Base reguladora de la pensión
Assegura la teva jubilació

Base reguladora de la pensió de jubilació: què és i com es calcula

Abril 25, 2023 7 min 1 vegades compartit

La base reguladora de la jubilació és un terme que pot semblar una mica confús per a moltes persones que s’acosten a l’edat de retirar-se. A grans trets, la base reguladora és la quantia que s’utilitza per determinar la pensió que rebrà un treballador en el moment de la seva jubilació i en funció de les seves bases de cotització.

A l’hora de calcular la base reguladora cal tenir en compte un seguit de factors, com ara el salari percebut durant tota la vida laboral del sol·licitant, les cotitzacions a la Seguretat Social o l’edat de jubilació, entre d’altres. En aquest apunt explicarem amb deteniment què és i com es calcula la base reguladora de la jubilació, perquè qualsevol persona pugui conèixer la quantitat que probablement rebrà en el moment de retirar-se.

Què és la base reguladora d’una pensió?

La base reguladora d’una pensió és el càlcul que es fa per determinar la quantitat de diners mensuals que un treballador rebrà en el moment de retirar-se. El salari rebut durant la seva vida laboral i les cotitzacions efectuades a la Seguretat Social n’establiran la xifra. Com més gran sigui la base reguladora, més gran serà la pensió que es rebrà. Cal destacar que la base reguladora no és una xifra fixa, ja que pot variar en funció de factors com l’edat de jubilació, el tipus de jubilació o les condicions laborals, entre d’altres.

En definitiva, la base reguladora és un concepte clau que qualsevol treballador ha de conèixer per tenir una idea de la quantitat de pensió que rebrà quan es jubili i poder planificar adequadament aquesta nova etapa.

Com es calcula la base reguladora de la jubilació?

La norma transitòria que s’aplica actualment va variar el 2022 i es manté aquest 2023. Per calcular la base reguladora, cal tenir en compte el resultat de dividir per 350 les bases de cotització del demandant de la pensió durant els 300 mesos (equivalents a 25 anys) anteriors al mes previ de la sol·licitud de la jubilació. És a dir, per a totes les persones que es jubilin el 2023, la regla que es tindrà en compte per calcular la base reguladora de la pensió de jubilació, que determina la quantia que cobrarem quan ens retirem de la vida professional, són els últims 25 anys de cotització immediatament anteriors al mes previ al de la jubilació. Aquest és el barem:

image 3

Posem-ne un exemple. Suposem que un treballador sol·licita jubilar-se el 12 de maig de 2023. Per calcular la seva base reguladora es tindran en compte les bases per les quals ha cotitzat a partir del març del 2023 i després es retrocedirà 25 anys. És important destacar que les bases de cotització corresponents als dos últims anys (24 mesos) es computen mitjançant el seu valor nominal, és a dir, el valor monetari que un propietari assigna a un bé. La resta s’actualitzarà en funció de l’evolució de l’IPC (Índex de Preus de Consum) durant un període.

La base reguladora final es determinarà amb la suma de les últimes 300 bases de cotització dividides entre 350. Per què 350? Perquè en sumar les bases de cotització es tenen en compte 12 per any, atès que la paga extra està prorratejada. Ara bé, cal tenir en compte que un pensionista cobra 14 pagues a l’any, per la qual cosa amb aquesta divisió per 350 es busca trobar la correspondència entre les 12 pagues anuals i les dues extres. Així, el nombre 350 és el resultat de les 300 pagues ordinàries rebudes durant 25 anys més les 50 pagues extres rebudes en el mateix període.

Com funciona la norma transitòria?

Aquesta regla es va començar a aplicar el 2013 i va deixar de ser efectiva el 2021. Des que es va iniciar aquesta mesura es van afegint 12 mesos cada any per calcular la base reguladora.

No s’ha de confondre la base reguladora amb la pensió de jubilació. Si volem saber la pensió de jubilació, cal fer una sèrie de càlculs.

Tot seguit, veurem una taula amb l’escala de percentatges que s’obté de la base reguladora en funció dels anys cotitzats de la persona que es jubilarà.

image 4

A la base reguladora cal aplicar-hi un ajustament en funció del nombre d’anys cotitzats al llarg de la vida laboral. Per exemple, 15 anys cotitzats donen dret al 50% de la base reguladora i, per accedir al 100% de la pensió l’any 2023 (també per als qui hi accedeixin el 2024, 2025 o 2026), cal disposar de 37 anys i 9 mesos o més cotitzats i tenir 65 anys. O bé, 66 anys i 4 mesos quan es justifiquin menys de 37 anys i 9 mesos o més de temps cotitzat. Si un treballador decideix optar per la jubilació anticipada, tindrà un menyscabament en la seva base reguladora; per contra, si tria continuar treballant, augmentarà la seva base.

Vegem com han variat l’edat mínima exigida i els períodes cotitzats necessaris per calcular la base reguladora de la jubilació en els últims anys:

b5c3b199 2ada 462c 827d 092bc83f014e

Supòsits de reducció de bases de cotització

Si una persona ha estat acomiadada a partir dels 55 anys durant almenys 24 mesos i ha vist com la seva base de cotització es reduïa, cal que tingui en compte el següent per calcular la seva base reguladora:

  • Des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2016, el resultat de dividir per 280 les bases de cotització durant els 240 mesos immediatament anteriors (fórmula de 20 anys computables) al mes previ al del fet causant, sempre que li sigui més favorable que la que li hauria correspost d’acord amb el que indica la taula anterior.
  • Des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2021, el resultat de dividir per 350 les bases de cotització durant els 300 mesos immediatament anteriors (25 anys) al mes previ al del fet causant, sempre que també li sigui més favorable.
  • El que s’ha indicat anteriorment s’aplicarà, així mateix, als treballadors per compte propi o autònoms quan hagi transcorregut un any des de la data en què hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat.

En aquests supòsits, es tindrà en compte el següent:

  • L’acomiadament ha de ser a l’empresa en la qual hi ha hagut una relació laboral més extensa en la seva carrera de cotització extingida després de complir els 50 anys d’edat.
  • Els 24 mesos han d’estar compresos entre el compliment de l’edat de 55 anys i el moment de l’acomiadament.

Recapitulant

Conèixer quant es cobrarà en la jubilació és una de les principals inquietuds entre els treballadors a Espanya. Actualment hi ha un simulador de jubilació que proporciona respostes ajustades a les necessitats sobre el futur que molts es plantegen. Aquesta eina funciona amb les dades que el mateix interessat proporciona. A partir d’aquestes dades, s’efectua un càlcul en què es mostren els diners que un creu que tindrà quan es jubili i els que realment tindrà.

Es tracta sens dubte d’un exercici molt valuós per avaluar si l’estratègia d’estalvi que s’està duent a terme per preparar-se per al moment de la retirada professional és l’adequada o necessita ser repensada.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.