pension maxima y minima
Assegura la teva jubilació

Com són les pensions màximes i mínimes el 2024

Abril 26, 2024 8 min 5 vegades compartit

El sistema de pensions a Espanya és un dels pilars del nostre estat del benestar. Són, bàsicament, prestacions públiques que cobreixen les necessitats econòmiques de les persones per situacions com la jubilació o una baixa per maternitat/paternitat, però també són indispensables per cobrir aquells que pateixen una incapacitat per accident, malaltia o per mort.   

Com ja saps, l’última reforma de les pensions, que va començar el 2013 i acabarà el 2027, augmenta l’edat de jubilació i els anys cotitzats cada any. L’evolució de l’esperança de vida i l’envelliment de la població espanyola són els responsables d’aquests augments. Amb aquesta situació de canvi constant, és normal que anem perduts a l’hora de saber la pensió que rebrem. Per això, hem preparat aquest article amb totes les modificacions en les prestacions i els canvis en les pensions màximes i mínimes per a aquest 2024. Som-hi!

Les pensions a Espanya

Actualment, a Espanya hi ha més de 10 milions de persones que reben alguna mena de pensió a Espanya, principalment de jubilació. La despesa en pensions contributives suposa prop de l’11,5 % del producte interior brut (PIB) en els últims mesos.

Abans de començar, una petita observació: distingirem entre pensions contributives i no contributives. Les pensions contributives són prestacions econòmiques de durada indefinida que reben les persones que hagin cotitzat un mínim d’anys a la Seguretat Social.

D’altra banda, hi ha les pensions no contributives, que reben les persones que hagin cotitzat menys del temps necessari o mai, però que es trobin en situació de necessitat o no tinguin prou recursos per subsistir.

La pensió màxima a Espanya durant el 2024

Pel que fa a les pensions màximes i mínimes aquest 2024, han augmentat les contributives un 3,8% i les no contributives un 6,9%. Un increment que es correspon a la pujada de l’IPC (Índex de Preus de Consum) de l’any anterior.

En general, els pensionistes reben 14 pagues cada any, una al mes i dues més extraordinàries. Aquest 2024, les pensions màximes i mínimes han pujat de la següent manera: 

  • Pensió màxima: 3.175,04 euros al mes (44.450,56 euros anuals). 
  • Pensió mínima:
    • Jubilació per a majors de 65 anys: 825,2 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec (11.552,80 euros anuals) i 1.033,3 euros mensuals si en té (14.466,20 euros anuals). 
    • Per a les persones de menys de 65 anys: reben com a mínim 10.808 euros a l’any i 14.466, 20 si tenen cònjuge a càrrec.

Amb la revaloració de les pensions aquest any, l’augment de la pensió mitjana de jubilació és de 734 euros l’any, o 52 euros al mes. Dit d’una altra manera, cap persona que es beneficiï d’una pensió pública el 2024 no podrà rebre més de 3.175,04.

Pel que fa a la pensió no contributiva, independent de les pensions màximes i mínimes, és de 517,9 euros al mes (7.250,60 euros anuals). 

Les pensions es cobren en brut o en net?

La pensió de jubilació, així com la major part de les pensions contributives i les 

no contributives, es consideren rendiments del treball a efectes fiscals, per la qual cosa està subjecta a IRPF, igual que els ingressos procedents de la feina.

El cobrament de les pensions està subjecte a retencions i la majoria dels pensionistes estan obligats a presentar la declaració de la renda. 

Aquells pensionistes que cobrin menys del salari mínim el 2024 no tindran retencions a la seva nòmina final, és a dir, estaran exempts de pagar IRPF. 

Cobrar les pensions màximes i mínimes

Veurem aquestes xifres més detalladament i els requisits que has de complir per cobrar la pensió màxima o la mínima aquest 2024. 

Com accedir a la pensió màxima?

Accedir a la pensió màxima, en termes més tècnics, vol dir arribar al 100 % de la base reguladora, que és el barem que s’empra per calcular les prestacions. El requisit principal és haver cotitzat, com a mínim, 38 anys o més i tenir 65 anys. Algunes persones podrien optar a una prestació més gran, però aquest màxim és el límit.

Calcular l’import d’una pensió és senzill, però cal saber-ne tres dades: l’edat, els anys cotitzats i la base reguladora. La base reguladora es calcula gràcies a les bases de cotització, és a dir, el salari mensual brut dels últims 25 anys anteriors al mes previ a accedir a la pensió. 

