Assegura la teva jubilació

Com puc compatibilitzar el subsidi per a majors de 55 anys i la pensió?

abril 14, 2020 4 min 9 veces compartido

Qui pot accedir al subsidi per a persones més grans de 55 anys? Aquest ajut s’adreça a persones aturades de més de 55 anys que no tinguin rendes pròpies o familiars de qualsevol tipus que no superin mensualment el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (sense comptar el percentatge de les pagues extraordinàries), que l’any 2020 és de 950 euros mensuals.

Per ser beneficiari d’aquest ajut s’han de tenir 55 anys o més quan finalitzi la prestació o subsidi d’atur. Així mateix també és vàlid si s’arriba a aquesta edat en el moment de reunir els requisits quan es vulgui accedir a algun d’aquests subsidis:

 • Quan s’acabi la prestació contributiva
 • Si s’és emigrant retornat
 • Quan hi ha revisió per millora d’una invalidesa
 • Si s’és alliberat de presó

Una altra de les condicions per accedir a aquest subsidi per a majors de 55 anys passa per haver-se inscrit per sol·licitar feina durant al menys un mes i no haver rebutjat cap oferta adequada, ni haver-se negat a participar en accions de promoció, llevat de casos excepcionals i justificats, com a demandant d’ocupació. En aquest sentit, cal recordar que la inscripció haurà d’estar vigent al llarg de tot el període de durada del subsidi.

La subscripció del compromís d’activitat del demandant del subsidi és condició sine qua non per percebre’l, així com haver cotitzat per atur com a mínim 6 anys durant tota la vida laboral.

Un altre dels aspectes clau és que el sol·licitant haurà de complir tots els requisits, llevat de l’edat, si té planejat accedir a qualsevol tipus de pensió de jubilació pública. Dit en altres paraules: ha de complir els mateixos requisits que qualsevol jubilat, llevat de l’edat mínima legal.

Quina és la durada d’aquest subsidi?

Aquest subsidi es perllonga fins que arribi a l’edat de jubilació en qualsevol de les seves modalitats. Dit d’una altra manera, és incompatible cobrar el subsidi de 55 i la pensió un cop es compleixen els requisits per accedir a la pensió de jubilació.

Cal recordar que per accedir al subsidi per a majors de 55 anys cal complir tots els requisits per accedir a la jubilació, llevat de l’edat. Per aquesta raó, quan s’arriba a l’edat de jubilació ordinària, s’extingeix aquest dret.

I què passa si accedeixo a la jubilació anticipada?

Si s’accedeix a qualsevol modalitat de jubilació es perd el dret a percebre el subsidi per a majors de 55 anys.

Quina documentació s’ha de presentar per al subsidi per a majors de 55 anys?

Segons informa el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la documentació que s’ha de presentar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud
 • Document d’identificació de la persona sol·licitant (només caldrà ensenyar-lo per verificar les dades):
  • Espanyols: Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Estrangers residents a Espanya:
   • Comunitaris: Targeta d’identitat d’estrangers (TIE) o Número d’Identitat d’Estrangers amb el passaport.
   • No comunitaris: Targeta d’identitat d’estrangers (TIE) i el passaport.
    • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte del qual siguis titular i on vulguis percebre la prestació.
    • Si és el cas, Llibre de Família o document equivalent, si ets estranger.
    • Només si l’entitat gestora ho sol·licita, el justificant de rendes.

Quan i quins tràmits he de fer?

El primer que s’ha de tenir en compte és que per tramitar aquest ajut, si es compleixen tots els requisits anteriors, és que s’ha de presentar la sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils següents a quedar-se sense feina. Si no es té dret a prestació contributiva una vegada es trobi sense feina, el termini és de 15 dies hàbils a partir de la cessació o de la finalització del període de vacances anuals retribuïdes i no fetes.

Cal tenir en compte que si es presenta la sol·licitud fora de termini, el dret a rebre l’ajuda començarà el dia següent de la petició. Per poder accedir a l’ajut es pot acudir a l’oficina de prestacions, després de l’obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o al telèfon 901 010 210 o també es pot anar a qualsevol oficina de registre públic o tramitar-ho per correu administratiu.

Més informació:

Els més grans de 50 anys coneixeran l’import estimat de la seva pensió

Prejubilar-se als 61 anys: qui pot fer-ho i com?

Temas relacionados