subsidio para mayores de 52 años: requisitos y novedades
Assegura la teva jubilació

Subsidi per a majors de 52 anys. Requisits i novetats

Juny 16, 2020 8 min 15 vegades compartit

Hi ha molts tipus d’ajudes però, sovint, és fàcil perdre’s entre la infinitat de requisits, modificacions i tipologies que cal revisar. En el cas que tinguis més de 52 anys i hagis esgotat la prestació o subsidi per desocupació, tens la possibilitat de sol·licitar una ajuda: el subsidi per a majors de 52 anys.

En aquest apunt, veurem en què consisteix el subsidi per a majors de 52 anys, quins requisits cal complir per accedir-hi i com pots sol·licitar aquesta ajuda. Si no te’n vols perdre cap detall, continua llegint!

Subsidi per a majors de 52 anys: què és?

Es tracta d’una ajuda enfocada a desocupats que tinguin més de 52 anys i que en el moment de sol·licitar-la compleixin els requisits per jubilar-se, a excepció de l’edat. L’import mensual del subsidi per a majors de 52 anys és del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Pots consultar-lo, actualitzat any a any, aquí. El 2022, la quantitat és de 463,21 €.

L’ajuda es rep fins que la persona compleixi l’edat de jubilació o fins que trobi feina.

El març del 2019, la nova ajuda per a majors de 52 anys va substituir l’antic subsidi a majors de 55 anys. A diferència de l’anterior, aquesta nova prestació sí que cotitza de cara a la jubilació.

Què cal saber abans de sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys?

Abans de començar, has de saber que aquesta ajuda ha de ser renovada anualment. Així, els qui vulguin continuar percebent el subsidi per a majors de 52 anys cal que s’assegurin de proporcionar cada any els requisits necessaris per rebre’l.

Per renovar aquesta ajuda, s’ha d’acreditar de manera anual que no es tenen rendes pròpies o ingressos superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI). El 2022, amb l’SMI que està establert, només es podria accedir a aquesta ajuda rebent un màxim de 723,75 euros al mes. Per tant, en el cas que els ingressos rebuts fossin superiors a aquesta quantitat, no seria possible sol·licitar l’ajuda per a majors de 52 anys.

Requisits que has de complir

A més del que s’ha comentat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) estableix que qui vulgui accedir a aquesta ajuda cal que compleixi una sèrie de requisits. El primer és tenir complerts almenys 52 anys en el moment de la sol·licitud. Pel que fa a la resta, els podem dividir en dos grups:

 1. Requisits relacionats amb la situació laboral
 • Trobar-se en situació d’atur i comprometre’s a estar buscant feina de manera activa.
 • Portar inscrit com a demandant d’ocupació almenys un mes després d’haver deixat de percebre l’ajuda per desocupació.
 • No haver rebutjat una oferta d’ocupació ni cap tipus de formació o reconversió professional durant aquest mes.
 • No ser un treballador fix discontinu.
 1. Requisits relacionats amb la cotització
 • Haver cotitzat durant almenys 15 anys, de manera que dos d’aquests anys hagin tingut lloc dins dels últims 15.
 • Haver cotitzat per atur un mínim de 6 anys al llarg de la seva vida laboral.

També tenen dret a aquest subsidi les persones majors de 52 anys que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
 • Ser emigrant de tornada a Espanya havent cotitzat, almenys, 12 mesos en els últims sis anys des de la seva última sortida del nostre país. Aquesta cotització s’ha d’haver efectuat en països fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. A més del que s’ha esmentat, la persona no pot tenir dret a percebre la prestació per desocupació.
 • Ser alliberat de presó després d’almenys 6 mesos i no tenir dret a sol·licitar la prestació per desocupació.
 • Ser declarat plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial, després d’haver superat la revisió d’una incapacitat permanent.
 • Estar en situació legal d’atur i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat almenys entre 90 i 359 dies.

Durada i import de l’ajuda per a majors de 52 anys

El subsidi per a majors de 52 anys proporciona una ajuda econòmica mensual que el 2022 puja a 463,21 €. Aquesta quantitat es fixa i s’actualitza de manera anual, ja que varia en funció de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Concretament, el subsidi correspon al 80% del que estableix l’IPREM. Aquest índex funciona com una referència a Espanya a l’hora de concedir ajudes, subvencions o per accedir al subsidi per desocupació.

L’ajuda es rep fins que la persona arribi a l’edat ordinària que li correspongui per accedir a la jubilació o fins que trobi feina.

