Base reguladora 2 900
Assegura la teva jubilació

Base reguladora de la pensió de jubilació: què és i com es calcula

Juny 26, 2017 4 min

Què és i com es calcula la base reguladora de la pensió de jubilació? La norma transitòria que s’aplica actualment variarà el 2022. Vegem-ho.

La regla que es tindrà en compte a partir del 2022 per calcular la base reguladora de la pensió de jubilació, que determina la quantia que cobrarem quan ens retirem de la vida professional, són els últims 25 anys de cotització al mes previ al de la jubilació. El 2017 s’aplica un criteri transitori i es tenen en compte 20 anys. Aquest és el barem:

base reguladora

Posem-ne un exemple. Suposem que un treballador sol·licita jubilar-se el 12 de maig de 2022. Per calcular la seva base reguladora es tindran en compte les bases per les quals ha cotitzat a partir del març del 2022 i després es recularà 25 anys. És important destacar que les bases de cotització corresponents als dos últims anys (24 mesos) es computen mitjançant el seu valor nominal. La resta s’actualitzarà en funció de l’evolució de l’IPC durant un període.

La base reguladora final es determinarà amb la suma de les últimes 300 bases de cotització dividides entre 350. Per què 350? Perquè en sumar les bases de cotització es tenen en compte 12 per any, atès que l’extra està prorratejada. Ara bé, un pensionista cobra 14 pagues a l’any. Amb aquesta divisió per 350 es busca trobar la correspondència entre les 12 pagues anuals i les dues extres. El nombre 350 és el resultat de les 300 pagues ordinàries rebudes durant 25 anys més les 50 pagues extres rebudes en el mateix període.

Com funciona la norma transitòria?

Aquesta regla es va començar a aplicar el 2013 i deixarà de ser efectiva el 2021. Des que es va iniciar aquesta mesura es van afegint 12 mesos cada any per calcular la base reguladora.

No s’ha de confondre la base reguladora amb la pensió de jubilació. Si volem saber la pensió de jubilació, cal fer una sèrie de càlculs.

Base reguladora 2

A la base reguladora cal aplicar-hi un ajustament en funció del nombre d’anys cotitzats al llarg de la vida laboral. Per exemple, 15 anys cotitzats donen dret al 50% de la base reguladora i, per accedir al 100% de la pensió l’any 2017, cal disposar de 36 anys i 3 mesos o més i tenir 65 anys i 5 mesos. Si un treballador decideix optar per la jubilació anticipada, tindrà un menyscabament en la seva base reguladora; per contra, si tria continuar treballant, augmentarà la seva base.

base reguladora 3

Supòsits de reducció de bases de cotització:

Si una persona ha estat acomiadada a partir dels 55 anys durant almenys 24 mesos i ha vist com la seva base de cotització es reduïa, ha de tenir en compte el següent per calcular la seva base reguladora:

  • Des de l’1.1.2013 fins al 31.12.2016, el resultat de dividir per 280 les bases de cotització durant els 240 mesos immediatament anteriors (fórmula de 20 anys computables) al mes previ al del fet causant, sempre que li sigui més favorable que la que li hauria correspost d’acord amb el que indica la taula anterior.

  • Des de l’1.1.2017 fins al 31.12.2021, el resultat de dividir per 350 les bases de cotització durant els 300 mesos immediatament anteriors (25 anys) al mes previ al del fet causant, sempre que també li sigui més favorable.

  • El que s’ha indicat anteriorment s’aplicarà, així mateix, als treballadors per compte propi o autònoms quan hagi transcorregut un any des de la data en què hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat.

En aquests supòsits, es tindrà en compte el següent:

  • L’acomiadament ha de ser a l’empresa en la qual hi ha hagut una relació laboral més extensa en la seva carrera de cotització extingida després de complir els 50 anys d’edat.

  • Els 24 mesos han d’estar compresos entre el compliment de l’edat de 55 anys i el moment de l’acomiadament.

Conèixer quant es cobrarà en la jubilació és una de les principals inquietuds entre els treballadors a Espanya. Actualment hi ha un simulador de jubilació que proporciona respostes ajustades a les necessitats sobre el futur que molts es plantegen. Aquesta eina funciona amb les dades que el mateix interessat proporciona i amb les quals es realitza un càlcul en què es mostren els diners que un creu que tindrà quan es jubili i els que realment tindrà.

Es tracta sens dubte d’un exercici molt valuós per avaluar si l’estratègia d’estalvi que s’està duent a terme per preparar-se per al moment de la retirada professional és l’adequada o necessita ser repensada.

També et pot interessar: 

Tot el que has de saber sobre l’edat de jubilació

Com serà la pensió de jubilació d’aquí a 30 anys?

Temes relacionats