Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

Impuesto sucesiones donaciones 2
La ruta de la teva vida

Impost de Successions i Donacions: tot el que has de saber

Abril 16, 2020 9 min 17 vegades compartit

L’Impost de Successions i Donacions (ISD) és d’aplicació en tot el territori espanyol i es troba regulat per la Llei 29/1987, del 18 de desembre. Mitjançant aquest impost es paga un tribut per rebre una herència o una donació. També s’hi inclouen la percepció de quantitats procedents d’assegurances de vida en els casos en què el contractant sigui diferent del beneficiari, excepte en determinades circumstàncies que preveu l’article 17 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Hi ha, a més, una excepció, que és quan parlem de cònjuge beneficiari, on si la prima s’ha abonat amb càrrec a la societat de guanys també està subjecta a l’IRPF, tributant una meitat per aquest impost com a rendiment de capital mobiliari i l’altra dins de l’Impost de Successions i Donacions.

Quina és la diferència entre successions i donacions?

 • Successions: grava els increments patrimonials que s’obtenen de forma gratuïta després d’un decés. També es tributa per aquest impost si es cobra una assegurança de vida i el beneficiari és diferent al contractant (llevat d’excepcions)
 • Donacions: és l’impost que es paga per les transmissions de forma gratuïta entre persones vives.

Els increments patrimonials obtinguts per persones jurídiques no quedaran subjectes a aquest impost i sí a l’Impost sobre Societats (IS).

En quins casos he de presentar l’ISD?

Com a norma general, es considera que han d’abonar aquest tribut:

 • Els drethavents, en el cas de rebre béns i drets per herència, llegat o un altre títol successori (adquisicions mortis causa).
 • Els donataris, si s’adquireixen béns per donació en vida (donacions entre vius).
 • Els beneficiaris en les assegurances de vida.

Com que és de competència autonòmica, cada govern regional a Espanya és responsable de la seva gestió i, per tant, d’establir el gravamen corresponent.

L’ISD té, a més, dues característiques específiques:

 • És un impost directe, o dit d’una altra manera, s’aplica sobre els béns i ingressos econòmics de les persones.
 • És progressiu, la qual cosa significa en la pràctica que la taxa impositiva augmenta al mateix temps que la base imposable, és a dir, quant més s’hereta més es paga. No hi ha una quota fixa. La norma general estableix que el gravamen pot variar del 7,65 % al 34 %, on posteriorment s’aplicaran bonificacions dictades per cada CA.

Qui i quan s’està obligat a pagar l’Impost de Successions i Donacions?

Hi ha tres perfils de contribuents de l’ISD.

 • Successions: els hereus. Són els que designi el testament. Si no n’hi ha, seran:
  • Fills i descendents.
  • Els ascendents.
  • El cònjuge.
  • Els germans i parents.
  • L’Estat.
 • Donacions: la persona que rep la donació (donatari).
 • Assegurances de vida: el beneficiari.

El termini per presentar aquest impost varia en funció de si es tracta d’una successió o d’una donació. En successions s’han de comptar sis mesos des del decés. En donacions és més ràpid i s’ha de presentar en els primers 30 dies hàbils, comptats des del dia en què es va oficialitzar la donació. És important recordar en aquest punt que és possible sol·licitar sis mesos més de pròrroga per Successions i s’haurà de demanar dins dels primers cinc mesos.

Si vols tramitar el cobrament d’una herència en CaixaBank, hem preparat una guia que pot ajudar-te. Consulta-la aquí

On s’ha de tributar?

La resposta varia en funció de l’impost que s’hagi de pagar i de la comunitat autònoma.

 • Successions: l’impost es presenta a l’autonomia on el difunt ha tingut l’última residència habitual, independentment d’on es trobin els béns que hagin de formar part de la massa hereditària.

Si el difunt no tenia residència a Espanya s’ha de presentar aquest impost a la Delegació d’Hisenda a Madrid. En el cas que els hereus resideixin a Espanya, es presentarà a la comunitat autònoma corresponent.

