Impuesto sucesiones donaciones 2
La ruta de la teva vida

Impost de Successions i Donacions: tot el que cal saber

Febrer 15, 2024 10 min 20 vegades compartit

Si has rebut o has de rebre una herència, segur que et sona això de l’Impost de Successions i Donacions (ISD). És l’impost que has de pagar si reps una herència, donació, llegat o si ets beneficiari en una assegurança de vida.

És important saber com funciona aquest impost i quina quantitat estàs obligat a pagar per saldar els teus comptes amb Hisenda i així evitar possibles multes. En aquest apunt, t’expliquem tot el que necessites saber sobre l’Impost de Successions i Donacions, les diferències entre donació i successió, les reduccions i on cal pagar-lo. Queda’t a llegir-nos!

Què és l’Impost de Successions i Donacions?

És un tipus d’impost que grava les quantitats que reben les persones de manera gratuïta, com ara herències, donacions, llegats o indemnitzacions d’assegurances de vida.

L’Impost de Successions i Donacions és regulat per les Comunitats Autònomes i cadascuna en canvia la regulació establint reduccions o bonificacions.

Quina és la diferència entre successions i donacions?

 • Impost de Successions: grava els increments patrimonials que s’obtenen de manera gratuïta arran d’un decés. També es tributa per aquest impost si es cobra una assegurança de vida i el beneficiari és diferent del contractant (llevat d’excepcions).
 • Impost de Donacions: és l’impost que es paga per les transmissions de manera gratuïta entre persones vives.

Als increments patrimonials obtinguts per persones jurídiques (organitzacions i grups de persones) se’ls aplica l’Impost sobre Societats (IS).

Quan i qui ha de presentar l’Impost de Successions i Donacions?

En general, han d’abonar aquest impost:

 • El drethavent, que és la persona que hereta béns i/o drets arran de la mort d’una altra.
 • El donatari, que és la persona que rep una sèrie de béns mobles o immobles, per donació en vida.
 • El beneficiari en una assegurança de vida.

L’ISD té dues característiques específiques:

 • És un impost directe, la qual cosa vol dir que s’aplica sobre els béns i ingressos de les persones.
 • És progressiu, cosa que significa que com més s’hereta més es paga. No hi ha una quota fixa. Per regla general, l’impost pot variar del 7,65% al 34%, i després s’apliquen les bonificacions fixades per cada comunitat autònoma.

Hi ha tres perfils de contribuents de l’ISD:

 • Successions: els hereus. Són els que designi el testament. Si no n’hi ha, seran:
  • Fills i descendents.
  • Els ascendents.
  • El cònjuge.
  • Els germans i parents.
  • L’Estat.
 • Donacions: el donatari (persona que rep la donació).
 • Assegurances de vida: el beneficiari.

El termini per presentar l’Impost de Successions és de sis mesos des del decés. Per a l’Impost de Donacions és més ràpid, ja que s’ha de presentar en els primers 30 dies a partir del dia en què es va oficialitzar la donació. És possible sol·licitar sis mesos més de pròrroga per a successions i caldrà demanar-ho dins dels primers cinc mesos.

On es paga l’Impost de Successions i Donacions?

La resposta varia en funció de l’impost que s’ha de pagar i de la comunitat autònoma:

 • Impost de Successions: es presenta a l’autonomia en la qual el difunt hagi residit habitualment, amb independència d’on estiguin els béns que s’han d’heretar. Si el difunt no tenia residència a Espanya, cal presentar-lo a la Delegació d’Hisenda a Madrid.
 • Impost de Donacions:
  • Béns immobles:
   • Es paga a la comunitat autònoma on es trobin els béns immobles.
   • Si estan en diferents autonomies, es paga en aquella en la qual es trobin els de més valor.
   • En el cas que tinguin el mateix valor i estiguin en comunitats diferents, es tria en quina es pagarà.
   • Per a un bé donat a l’estranger cal pagar a la Delegació d’Hisenda a Madrid.
 • Béns mobles:
  • Els diners rebuts es tributen a la comunitat on es resideixi.
  • Si hi ha diverses persones que reben uns diners i viuen en autonomies diferents, es paga en aquella en la qual resideixi el donatari que hagi rebut més diners.
  • Si cap resideix a Espanya, caldrà abonar l’impost a la Delegació d’Hisenda a Madrid.
 • Béns immobles i béns mobles:
  • Si t’han donat un habitatge i diners, cal tributar a la comunitat autònoma on estigui l’habitatge si té més valor que els diners.
  • Si el valor dels diners és superior al de l’habitatge, es tributa a la comunitat en la qual es resideixi.
 • Assegurança de vida: haurà de tributar a l’autonomia on residia el difunt.

Les reduccions en l’Impost de Successions i Donacions

Quan parlem de reduccions ens referim a la quantitat que està exempta de pagar l’Impost de Successions i Donacions. Abans de començar amb les reduccions, diferenciarem dos conceptes, la base imposable i la base liquidable:

 • La base imposable és el patrimoni total rebut menys les càrregues i els deutes en el cas que n’hi hagi.
 • La base liquidable és la base imposable menys les reduccions corresponents per parentiu amb el donador/difunt i per l’edat de l’hereu/beneficiari.

Reduccions en l’Impost de Successions

En el cas del patrimoni rebut arran d’una mort, també les pòlisses d’assegurances de vida, les reduccions a la base imposable tenen en compte el parentiu amb el difunt i l’edat de l’hereu o beneficiari. En l’àmbit estatal, les reduccions són les següents:

 • Grup I, descendents i adoptats menors de 21 anys: 15.956,87 euros, més 3.990,72 euros per cada any menor a 21 que tingui el drethavent. La reducció no pot excedir els 47.858,59 euros.
 • Grup II, descendents i adoptats de 21 anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 15.956,87 euros.
 • Grup III, col·laterals de segon i tercer grau (parents de sang no directes), ascendents i descendents per afinitat (parentiu que uneix les persones per vincle legal): 7.993,46 euros.
 • Grup IV, col·laterals de quart grau (parentius llunyans): sense reducció.