Des de l’any 2022, la base reguladora es calcula dividint per 350 les bases de cotització dels 300 mesos anteriors al mes previ a accedir a la pensió. D’una manera més gràfica, el càlcul quedaria així: 

Base reguladora = bases de cotització dels últims 300 mesos ÷ 350

En qualsevol cas, la Seguretat Social disposa d’un simulador gratuït perquè puguis calcular la quantia de la pensió de jubilació i l’edat a la qual hi podràs optar. Aquesta eina permet fins i tot comparar diferents supòsits per planificar quina de les possibles tipologies de jubilació existents és l’adequada en el teu cas.

La pensió mínima a Espanya durant el 2024

A l’extrem contrari, una de les garanties de l’estat del benestar a Espanya és assegurar una paga bàsica per a les persones que no arribin a un mínim d’ingressos per subsistir. En aquest cas, hi ha diversos supòsits i varien en funció de l’edat del pensionista o la presència o no de càrregues familiars.

Pensió de jubilació

Com hem vist, per als més grans de 65 anys, la pensió mínima de jubilació és de 825,20 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec seu (11.552,80 euros anuals) i 1.033,30 euros mensuals si en té (14.466,20 euros anuals). Pel que fa als menors de 65 anys, la pensió mínima de jubilació és de 772 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec seu (10.808 euros anuals) i 1.033,30 euros si en té (14.466,20 euros anuals) .

Pensió per invalidesa i incapacitat

  • Incapacitat parcial permanent: quan el treballador té una discapacitat del 33 % com a mínim en la seva activitat laboral, rep un pagament únic. Això és així perquè aquesta incapacitat és compatible amb la feina que fa o una altra de diferent. 
  • Incapacitat total permanent: quan el treballador està inhabilitat per exercir les tasques habituals, però no per fer-ne d’altres, té dret a rebre una pensió vitalícia. Les mínimes del 2024 són entre 8.443,40 i 8.516,20 euros anuals per a menors de 60 anys; entre 10.215,80 i 14.466,20 euros anuals per a treballadors d’entre 60 i 64 anys, i entre 10.966,20 i 14.446,20 per a treballadors de més de 65 anys.
  • Incapacitat absoluta permanent: quan el treballador està inhabilitat per exercir qualsevol professió, té dret a rebre una prestació vitalícia. Les pensions mínimes per al 2024 són 14.466,20 euros anuals per a persones amb cònjuge a càrrec seu i 11.552,80 euros anuals per a persones sense cònjuge. I de 10.966,20 euros anuals per a qui tingui cònjuge, però no estigui a càrrec seu.
  • Gran invalidesa: quan el treballador necessita l’assistència d’una altra persona per als actes quotidians de la vida, té dret a rebre una prestació vitalícia. Les pensions mínimes per al 2024 són 21.698,60 euros anuals per a persones amb cònjuge a càrrec, 17.329,20 euros anuals per a persones sense cònjuge. I 16.448,60 euros anuals per a qui tingui cònjuge, però no estigui a càrrec seu.

Pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat mínima el 2024 és de 1.033,30 euros mensuals (14.466,20 l’any) si té familiars a càrrec seu. En cas que el beneficiari d’aquesta pensió tingui 65 anys o una discapacitat igual o superior al 65 %, serà de 825,20 euros mensuals (11.552,80 l’any). Si el pensionista té de 60 a 64 anys, cobrarà 772,00 euros mensuals (10.808,00 l’any), mentre que si és menor de 60 anys, 625,20 euros mensuals (8.752,80 l’any). 

Pensió d’orfandat

Pel que fa a la pensió d’orfandat, el 2024, el mínim serà de 252,40 euros mensuals per beneficiari (3.533,60 euros l’any). En cas d’orfandat absoluta, aquest mínim augmenta als 877,60 euros mensuals per beneficiari (12.286,40 euros l’any). 

Per als menors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65 %, serà de 496,20 euros mensuals (6.946,80 l’any).  

Les pensions mínimes i màximes el 2024: recapitulem

Ja ho hem vist, a causa de l’augment de l’IPC, tant les pensions màximes com les mínimes han augmentat aquest 2024. A més, la reforma de les pensions fa que canviïn cada any les edats mínimes i el nombre d’anys cotitzats. 

És lògic perdre’s entre tants supòsits, amb la variació d’anys mínims, edats i modificacions, per això cal informar-se i situar-se cada any per saber com estan les pensions màximes i mínimes a Espanya i els requisits per sol·licitar-les. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.