 • Donacions: es paga a la comunitat autònoma on resideix la persona que rep els béns.
  • Béns immobles:
   1. Es paga a la comunitat autònoma on estiguin els béns immobles.
   2. Si aquests immobles estan en autonomies diferents, es tributarà en aquella en què es trobin els de més valor.
   3. En el cas que tinguin el mateix valor i estiguin en comunitats autònomes diferents, s’haurà d’escollir una autonomia per tributar.
   4. Un bé donat a l’estranger s’ha informar i abonar-ne l’impost corresponent a la Delegació d’Hisenda a Madrid.
  • Béns mobles:
   • Els diners rebuts es tributen a la comunitat autònoma on es resideixi.
   • Si hi ha diverses persones que reben uns diners i viuen en autonomies diferents, es pagarà en aquella on visqui el donatari que hagi rebut més diners.
   • Si tots els béns tenen el mateix valor, a la comunitat de residència d’algun dels que reben els diners.
   • Si cap resideix a Espanya s’haurà d’anar a Madrid i abonar l’impost a la Delegació d’Hisenda.
  • Béns immobles i béns mobles:
   1. Si t’han donat un habitatge i diners, s’ha de tributar a la comunitat autònoma on estigui l’habitatge si té més valor que els diners
   2. Si el valor dels diners és superior al de l’habitatge, es tributa a la comunitat on es resideixi.
 • Assegurança de vida: s’ha de tributar a l’autonomia on tenia la residència el difunt.

Quines són les reduccions estatals en Successions?

En aquest punt de les reduccions cal citar que, per al cas de les adquisicions mortis causa, incloses les dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, si l’Autonomia en qüestió no tingués regulades les reduccions, s’aplicaran:

 • Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 15.956,87 euros, més 3.990,72 euros per cada any que sigui menor a 21 que tingui el causahavent, sense que la reducció excedeixi els 47.858,59 euros.
 • Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 21 anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants, 15.956,87 euros.
 • Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat, 7.993,46 euros.
 • Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys, no hi haurà lloc a reducció.
Taula amb les reduccions estatals en Sucessions

S’aplicarà, a més de les que puguin correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant, una reducció de 47.858,59 euros a les persones que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i inferior al 65 %. A més, també es realitzarà una reducció del 100 % amb un límit de 9.195,49 euros, a les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes d’assegurances sobre vida, quan el parentiu amb el contractant mort sigui de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat.

Successions a nivell autonòmic

Tant les reduccions com les bonificacions estatals pateixen variacions importants quan s’apliquen des de la CA.

Exemples en les reduccions

 • Andalusia: Si un fill, cònjuge, parella estable o ascendent hereta fins a 1.000.000 euros, no paga Impost de Successions.
 • Aragó, Múrcia i Castella-la Manxa: reducció de 15.956,87 euros sobre la base imposable.
 • Entre altres comunitats pot variar entre 16.000 euros i els 100.000 euros

Exemples de bonificacions

Hi ha comunitats autònomes més cares i més barates en aquest capítol.

 • Les més barates: Andalusia, Canàries, Madrid, Extremadura, Múrcia, Catalunya o la Rioja.
 • Les més cares: Aragó, Astúries, Castella-Lleó, Comunitat Valenciana o Castella-la Manxa.

Quines són les reduccions estatals per Donacions?

No hi ha cap reducció a la base imposable, que està formada pel valor real dels béns adquirits menys càrregues i deutes deduïbles.

Taula amb les reduccions estatals per Donacions

Donacions a nivell autonòmic

Entre les diferents comunitats autònomes hi ha diferències notables en la quantitat que s’ha de pagar a Hisenda per una donació. Per exemple, hi ha comunitats autònomes on el que toca pagar és molt poc un cop s’han aplicat els càlculs necessaris. Són els casos d’Andalusia, Madrid, Múrcia i la Rioja, on una donació entre pares i fills té una bonificació del 99 %. O, dit d’una altra manera, només es paga un 1 % de quota tributària.

Quina és la tarifa de l’impost?

Com s’obté la quota íntegra de l’impost? S’aplica a la base liquidable el gravamen estatal, excepte si la comunitat autònoma en té un de diferent.

Si la comunitat autònoma no té competències normatives en matèria d’Impost sobre Successions i Donacions o no fos aplicable als subjectes passius, la normativa pròpia de la comunitat, la base liquidable serà gravada als tipus que s’indiquen en l’escala següent:

Taula amb la quota íntegra de l'impost de Successions i Donacions

Grans diferències entre comunitats autònomes

És en aquest últim punt de les deduccions i bonificacions on hi ha més polèmica, ja que, un cop més, són competència exclusiva de les comunitats autònomes. El cas més paradigmàtic i que s’empra habitualment com exemple és el de Madrid, on hi ha una bonificació del 99 % en la quota per descendents, cònjuge i ascendents.

També hi ha altres regions, a més d’aquesta, englobades en el Grup I, on els descendents més directes abonen imports simbòlics a l’Impost de Successions (Balears, Cantàbria, Astúries, Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa, Canàries, la Rioja i Múrcia, a més dels territoris forals).

Més informació:

Deduccions fiscals en la declaració de la renda

IRPF de les pensions de jubilació i excepcions que no estan subjectes a retenció fiscal

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.