dona fent càlculs
Redueix els teus impostos

Quina és la diferència entre base imposable i base liquidable?

Abril 7, 2020 5 min 10 vegades compartit

Base imposable i base liquidable són dos conceptes clau a l’hora de fer la declaració de la renda. Si bé comparteixen espais comuns, es tracta de dos conceptes diferents les quanties dels quals són determinants per al càlcul correcte del que s’ha d’abonar a l’Agència Tributària per cada exercici. Vegem quines són les diferències.

Què és la base imposable

Base imposable: és la suma de tots els rendiment obtinguts pel contribuent durant un exercici. Consta de dues parts:

 • General: aquí s’inclouen els rendiments de la feina, els rendiments de capital, les imputacions de rendes i les pèrdues i guanys patrimonials que es produeixin durant el període pel qual es tributa.
 • Especial: s’integra pel total dels guanys o pèrdues que s’hagin obtingut en un exercici superior a un any. Aquí les pèrdues compensen els guanys i, si el resultat és negatiu, es compensarà amb els guanys d’anys anteriors superiors a un any.

Ara bé, contràriament al que es podria pensar, la base imposable no és la quantitat sobre la qual es vertebra l’impost, sinó que ho fa sobre la base liquidable. Com es calcula la base liquidable? Sobre la base imposable es fan una sèrie de reduccions o deduccions sobre la qual s’aplica finalment el tipus impositiu pel qual es tributarà.

Per a la campanya de la renda d’aquest 2020 es faran servir els mateixos tipus aplicables que els que es van aplicar l’any anterior: un primer tram al qual se li aplicarà una retenció del 19 % (fins a 12.450 euros); un segon, del 24 % (de 12.450-20.200 euros); el tercer, del 30 % (de 20.200-35.200 euros); el quart, del 37 % (de 35.200 a 60.000 euros) i el cinquè, del 45 % (superior als 60.000 euros).

En el llistat següent es detallen tots els supòsits que indica la llei inclosos en aquest epígraf que redueixen o augmenten la base general:

 • Reducció tributació conjunta.
 • Plans de pensions.
 • Mutualitats de Previsió Social.
 • Plans de previsió assegurats.
 • Plans de previsió social empresarial.
 • Assegurances de dependència severa o gran dependència (des de 2013 incloent-hi assegurances col·lectives de dependència).
 • Previsió social de persones amb discapacitat.
 • Patrimonis protegits de persones amb discapacitat.
 • Mutualitat d’esportistes professionals i d’alt nivell.
 • Pensions compensatòries i anualitats per aliments.
 • Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics.
 • Guanys patrimonials no justificats.

La base liquidable: què és i en què consisteix

Base liquidable especial: és la que està formada per la part general de la base imposable. Quan es fa el càlcul, s’aplica el tipus d’IRPF efectiu, la qual cosa dona la quota íntegra que el contribuent haurà d’abonar. Ara bé, aquesta quantia tampoc és el que es paga finalment a Hisenda perquè abans s’hi apliquen deduccions i bonificacions, el resultat de les quals és la quota líquida, import al qual se li resten les retencions habituals de cada any i que finalment donen com a resultat el que s’haurà de pagar a l’Agència Tributària.

D’altra banda, també és important conèixer quina és la diferència entre deduccions i reduccions.

 • Deduccions: es tracta d’aquells conceptes que rebaixen la quota per la qual es tributa. Dit d’una altra manera, un cop s’obté la base liquidable hi ha una sèrie de beneficis aplicables a la declaració tributària que són avantatjosos per al contribuent.
 • Reduccions: Són quantitats que rebaixen la base imposable de forma directa. Són despeses associades als ingressos obtinguts, com ara quotes a col·legis professionals o a partits polítics, per exemple.

Qui té l’obligació de fer la declaració de la renda?

Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte:

 • Si guanyes menys de 22.000 € anuals. Has de tenir en compte que en el cas que tinguessis més d’un pagador i els teus ingressos anuals hagin estat inferiors a 22.000 euros no hauràs de declarar, sempre que la suma de diners que hagis cobrat de la resta de pagadors no sigui superior a 1.500 euros anuals.
 • Si cobres pensions o algun tipus de prestació que no superi els 22.000 euros tampoc estàs obligat a fer la declaració, sempre que els rendiments de la feina que vas percebre hagin estat: pensions de règims públics de la Seguretat Social; prestacions de mutualitats generals de funcionaris, col·legis d’orfes o altres entitats similars; prestacions derivades de plans de pensions; prestacions percebudes d’una assegurança que hagis contractat amb una mutualitat de previsió social; prestacions de plans de previsió social empresarial; prestacions de jubilació o invalidesa que hagis percebut d’un contracte d’assegurança col·lectiu, o prestacions de plans de previsió assegurats o d’assegurances de dependència. No obstant això, hi ha una excepció: si el teu salari durant 2013 va ser d’entre 11.200 euros i 22.000 euros, estàs obligat a fer la declaració de la renda en tres casos: si havent tingut diversos pagadors, la suma de diners que has cobrat del segon i successius supera els 1.500 € anuals; si cobres pensions compensatòries de la teva parella o anualitats per aliments que no estiguin exemptes de l’IRPF o si el teu pagador no efectua cap retenció sobre el teu sou.
 • Si els teus ingressos es deuen únicament a rendiments de capital mobiliari o de guanys patrimonials no estàs obligat a fer la declaració de la renda, només si la suma de les dues quantitats no passa de 1.600 euros i els dos rendiments han estat subjectes a retenció.

Més informació:

Deduccions fiscals en la declaració de la renda

Tot el que cal saber sobre l’IRPF dels autònoms

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.