Assegura la teva jubilació

La jubilació dels empleats de la llar: coneix les seves particularitats

novembre 6, 2017 4 min 7 veces compartido

Quines són les particularitats de la jubilació per a empleats de la llar? Quins requisits ha de complir per poder cobrar la pensió una mestressa de casa? Vegem-ho.

A Espanya més de 630.000 persones estan ocupades en feines de la llar, la qual cosa representa el 3,4% dels ocupats –entre dones (556.400) i homes (73.600)–. Ara bé, un 30% treballa en negre, segons l’Organització Internacional del Treball, deu punts percentuals per sobre d’altres sectors.

Els empleats de la llar van quedar integrats en el Règim General de la Seguretat Social el 2012. Això vol dir que aquest col·lectiu es regeix per les mateixes normes que qualsevol altre. Amb tot, hi ha una sèrie de particularitats que veurem a continuació sobre la jubilació de les empleades de la llar.

D’una banda, i atesa l’equiparació al Règim General de la Seguretat Social, els termes, condicions i extensió de la prestació per jubilació són els mateixos que per a altres col·lectius. Dit d’una altra manera, i a tall d’exemple, a partir del 2018 s’exigiran 36 anys i 6 mesos de cotitzacions i l’edat de jubilació serà de 65 anys i 6 mesos, igual que per a tothom.

En termes de jubilació, fins a l’any 2018, per al càlcul de la base reguladora de les pensions de jubilació només es tindran en compte els períodes realment cotitzats, i no s’integraran llacunes si hi ha hagut mesos en què no ha existit l’obligació de cotitzar.

Actualment, les empleades de la llar es poden beneficiar de la jubilació flexible –la que s’aplica a aquells pensionistes que s’han jubilat totalment i que volen tornar a la vida activa–, però per contra no es poden acollir a la jubilació anticipada (excepte si es computen cotitzacions de diversos règims) i tampoc no tenen dret a la jubilació parcial o a la jubilació especial als 64 anys, quan treballador i empresa es posen d’acord per suplir l’any que va dels 64 als 65 anys de la persona que es vol jubilar amb un nou empleat.

Les bases de cotització el 2017 per a aquest col·lectiu van des dels 161,29 euros fins als 862,44 euros, depenent del tipus de jornada i hores que realitzi l’empleada de la llar.

Durant aquest any, el tipus de cotització sobre la base de cotització serà del 26,50%, de manera que el 22,10% anirà a càrrec de l’ocupador i el 4,40% a càrrec de l’empleat. A partir de l’any que ve (2018), les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’actualitzaran en proporció a l’augment del salari mínim interprofessional en cada any. A partir del 2019, la cotització serà com en el Règim General.

Les empleades de la llar tenen dret, com hem vist, a cobrar la jubilació i també a ser beneficiàries de prestació per incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat. Per al càlcul de la quantia que cal satisfer es prenen les bases de cotització (que indiquen les hores efectivament treballades) i es divideix per l’import fixat per a la base mínima horària del Règim General.

És important saber que la regulació de les feines de la llar estrenada el 2012 pretén millorar els drets dels empleats de la llar i acostar-los progressivament als dels altres treballadors per compte d’altri, a més de fer aflorar l’ocupació submergida.

El principal avanç aconseguit consisteix en el fet que si un empleat es posa malalt o té un accident laboral i li donen una baixa mèdica, podrà cobrar la prestació per incapacitat temporal a partir del quart dia des que es va produir la baixa, de manera que se’n farà càrrec l’ocupador des de llavors fins al vuitè dia i la Seguretat Social a partir del novè. Amb el règim anterior, aquesta prestació no començava fins al cap de vint-i-nou dies de la baixa. Cal assenyalar, però, que el servei domèstic, a diferència d’altres col·lectius, no pot sol·licitar la prestació d’atur.

Les cotitzacions de l’empleat de la llar les paga el seu ocupador, que és el titular de la llar familiar, independentment de si el contracte és parcial o discontinu. El cap de família està obligat a cotitzar a la Seguretat Social d’empleats de la llar, amb una excepció: que l’empleat de la llar treballi menys de 60 hores mensuals per ocupador i segueixi en el règim especial de mutu acord amb el titular de la llar familiar. En aquest cas, el responsable de les cotitzacions és el mateix empleat.

Més informació:

És possible treballar després de la jubilació? 

Jubilació flexible o parcial? Descobreix quina és millor per a tu

 

Temas relacionados