Igual o superior a 38 anys i 6 mesos, però inferior a 41 anys i 6 mesos
  • Igual o superior a 41 anys i 6 mesos, però inferior a 44 anys i 6 mesos
  • Igual o superior a 44 anys i 6 mesos

La penalització mensual variarà des del 2,81 % fins al 21 %, però caldrà complir certs requisits com ara haver cotitzat 35 anys, dels quals almenys 2 hauran de ser dins dels 15 anys immediatament anteriors a la data en què se sol·liciti la jubilació voluntària. 

Pots fer servir el simulador de jubilació de la Seguretat Social per calcular la pensió en el teu cas.

Eines per compensar

Malgrat aquesta reducció en la quantia final de la pensió a percebre, els cotitzants disposen de dues eines amb què poden compensar aquesta pèrdua de remuneració.

En primer lloc, si han estalviat al llar de la vida és probable que comptin amb un matalàs financer prou folgat per satisfer les seves necessitats. En aquest sentit, el suport d’un assessor financer professional és clau per establir objectius financers i vitals a llarg termini.

D’altra banda, hi ha productes financers de previsió i d’estalvi pensats per utilitzar-los quan arribi l’edat de jubilació. El cas més arquetípic és, possiblement, el dels plans de pensions duts a terme el 2022 i 2023. Un dels seus avantatges principals és la deducció de fins a 1.500 € en la base imposable de l’IRPF per la quantitat que hàgim aportat. Aquesta quantitat es podrà reduir en cas que cobrem menys (el 30 % de tots els rendiments del treball) o ampliar-se en 1.000 euros més aportats al cònjuge si aquest no guanya més de 8.000 euros.

Els autònoms es poden jubilar de forma anticipada als 63 anys?

És possible sol·licitar la jubilació per als autònoms abans de l’edat estipulada mentre compleixin les condicions necessàries. Això implica que han de tenir una edat com a màxim dos anys inferior a l’edat legal a cada moment i un mínim de 35 anys de cotització. Segons la llei, “l’import de la pensió a percebre ha de resultar superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar en complir els 66 anys i 4 mesos d’edat. En cas contrari, no es pot accedir a aquesta fórmula de jubilació anticipada”.

Si compleixen aquests requisits, l’edat de jubilació anticipada seria als 64 anys i 4 mesos si s’han cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos, i de 63 anys en cas d’haver cotitzat més dels anys esmentats. Això no obstant, aquest col·lectiu no pot optar a la jubilació anticipada forçosa (derivada d’acomiadaments o situacions similars) o per situació de crisi, casos que sí que estan reconeguts per al règim general.

Coeficients reductors per a autònoms

Els coeficients reductors sobre la pensió per als autònoms que decideixin jubilar-se de manera anticipada voluntàriament estan separats per trams en funció dels anys cotitzats i són els següents:

  • Primer tram. A aquells que hagin cotitzat 38 anys i 6 mesos o menys, se’ls aplicarà entre un 3,26 % i un 21 % de reducció.
  • Segon tram. Entre els 38 anys i 6 mesos i els 41 anys i 6 mesos, entre un 3,11 % i un 19 %. 
  • Tercer tram. Als que hagin cotitzat entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos, se’ls reduirà entre un 2,96 % i un 19 %.
  • Quart tram. Per a aquells que hagin cotitzat 44 anys i 6 mesos o més, la reducció és d’entre el 2,81 % i el 13 %.

Els funcionaris poden sol·licitar la jubilació als 63 anys?

En el cas de la jubilació dels funcionaris, podem dividir-los en dos tipus en funció del règim de la Seguretat Social que se’ls apliqui:

  • Règim de classes passives.

Com a norma general, es poden jubilar voluntàriament en fer els 60 anys, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l’Estat i que efectuïn la sol·licitud amb tres mesos d’antelació. Si per completar aquests 30 anys s’haguessin de computar cotitzacions a altres règims de protecció social, es requerirà que els últims cinc anys de serveis computables per a la determinació de la pensió de jubilació estiguin coberts en el règim de classes passives de l’Estat.


Això no obstant, aquest requisit no és aplicable als funcionaris de l’Administració de l’Estat que es trobin en servei actiu, serveis especials, excedència per cura de familiars i excedència per raó de violència de gènere, ja que canvien de règim de protecció social. A aquesta modalitat no se li aplica el coeficient reductor de la pensió, encara que hi ha una taula de percentatges a aplicar en funció dels anys de serveis reconeguts.

  • Règim general.

Com a requisit, l’edat d’accés no ha de ser inferior a 2 anys respecte a l’establerta amb caràcter general, en funció del període de cotització acreditat i l’exercici del fet causant de la pensió. De manera més particular, han d’haver cotitzat 35 anys i, com a mínim, 2 d’aquests anys han d’estar inclosos dins dels 15 anys anteriors al fet causant.


La quantia de la pensió es redueix aplicant un percentatge per cada trimestre o fracció de trimestre que s’anticipi l’accés a la pensió respecte a l’edat ordinària. Aquest percentatge variarà en funció del període de cotització acreditat.

Recapitulant

En definitiva, sol·licitar la jubilació als 63 anys és una opció disponible sempre que es compleixin els requisits establerts per la Seguretat Social. Per fer-ho cal haver cotitzat un mínim de 15 anys i tenir l’edat requerida. A més, cal tenir en compte els coeficients reductors que s’apliquen a la pensió, la qual cosa significa que la pensió a percebre es pot veure reduïda en funció del temps cotitzat i l’edat de jubilació.

Aquesta opció pot ser atractiva per a les persones que vulguin deixar de treballar abans de l’edat establerta per llei, sempre que estiguin disposades a acceptar les condicions que això suposa. Per tant, és important analitzar bé totes les opcions i considerar les possibles conseqüències abans de prendre una decisió definitiva.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.