940×480 6
Assegura la teva jubilació

Pensió SOVI: requisits, quantia i com cal tramitar-la

Setembre 1, 2023 7 min 8 vegades compartit

El que avui coneixem com a Seguretat Social és el que es coneixia com a SOVI, l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa. Així va començar tot. Les pensions SOVI són l’eina que s’emprava durant la dictadura, a principis dels anys 40, i que cobria situacions de jubilació i incapacitat permanent, incloent-hi la pensió de viduïtat. 

Avui dia, es manté i s’ha conservat per poder garantir pensions als qui van cotitzar en aquest antic règim i escassament en el nou. Per aquest motiu, comencen a ser residuals i, de fet, s’han anat reduint i cada vegada són menys les persones que cobren aquesta pensió. 

Però quins són els requisits de la pensió SOVI? I els supòsits vigents? En aquest article, veurem tots els aspectes que has de tenir en compte si dubtes de si pots ser beneficiari d’una pensió del SOVI. Continua llegint!

Què és el SOVI? 

El SOVI respon a les sigles de seguro obligatorio de vejez e invalidez. Es tracta d’un règim de protecció antic, anterior a la Seguretat Social que avui coneixem. Malgrat ser un sistema extingit, encara tenen dret a la seva pensió els qui van cotitzar en aquest sistema abans de l’any 1967.

Característiques de les pensions del SOVI i quantia

Aquest sistema era contributiu, com l’actual de la Seguretat Social. En cas de vellesa, invalidesa o viduïtat en les condicions que explicarem tot seguit, es pot cobrar la pensió. La quantitat varia en funció d’una circumstància: de si es cobra o no juntament amb una altra pensió.

El 2023 queden més de 235.000 pensions del SOVI, que suposen una despesa de més de 100 milions d’euros mensuals per a les arques públiques, segons dades oficials. La quantia mitjana d’aquestes prestacions és molt baixa, de poc més de 480 euros al mes, i gairebé el 92 % dels perceptors són dones, segons detallen els pressupostos generals de l’Estat 2023. Es cobren en 14 pagues, i enguany s’han revalorat el 8,5 %, com la resta de les pensions contributives.

Pensió del SOVI: requisits

Les persones que poden cobrar una pensió del SOVI són les que van aportar al SOVI i que no van cotitzar prou a la Seguretat Social. Com hem comentat, van cotitzar en aquest sistema abans del 67, i s’accedeix a una pensió del SOVI en casos de vellesa, invalidesa o viduïtat. En cada supòsit, cal complir una sèrie de requisits.

  • Viduïtat. Hi tenen dret els cònjuges de cotitzadors de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa. Per a accedir a aquesta paga, la persona ha d’haver mort entre el 1956 i el 1966. A més, el sol·licitant ha de tenir 65 anys. En cas d’incapacitat total, no hi ha requisits d’edat. En tot cas, cal acreditar 10 anys de matrimoni anteriors a la data de la defunció. Per a defuncions posteriors al 1966, els requisits són els mateixos que per sol·licitar una pensió de viduïtat en el sistema actual.
  • Invalidesa. Per a accedir a pensió, la invalidesa ha de ser absoluta i permanent i no s’ha d’haver produït en accident de treball o per malaltia professional. A més, cal acreditar 1.800 dies de cotització al SOVI previs al 1967. Finalment, no s’ha de tenir dret a una altra pensió de la Seguretat Social, excepte la de viduïtat. Pel que fa a l’edat, cal tenir 50 anys complerts. En cas de pèrdua de mobilitat en extremitats o total i alienació mental incurable, el requisit d’edat es redueix fins als 30 anys.
  • Vellesa. En aquest cas, s’exigeix haver estat afiliat a l’antic règim del retir obrer abans del 1940 o haver cotitzat abans de l’1 de gener del 1967 fins a 1.800 dies al SOVI. A més, no es pot tenir dret a altres pensions de la Seguretat Social. El requisit d’edat està en els 65 anys, o 60 en cas de vellesa per incapacitat permanent, i que no derivi d’un cas d’accident de treball o malaltia professional.

Com es tramita la pensió SOVI

La pensió es pot tramitar als centres d’atenció i informació de la Seguretat Social. Els treballadors del mar poden fer-ho a les oficines de l’Institut Social de la Marina i a les direccions provincials. Però abans, cal emplenar la sol·licitud, que requereix un formulari segons els supòsits de:

També depenen d’aquests supòsits els terminis per sol·licitar-la i per a l’inici del cobrament:

  • En cas de vellesa, es presentarà com a màxim en els 30 dies posteriors a haver complert 65 anys. Comencen a comptar des de l’endemà. Si se supera el termini, es descompten els dies.
  • En cas d’invalidesa, s’inicia el pagament el mes posterior d’haver fet la sol·licitud.
  • En cas de viduïtat, si la sol·licitud es presenta abans de complir-se l’any de la defunció del cotitzador i, a més, aquest no és pensionista, es pot cobrar el mes següent de la mort. Si se supera el termini, es reconeixen efectes retroactius fins a un any. En cas que el causant fos pensionista, cal sol·licitar-la tres mesos després de la defunció i es comença a cobrar a partir del mes següent. En aquest cas, els efectes retroactius són de tres mesos si se supera el termini.

Qui cobra la pensió SOVI?

El règim del SOVI té força diferències amb les actuals pensions contributives de la Seguretat Social; de fet és per això que el punt d’inflexió es va marcar el 2007, quan es van començar a reduir els beneficiaris d’aquesta pensió, ja que són pensions molt diferents, amb prestacions inferiors a les del sistema actual. 

És un règim residual que s’aplica als qui, per circumstàncies laborals, no tenen dret a una pensió a través del sistema actual de la Seguretat Social pel tipus d’ocupació, per la cotització, el cobrament de les nòmines, la regulació actual i la d’aleshores… Són molts els factors que els diferencien pels requisits que s’exigien en la legislació de llavors i les normes que marca la llei ara. 

Els perceptors de la pensió SOVI eren persones que van cotitzar abans del mes de gener del 67, quan encara es vivia sota el règim franquista. Els perceptors eren tots aquells qui estaven afiliats al règim del retir obrer o els qui tenien coberts 1.800 dies de contribucions al règim de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa. 

Per aquest motiu, amb l’entrada en vigor del nou sistema, es va anar reduint el nombre de persones que quedaven al vell SOVI i després es va permetre compatibilitzar els dos sistemes de pensions l’any 2005, entre altres coses perquè les prestacions per mort i supervivència del SOVI no inclouen la pensió d’orfandat, la pensió a favor de familiars, ni l’auxili per defunció.

En resum…

En poques paraules, el SOVI és l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, el sistema anterior a l’actual sistema de pensions de la Seguretat Social i està condemnat a desaparèixer. Malgrat que avui dia estigui extingit, encara tenen dret a la seva pensió els qui van cotitzar en aquest sistema abans de l’any 1967 però no van cotitzar prou en l’actual sistema de la Seguretat Social.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.