Com es pot sol·licitar la pensió de viduïtat?
Assegura la teva jubilació

Com es pot sol·licitar la pensió de viduïtat?

juliol 23, 2018 4 min 16 vegades compartit

La pensió de viduïtat és una prestació econòmica de caràcter vitalici atorgada per l’Estat que es concedeix a les persones que han tingut un vincle matrimonial o han estat parella de fet de la persona difunta.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Per poder sol·licitar la pensió de viduïtat cal complir una sèrie de requisits que veurem més endavant. Els tràmits que cal dur a terme són els següents:

 • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.

 • Omplir la documentació personal i l’específica que s’indica en el model de sol·licitud.

On es tramita la pensió de viduïtat?

Es tramita als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social. L’Institut Nacional de la Seguretat Social serà qui finalment atorgui o no la pensió al sol·licitant.

Quan s’ha de presentar la sol·licitud?

La pensió es pot sol·licitar en qualsevol moment posterior a la defunció. Cal tenir en compte que si la sol·licitud es presenta més de tres mesos després que hagi mort el cònjuge, la retroactivitat d’aquesta prestació únicament cobreix tres mesos.

Un cop tramitada, quan comença el pagament?

 • Si el difunt es trobava en situació d’alta, assimilada a la de l’alta o no alta, des del dia següent al fet causant.

 • Si el difunt era pensionista, des del dia primer del mes següent al fet causant.

Quan es deixa de cobrar la pensió de viduïtat?

 • Si es torna a contraure matrimoni o es constitueix una parella de fet (tret d’algunes excepcions).

 • Per declaració, en sentència ferma, de culpabilitat en la mort del causant.

 • Per defunció del pensionista.

 • Per violència de gènere.
 • Si es descobreix que la persona desapareguda no és morta.

Com es calcula la quantia de la pensió de viduïtat?

Es calcula aplicant el 52% a la base reguladora. Si el beneficiari té càrregues familiars i un determinat nivell d’ingressos, el percentatge pot augmentar fins al 70%.

Quan no es tingui accés a la pensió, pel fet de no acreditar el període de durada del matrimoni o no tenir fills en comú, s’abona una prestació temporal durant dos anys, d’una quantia igual a la pensió de viduïtat que li hauria correspost.

Què passa en cas de divorci?

Si hi ha més d’un beneficiari, la quantia de la prestació és proporcional al temps de convivència matrimonial i es garanteix el 40% a favor del cònjuge supervivent.

Documents per tramitar la pensió de viduïtat

 • Espanyols: Document Nacional d’Identitat (DNI).

 • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d’identitat vigent al seu país i NIE (Número d’Identificació d’Estranger) exigit per l’AEAT als efectes de pagament.

 • Documentació acreditativa de la representació legal o, si escau, de l’emancipació del sol·licitant menor d’edat. Si és tutor institucional, CIF/NIF, document on consti el nomenament de tutela de la Institució i certificació acreditativa de la representació de la Institució.

 • Certificat de l’Acta de Defunció del causant difunt.

Si estava casat/da amb el causant difunt:

 • Llibre de família, acta de Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat i, si escau, traduït, que acrediti el matrimoni amb el causant difunt i l’estat civil actual del sol·licitant.

Si estava separat/da o divorciat/da del causant difunt o si el matrimoni va ser declarat nul:

 • Sentència judicial que acrediti aquesta situació.

 • Acreditació segons la qual el sol·licitant no ha contret matrimoni ni s’ha constituït en parella de fet amb una altra persona després del cessament de la seva relació amb el difunt.

Si era parella de fet del causant difunt:

 • Certificat de constitució de la parella al registre corresponent.

 • Actes del Registre Civil que acreditin que el sol·licitant i el causant no estaven casats o separats d’una altra persona.

 • Certificat d’empadronament de l’Ajuntament/s que acrediti la convivència amb el causant durant, almenys, els 5 anys immediatament anteriors a la defunció.

 • Acreditació d’ingressos del sol·licitant i del causant l’any natural anterior al de la defunció, i del sol·licitant el mateix any de la defunció, mitjançant declaració sobre l’IRPF o, si no n’hi ha, nòmines salarials, documents d’entitats bancàries, etc.).

Més informació:

Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra?

Tindran sentit en el futur les pensions de viduïtat tal com estan plantejades avui?

 

Temes relacionats