obligació declaració renda
Redueix els teus impostos

Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

Març 20, 2022 3 min 10 vegades compartit

Qui està obligat a fer la declaració? Quin és el mínim per a fer la renda? Quan haig de fer-la? El primer que cal saber és que tots els contribuents que siguin persones físiques residents a Espanya estan obligats a declarar, ja sigui confirmant un esborrany online en la web de l’Agència Tributària (Renda WEB) o presentant una declaració presencial.

Excepcions

L’excepció són aquelles persones que hagin rebut únicament rendes procedents de:

Rendiments del treball iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

  • Si procedeixen d’un únic pagador
  • Quan no superin en total 1.500 euros quan existeixin diversos pagadors
  • Si els únics ingressos procedeixen de prestacions passives com ara pensions de la Seguretat Social, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència

A causa de les conseqüències extraordinàries de la pandèmia, molts treballadors es van veure afectats el 2020 per un ERTO. Segons l’Agència Tributària, aquests treballadors estaran sotmesos a les mateixes normes que la resta de persones, ja que es considera que durant el període en el qual van estar sota un ERTO van tenir dos pagadors, per la qual cosa estan obligats a declarar aquests ingressos. En tot cas, no estaran obligats a declarar per IRPF si la suma dels rendiments del treball no supera els 1.500 euros.

El mínim es fixa en 14.000 euros anuals, amb la qual cosa es modifica la xifra anterior, que era de 12.000 euros. D’aquesta manera, només els treballadors amb unes rendes anuals que no superin els 14.000 euros de més d’un pagador no estaran obligats a declarar l’IRPF.

Rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials:

  • Els rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials es consideren dividends d’accions, interessos a compte o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, entre altres. Si el límit conjunt no supera els 1.600 euros anuals no s’ha de declarar

Rendes immobiliàries, rendiments de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges:

  • El mínim conjunt per a fer la declaració de la renda per a aquests supòsits és de 1.000 euros anuals

Qui no té l’obligació de declarar?

No estan obligats a fer la declaració de la renda els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Deduccions o reduccions

Per contra, sí que estan obligats a declarar els contribuents que es practiquen les següents deduccions o reduccions:

  • Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable
  • Deducció per inversió en habitatge (Règim transitori)
  • Deducció per doble imposició internacional

Temes relacionats