rescate planes pensiones
Assegura la teva jubilació

Rescat del pla de pensions

Juliol 27, 2020 7 min 54 vegades compartit

El pla de pensions és una eina d’estalvi privat per complementar la pensió pública de jubilació que es cobra un cop s’arriba a la jubilació, ja sigui anticipada o ordinària. Ara bé, hi ha determinades circumstàncies que obliguen les persones que contracten aquest producte a sol·licitar que els retornin els diners aportats fins llavors. És el que es coneix com el rescat del pla de pensions. Per poder sol·licitar-lo cal complir una sèrie de requisits recollits per la llei. Són els següents:

 • Jubilació
 • Invalidesa
 • Defunció
 • Dependència severa o gran dependència
 • Atur de llarga durada
 • Malaltia greu
 • Execució d’habitatge habitual (desnonament)
 • Rescat d’aportacions amb més de 10 anys d’antiguitat (a partir de l’1 de gener de 2025)
 • ERTO o afectats per la COVID-19

En general, els diners del pla de pensions es comencen a percebre un cop s’arriba a la jubilació, moment en què es decideix com i quan es vol cobrar el pla de pensions.

Quines formes hi ha per rescatar un pla de pensions

Hi ha tres maneres de rescatar-lo:

 • Rescat total en forma de capital. Fiscalment és el menys avantatjós. Els diners del pla de pensions es lliuren d’una sola vegada i tributen l’any següent com a renda del treball. Depenent de la quantitat, l’Agència Tributària se’n pot quedar gairebé la meitat. És important saber en aquest punt que les aportacions efectuades abans de l’1 de gener de 2007 tenen una reducció del 40% un cop les hàgim cobrat. La resta serà imputada com a renda del treball, sense cap tipus d’avantatge.
 • Rescat parcial en forma de renda. Si la necessitat ho permet, es tracta d’una modalitat que fiscalment és millor per al contractant. A més, es pot acordar amb l’entitat que gestiona el pla de pensions com es vol rebre la renda: mensualment, en quantitat fixa, variable…
 • Combinació de tots dos. És una altra de les opcions. Una part es rescata en forma de capital i l’altra es va rebent en forma de renda. Fiscalment pot ser millor que la primera i pitjor que la segona. Hem de tenir en compte la reducció del 40% en el rescat total en forma de capital. Potser ens convé una part d’una manera i l’altra part de l’altra per no pagar tants impostos. En aquest sentit, si la jubilació es va produir entre el 2011 i el 2014, els beneficiaris disposen dels vuit exercicis següents a la jubilació per poder aplicar aquesta mesura. Únicament es podrà aplicar si es rescata el pla de pensions d’una sola vegada.

En el cas que no tinguis accés a la jubilació (per exemple, per no haver cotitzat mai a la Seguretat Social), podràs començar a gaudir del teu pla de pensions a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social sempre que hagis finalitzat l’activitat laboral o professional.

Els plans privats de pensions poden ser rescatats un cop transcorreguts 10 anys, sense necessitat d’estar jubilat. Només es podran rescatar les aportacions -els drets consolidats i els rendiments- amb més de deu anys d’antiguitat. És a dir, la persona que va contractar un pla de pensions el 2015 el podrà rescatar el 2025. Únicament les quanties aportades abans d’aquest any (2015) es podran retirar a mitjans de la dècada dels anys 20, no pas la totalitat dels fons corresponents al pla que s’hagin dut a terme en els exercicis següents.

Per exemple, si les aportacions realitzades han estat de 2.000 euros anuals des de 2015, arribat l’any 2025 tindràs acumulats 20.000. Una vegada en 2025 es podran rescatar els primers 2.000 euros; en 2026, altres 2.000 euros més, etcètera.

Altres casos

Com hem vist anteriorment, hi ha altres casos en els quals es pot avançar la disposició del pla de pensions. Són els següents:

 • En cas d’incapacitat: el pla es pot fer efectiu en cas d’incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa, determinades d’acord amb el corresponent règim de la Seguretat Social.
 • En cas de defunció: en el supòsit de defunció, tant en el període en què es realitzen les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).
 • En cas de malaltia greu: quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:
  • Qualsevol malaltia física o psíquica que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.
  • Qualsevol malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, requereixi o no assistència d’altres persones.
 • En cas d’atur de llarga durada: quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.
 • ERTE: a conseqüència de la crisi del coronavirus el Govern va ampliar els supòsits de desocupació per fer líquid el pla de pensions, afegint els expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO). Aquesta mesura només és aplicable durant sis mesos des de l’inici de l’estat d’alarma (14 de març) i queda per veure si hi haurà una pròrroga una vegada transcorregut aquest període. L’import que es podrà cobrar correspon màxim al dels salaris acreditats deixats de percebre.
 • Afectats per coronavirus: els empresaris titulars d’establiments l’obertura dels quals al públic s’hagi vist suspesa pel coronavirus, els treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat per la situació de crisi sanitària i els autònoms que hagin tingut una reducció del 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. També tenen sis mesos des de l’estat d’alarma per rescatar el pla de pensions. Poden percebre els ingressos nets estimats que no hagi pogut percebre. Tant en aquest cas com en el dels*ERTE caldrà aportar una documentació concreta per a sol·licitar aquesta mesura.

Quins documents cal presentar per sol·licitar el rescat del pla de pensions?

Els documents que haurem de presentar, sigui quin sigui el motiu de la sol·licitud del rescat del pla de pensions, són els següents:

 • D’una banda, el formulari o butlletí de rescat del pla de pensions. Haurà d’estar signat i emplenat degudament i, a més, caldrà afegir-hi una fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant del rescat, és a dir, el titular.
 • A l’Agència Tributària podem aconseguir el Modelo 145 –Comunicació de dades al pagador–, en el qual s’informarà de la situació fiscal del titular.

Altres documents en funció de les raons per les quals se sol·licita el rescat són els següents:

 • Certificat d’Invalidesa o incapacitat de la Seguretat Social si és per incapacitat.
 • Vida laboral, certificat de l’INEM segons el qual es demana feina i un altre en el qual s’informi que no es percep cap prestació. Cal que tota aquesta informació hagi estat actualitzada per l’organisme competent per poder ser presentada.
 • En cas de desnonament, haurem de lliurar la resolució judicial de l’execució de l’habitatge, així com el padró i una declaració en la qual figuri que no disposem de béns per cobrir el desnonament.
 • Certificat de dependència o gran dependència, si és el cas.

Finalment, si tens dubtes pots consultar la nostra Guia sobre la jubilació o deixar-nos un comentari en aquest article.

Més informació:

Com es poden rescatar els plans de pensions als 10 anys?

Criteris per triar un pla de pensions

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.