Guia per sol·licitar l’ajuda a majors de 52 anys

Un cop s’hagi comprovat que es compleixen tots els requisits, el pas següent consisteix a presentar la sol·licitud. Per fer-ho, caldrà que t’adrecis a l’oficina d’ocupació corresponent, a qualsevol oficina de registre públic o bé a través de la pàgina web del SEPE.

Pel que fa a la documentació

Tot seguit detallem la documentació que cal presentar a l’hora de sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys:

 • Document d’identitat (DNI o passaport).
 • Model oficial de sol·licitud, que ha d’estar degudament emplenat.
 • Document bancari que reculli el número de compte del beneficiari on s’ingressarà la prestació.
 • Justificant de rendes en el cas que el SEPE ho sol·liciti.

Pel que fa als terminis

Recorda que abans de presentar la sol·licitud, s’ha d’haver complert un mes des de l’esgotament de la prestació de desocupació. Després d’això, hi ha un termini de 15 dies hàbils per lliurar la documentació esmentada. Si aquest no és el teu cas, pots presentar la documentació després d’acreditar una situació legal d’atur per haver cessat de manera involuntària en una feina.

M’han tret el subsidi per a majors de 52 anys: què haig de fer?

En el cas que t’hagin tret el subsidi per a majors de 52 anys, has de saber que tens la possibilitat de reclamar al SEPE. Per fer-ho, pots adreçar-te a una oficina de registre públic o bé fer la gestió de manera telemàtica des de la seva seu electrònica.

Ara bé, cal que tinguis en compte que disposes d’un total de 30 dies hàbils per fer-ho. Per la seva banda, el SEPE tindrà 45 dies per donar-te una resposta.

Això no obstant, abans de reclamar, cal que coneguis el motiu pel qual la teva ajuda ha estat retirada. Normalment, la raó es basa en el fet d’haver comès una infracció. Aquestes poden ser de tres tipus: lleu, greu o molt greu. Tot seguit veurem quines accions suposen una infracció i quines conseqüències podrien tenir.

Infraccions lleus

En el cas d’incomplir aquestes normes una vegada, es retirarà la prestació durant un mes. En canvi, si s’incompleixen dues vegades, es retirarà la prestació durant tres mesos i, en el cas que s’incompleixi una tercera vegada, es retirarà durant sis mesos. Ara bé, cal que paris atenció al tipus d’accions que suposen cometre una infracció lleu, ja que en cas de cometre quatre infraccions lleus, es retirarà el total del subsidi.

En el cas que es doni algun dels comportaments següents, s’estarà cometent una infracció lleu:

 • No acudir a les cites de les oficines d’ocupació o del SEPE.
 • No justificar les absències a les trucades del SEPE.
 • No complir els requisits de compromís d’activitat, que impliquen la cerca activa d’ocupació o formació.
 • No comunicar al SEPE els canvis de domicili o de dades de contacte.
 • No renovar la demanda d’ocupació.

Infraccions greus

Una infracció greu suposa la retirada de l’ajuda durant tres mesos. Dues infraccions greus, una sanció de sis mesos. En canvi, una tercera infracció suposarà la retirada total del subsidi. Vegem quines accions suposen una infracció greu:

 • No avisar el SEPE en cas de no complir els requisits per continuar cobrant el subsidi per a majors de 52 anys.
 • Rebutjar una oferta d’ocupació sense cap justificació.
 • Rebutjar la participació en programes de formació, ocupació o orientació laboral del SEPE.

Infraccions molt greus

En el cas que es doni alguna de les circumstàncies següents, es retirarà directament la prestació:

 • Falsificació de documents.
 • Compatibilitzar el subsidi per a majors de 52 anys amb un altre sou de feina.
 • Servir-se d’un ocupador per cobrar el subsidi de manera il·legal.
 • Desviar l’import de l’ajuda a altres finalitats que no siguin les estipulades pel SEPE.

Recapitulant

En definitiva, el subsidi per a majors de 52 anys és una ajuda que permet continuar cobrant una prestació fins i tot després d’haver esgotat la prestació de desocupació. De fet, ofereix la possibilitat de percebre una quantitat fins que es compleixi l’edat de jubilació i, fins i tot, que aquesta quantitat cotitzi de cara a la futura pensió de jubilació.

El procediment que cal seguir per sol·licitar-la és senzill, però has de comprovar detingudament que es compleixen tots els requisits necessaris pel que fa al cas. Recorda’t de revisar la llista d’objectius, tot i que la llista segurament anirà sent actualitzada amb els anys.

Temes relacionats