940×480 CAT 5
Redueix els teus impostos

Principals novetats en la declaració de la Renda de l’exercici fiscal del 2021

abril 11, 2022 7 min 11 veces compartido

El 6 d’abril s’ha iniciat el termini de presentació per Internet de la declaració de la Renda corresponent a l’exercici fiscal del 2021, que s’allargarà fins al 30 de juny. A partir del 5 de maig, és possible efectuar aquest tràmit també per telèfon, sol·licitant cita prèvia des del 3 de maig, o, de manera presencial, a les oficines de l’Agència Tributària a partir de l’1 de juny, podent demanar cita prèvia des del 6 maig. Aquest calendari és vàlid per a totes les comunitats autònomes espanyoles, amb l’excepció de Navarra (on es pot presentar la declaració entre el 17 d’abril i el 22 de juny) i el País Basc (que varia de dates entre les seves tres províncies en una forquilla que va des del 4 d’abril al 30 de juny).

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Cal recordar que estan obligats a presentar la declaració de la Renda tots aquells ciutadans espanyols que es beneficiïn de rendes superiors als 22.000 euros anuals per rendiments del treball. Aquesta xifra es redueix fins als 14.000 euros si s’ha tingut més d’un pagador i s’han cobrat més de 1.500 euros del segon i dels següents pagadors.

Novetats en la declaració de la Renda 2021

Com cada any, hi ha alguns canvis rellevants que cal conèixer de cara a la presentació de la declaració de la Renda. Els més destacats són:

 • Disminució dels límits màxims de deduccions fiscals als plans de pensions individuals i als plans de previsió assegurats (PPA). La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 va rebaixar a un màxim de 2.000 euros anuals el límit de reduccions que un contribuent pot aplicar per totes les aportacions als sistemes de previsió social, incloent-hi plans de pensions individuals i PPA. A més, les aportacions deduïbles a plans del cònjuge també passen de 2.500 a 1.000 euros. El límit de 2.000 euros es potincrementar en fins a 8.000 euros (és a dir, que pot arribar com a màxim fins a 10.000 euros) si es tracta de contribucions d’un ocupador a favor de l’empleat a instruments de previsió social empresarial, com plans de pensions d’ocupació o plans de previsió social empresarial. En tots dos casos, no es pot superar el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques. Cal recordar que, el 2022, el límit màxim de la desgravació per a plans de pensions individuals s’ha fixat en 1.500 euros anuals, el qual serà aplicable en la declaració de la Renda de l’any que ve.
 • Nous trams d’IRPF. S’han establert dos nous trams d’IRPF: un que grava en la base imposable general les rendes del treball que superin els 300.000 euros i que disposa d’un tipus de fins al 47%; l’altre, que afecta la base imposable de l’estalvi, grava amb un 26% les rendes de capital de més de 200.000 euros.

Amb aquests canvis, els trams de l’IRPF per a les rendes del treball queden així:

 • Primer tram, fins a 12.450 euros: 19%.
 • Segon tram, de 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%.
 • Tercer tram, de 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%.
 • Quart tram, de 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%.
 • Cinquè tram, de 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%.
 • Sisè tram, de 300.000 euros en endavant: 47%.

Pel que fa a les rendes d’estalvi, queden de la manera següent:

 • Primer tram, fins a 6.000 euros: 19%.
 • Segon tram, de 6.000 euros fins a 50.000 euros: 21%.
 • Tercer tram, de 50.000 euros fins a 200.000 euros: 23%.
 • Quart tram, a partir de 200.000 euros: 26%.
 • IRPF per a estrangers. Els contribuents que no eren residents fiscals durant els deu anys anteriors al 2021 i que presentaran la seva declaració de la Renda a Espanya tenen un 24% d’IRPF pels primers 600.000 euros guanyats pel seu exercici professional, mentre que es fixa un tram del 47% per a aquells contribuents que hagin tingut uns ingressos anuals de 600.000 euros o més.
 • Impost de Patrimoni. Aquest tribut puja un 1% per als patrimonis que superen els 10 milions d’euros, per la qual cosa el seu gravamen és del 3,5%.
 • Arrendament d’immobles. Es redueix de 6 a 3 mesos el termini perquè les quantitats que deuen els arrendataris es considerin com a saldo de dubtós cobrament i es puguin deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari. A més, els arrendadors que no tinguin la consideració de grans tenidors i que hagin llogat un local a un professional amb el qual han acordat voluntàriament una reducció de la mensualitat entre els tres primers mesos del 2021 poden computar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa.
 • Ajudes i subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis. Per norma general, les reformes que un propietari hagi dut a terme al seu habitatge el 2021 per millorar l’eficiència energètica de la llar tenen una deducció de, segons cada cas, fins a 5.000 o 7.500 euros en la declaració de la Renda. Tal com es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, hi ha tres tipus de deduccions possibles:
 • Una deducció del 20%, amb un màxim de fins a 5.000 euros, en el capital invertit en obres per millorar l’eficiència energètica d’un immoble i que redueixin, almenys, un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
 • Una deducció del 40%, amb un màxim de 7.500 euros, si l’obra de millora ha permès reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable i es pot acreditar a través del certificat d’eficiència energètica.
 • Una deducció de fins al 60%, amb un límit de 15.000 euros, per a les obres que millorin l’eficiència energètica d’un edifici d’ús predominantment residencial, sempre que contribueixin a reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable o serveixin per millorar l’eficiència energètica de l’immoble al nivell A o B.
 • Catàstrofes naturals. Les ajudes públiques atorgades per a la reparació dels danys ocasionats per catàstrofes naturals el 2021 (principalment, Filomena i les erupcions del volcà de Cumbre Vieja, La Palma) queden exemptes de tributació. De la mateixa manera, també en queden exemptes les ajudes excepcionals concedides per mort o per incapacitat absoluta derivades d’aquestes catàstrofes. Cal recordar a més que, d’acord amb el Reial Decret llei 20/2021, de 5 d’octubre, es permet una reducció dels “índexs de rendiment net” que afecten l’estimació de l’IVA i de l’IRPF en les explotacions i activitats agràries que hagin patit danys per l’erupció del volcà de La Palma.
 • Nou apartat per a les criptomonedes. Per facilitar el seguiment de les criptomonedes per part d’Hisenda, s’ha afegit per primera vegada en la declaració de la Renda un apartat específic per incloure-hi el saldo que es posseeix de monedes virtuals. D’aquesta manera, qualsevol operació o moviment efectuat amb criptomonedes el 2021, com ara transferències o ingressos, han de figurar a la casella 126, que es titula ‘Saldos en monedes virtuals’, dins l’apartat ‘Altres guanys i pèrdues que deriven de la transmissió d’elements patrimonials’. També és obligatori fer constar si s’han obtingut interessos o rendiment econòmic amb les criptomonedes, si se superen els 1.000 euros, dins l’apartat sobre guanys i pèrdues.
 • Vendes de segona mà. Només cal declarar les vendes a través de plataformes de segona mà si el valor de venda supera el de la seva compra. A més, Hisenda sol·licita a aquelles persones que duen a terme de manera habitual aquest tipus de transaccions comercials o que aconsegueixen generar uns ingressos que superen la quantia del salari mínim professional que es donin d’alta com a autònoms i, per tant, declarin l’IVA i efectuïn els mateixos tràmits davant l’Agència Tributària que la resta de professionals d’aquest col·lectiu.

Més informació:

S’ha acabat el termini per presentar la renda, què passa si no ho he fet?

Temas relacionados