home gran llegint i prenent cafè
Assegura la teva jubilació

Puc cobrar la pensió de jubilació i la de viduïtat al mateix temps?

març 31, 2020 5 min 2 veces compartido

És possible cobrar la pensió de viduïtat i la de jubilació al mateix temps? La resposta és sí, tot i que amb matisos que veurem a continuació. Si bé és cert que en la majoria dels casos no és compatible rebre dues prestacions de manera simultània procedents de la Seguretat Social, en el cas que ens ocupa aquesta impossibilitat desapareix. La pensió de viduïtat, a més, es pot compaginar amb el desenvolupament de qualsevol activitat professional, amb cobrar l’atur o les prestacions de maternitat, paternitat o incapacitació temporal en cas de malaltia o accident.

En quins casos és incompatible percebre la pensió de viduïtat i la de jubilació? Quan es percep una pensió del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, en castellà) cal tenir en compte que la suma de les dues prestacions no pot excedir el doble de l’import de la pensió mínima de viduïtat per a majors de 65 anys que es fixa anualment. En cas que això passés, la quantitat del SOVI es redueix per adequar-se al màxim establert.

Així mateix, quan es percep una pensió contributiva per jubilació el cas és el mateix: la suma de les dues prestacions no pot ser superior als límits que la llei estableix anualment.

Quins requisits he de tenir per cobrar la pensió de viduïtat?

El primer que cal tenir en compte és que aquesta prestació, per norma general, es deixa de cobrar si la persona vídua torna a contraure matrimoni o s’estableix com a parella de fet, encara que hi ha excepcions que permeten compatibilitzar les dues ajudes. En el cas que una persona torni a casar-se o es registri com a parella de fet i es generi una nova pensió de viduïtat, s’haurà d’escollir entre una o una altra.

Els requisits generals per compatibilitzar la pensió de viduïtat amb la de jubilació són els següents:

 • Estar donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en situació assimilada com a mínim 500 dies en els últims 5 anys. En cas contrari, tenir un període mínim cotitzat de 15 anys. Si el decés té lloc per accident de tipus laboral o per altres circumstàncies, així com per malaltia professional, s’anul·len els requeriments esmentats abans.
 • Si el decés es produís per una malaltia comuna anterior al matrimoni, el cònjuge que li sobreviu ha de demostrar que hi ha fills comuns o que la unió es va produir un any abans de la mort.
 • Percebre una pensió de jubilació contributiva o tenir-hi dret.
 • Percebre una pensió per incapacitat permanent.
 • Tenir dret al subsidi per incapacitat temporal, risc en l’embaràs, maternitat, paternitat o risc en la lactància.
 • Si es tracta d’una parella de fet cal acreditar que la mort es va produir en data posterior a l’1 de gener de 2008 i que la convivència es va perllongar més de 5 anys ininterromputs abans de la mort, entre d’altres requisits.
 • Separats o divorciats també poden demanar la prestació de viduïtat si volen seguir cobrant una quantitat que cobreixi la pensió compensatòria que abonava la parella difunta.

És important recordar que la pensió de viduïtat es cobra de manera mensual amb dues pagues extraordinàries, generalment al juliol i desembre. Els ajuts per accident de treball i malaltia professional únicament es cobren en 12 mensualitats. Com la resta de pensions, la pensió de viduïtat està també subjecta a l’IRPF que es declara anualment a Hisenda.

Documents per tramitar la pensió de viduïtat

 • Espanyols: Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si és el cas, document d’identitat vigent al seu país i NIE (Número d’Identificació d’Estranger) exigit per l’AEAT a efectes de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau, o de l’emancipació del sol·licitant menor d’edat. Si és tutor institucional, CIF/NIF, document en el qual consti el nomenament de tutela de la Institució i certificat acreditatiu de la representació de la Institució.
 • Certificació de l’acta de defunció del causant difunt.

Si estava casat/da amb el causant difunt:

 • Llibre de família, acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat, si escau, i traduït, que acrediti el matrimoni amb el causant difunt i l’estat civil actual del sol·licitant.

Si estava separat/da o divorciat/da del causant difunt o el matrimoni va ser declarat nul:

 • Sentència judicial que acrediti aquesta situació
 • Acreditació que el sol·licitant no ha contret matrimoni ni s’ha constituït com a parella de fet amb cap altra persona després del cessament de la seva relació amb el difunt.

Si era parella de fet del causant difunt:

 • Certificat de constitució de la parella en el registre corresponent.
 • Actes de Registre Civil que acreditin que el sol·licitant i el causant no estaven casats o separats de cap altra persona.
 • Certificat d’empadronament de l’Ajuntament/s que acrediti la convivència amb el causant durant, com a mínim, 5 anys immediatament anteriors a la defunció.
 • Acreditació d’ingressos de la persona sol·licitant i del causant en l’any natural anterior al de la mort; i del sol·licitant en el mateix any de la mort, mitjançant declaració sobre l’IRPF o, si no, nòmines salarials, documents d’entitats bancàries, etc.

Més informació:
La paga compensatòria: en què consisteix i qui la cobra?
Pensió SOVI: requisits, quantia i com tramitar-la

Temas relacionados
¿Tienes alguna duda?
 1. Bones. Tinc un dubte. Si jo em jubilo amb la pensió màxima i la meva dona es mort, entenc que no cobraré rés de viudetat? Així que, si un home i una dona que cobren, cadascù, la meitat del que cobro jo, en el cas d'enviudar cobraria el mateix que jo (més o menys), no? Si es així…sembla un xic injust,no? Us agrairia un aclariment al respecte. Moltes gràcies. Pere Casadevall