A més, s’aplica una reducció de 47.858,59 euros a les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33% i inferior al 65%. Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 65%, la reducció serà de 150.253,03 euros.

En el cas de les assegurances de vida, es redueix el 100%, amb un límit de 9.195,49 euros, en les quantitats percebudes pels beneficiaris quan el seu parentiu amb el difunt és de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat.

Impost de successions a cada comunitat autònoma

La resta de reduccions depenen de la comunitat autònoma. Tot seguit podràs veure una taula sobre com funciona aquest impost a cada comunitat.

MadridEs podrà aplicar una bonificació del 99% de la taxa tributària, sempre que el beneficiari sigui cònjuge o parent directe del difunt. En el cas dels germans tindran una bonificació del 15%, i un 10% per a oncles i nebots
AndalusiaFamiliars dels grups 1 i 2: reducció de fins a 1.000.000 d’eurosFamiliars dels grups 3 i 4: opció de reduir fins a 250.000 euros
CatalunyaGrups 1 i 2: reducció de fins a 100.000 euros + 12.000 euros per cada any que falti fins que l’hereu compleixi els 21 anys (amb límit a 196.000 euros)
Cònjuge o parella estable: 100.000 euros de reduccióNets, besnets, etc. de +21 anys: 50.000 eurosPares, avis i altres ascendents: 30.000 euros
Grup 3: únicament 8.000 € de reducció
GalíciaEs redueixen 400.000 euros per als familiars del grup 2 amb la tarifa del 5% al 18%. També es redueixen 300.000 euros per a les persones amb discapacitat dels grups 3 i 4
Comunitat ValencianaBonificació del 50% per als familiars del grup 2
Castella-la ManxaL’impost de successions a Castella-la Manxa té una bonificació d’entre el 80% i el 100% per al grup 2. Concretament, el 80% s’utilitza quan les bases liquidables són de més de 300.000 euros
Castella i LleóMàxim de reducció de 400.000 euros per als grups 1 i 2. Reducció del 99% quan l’hereu o el difunt siguin víctimes de violència de gènere o terrorisme
AstúriesL’impost de successions a Astúries es divideix en:
Grups 1 i 2: les herències inferiors a 300.000 euros no tenen gravamenLes explotacions agràries o similars heretades tenen una reducció del 99% d’aquest impostEn el cas de l’herència d’empreses, el percentatge de reducció és del 95% quan hi hagi parentiu
CanàriesEls tres grups tindran una bonificació del 99,9% de l’impost quan sigui inferior o igual a 55.000 euros. Els grups 2 i 3 es bonificaran amb percentatges menys elevats si la quantia és més gran. Per exemple, si el valor és d’entre 155.000 euros i 185.000 euros, la bonificació serà únicament del 50%
AragóSi la base imposable és inferior a 100.000 euros, la bonificació serà del 65%
ExtremaduraBonificació del 99% per als familiars dels grups 1 i 2
MúrciaEl grup 2 té una bonificació del 99%
CantàbriaReducció d’entre el 90 i el 99% per als grups 1 i 2. Si la base imposable no supera els 100.000 euros, es podria reduir fins a un 100%
NavarraEls ascendents i descendents per consanguinitat tindran beneficis que van des del 2% fins al 16%
Els cònjuges tindran un tipus del 0% per a menys de 250.000 euros i, quan sigui superior a aquesta xifra, serà del 0,8%

Algunes comunitats estan exemptes de pagar l’Impost de Successions quan no se superi un cert límit:

 • La Rioja: quan no se superin els 400.000 euros, s’està exempt d’aquest impost.
 • Aragó: les persones estaran exemptes de l’impost de successions quan la base imposable no superi els 500.000 euros.
 • Andalusia: en els casos en què no se superi el milió d’euros de la base imposable, s’estarà exempt de l’Impost de Successions.

Reduccions en l’Impost de Donacions

En l’àmbit estatal no hi ha cap reducció a la base imposable.

En l’àmbit autonòmic, hi ha força diferència sobre la quantitat que cal pagar per una donació entre una comunitat i una altra. Hi ha comunitats en les quals, un cop aplicades les reduccions, el coeficient i les bonificacions, la quantitat que s’ha de pagar és gairebé nul·la.

A Andalusia, Madrid, Múrcia i La Rioja, per a les donacions entre pares i fills només cal pagar l’1% d’Impost de Donacions.

Com s’obté la quota íntegra de l’impost?

La quota íntegra és el resultat d’aplicar l’impost a la base liquidable, és a dir, el total que pagarem per aquesta herència/donació/llegat.

Si la comunitat no té competències en matèria d’Impost sobre Successions i Donacions o no és aplicable als beneficiaris la normativa de la comunitat, la base liquidable serà gravada segons l’escala següent:

Taula amb la quota íntegra de l'impost de Successions i Donacions

Recapitulant

L’Impost de Successions i Donacions és obligatori per a les persones que rebin una successió (arran d’un decés) o una donació (en vida). Varia en funció de la comunitat autònoma en la qual es rebi el patrimoni, que pot ser mobiliari i/o immobiliari.

Per calcular la quantitat que cal pagar es tindrà en compte la relació de parentiu entre el difunt/donant i el beneficiari/hereu, i la seva edat. Comprendre el funcionament d’aquest impost, les reduccions que s’hi apliquen segons les teves circumstàncies i el lloc on cal pagar-lo és essencial per saldar-lo correctament i tenir les teves finances en ordre.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.