la jubilacion anticipada
Assegura la teva jubilació

Jubilació anticipada: quins requisits he de complir per sol·licitar-la?

Juliol 25, 2019 9 min 58 vegades compartit

La jubilació anticipada és aquella que es pot sol·licitar abans d’arribar a l’edat mínima de jubilació, una xifra que augmenta progressivament any rere any. El 16 de març de 2013 van entrar en vigor els nous requisits per accedir a la jubilació, que pots trobar publicats al Butlletí Oficial de l’Estat. Aquests requisits estableixen que l’edat mínima per jubilar-se augmenti gradualment fins al 2027 per acabar fixant-se en 65 anys l’edat per jubilar-se anticipadament i en 67, l’edat ordinària. 

En resum, aquesta nova norma respon a l’augment progressiu de l’esperança de vida de la població i persegueix que els treballadors romanguin més temps al mercat laboral. D’aquesta manera, la jubilació anticipada es converteix en un recurs menys avantatjós.

En aquesta guia hem recollit tota la informació necessària, els requisits i casos especials per accedir a la jubilació anticipada. Si en vols saber més, continua llegint!

Jubilació anticipada: requisits generals per sol·licitar-la

A grans trets, aquests són els requisits que cal tenir en compte per poder tenir accés a la jubilació anticipada:

  • Acreditar, com a mínim, 35 anys cotitzats.
  • D’aquests 35 anys, dos s’han d’haver cotitzat durant els últims 15 anys abans de jubilar-se.
  • Tenir com a màxim dos anys menys de l’edat exigida de jubilació el 2023.
  • No s’hi apliquen bonificacions per activitat perillosa per a la salut ni per discapacitat igual o superior al 45 o al 65 %.

Casos especials que poden accedir a la jubilació anticipada

Existeixen diferents casos que se surten de la norma però que també es poden acollir a la jubilació anticipada, tot i que caldria analitzar-los més detingudament. Parlem, per exemple, dels treballadors a temps parcial, que tenen un càlcul dels anys cotitzats més complex. En pots consultar tota la informació al web del Ministeri de Treball i Seguretat Social i veure’n totes les excepcions en aquesta pàgina.

Tipus de jubilació anticipada

Cal tenir en compte que la prestació econòmica a percebre en una jubilació anticipada és més baixa que la que correspon a l’hora de jubilar-se en l’edat legal o ordinària. En termes tècnics, el que passa és que s’apliquen coeficients reductors a la quantia de la pensió en funció de les característiques de cada cas. 

Hi ha diversos tipus de jubilació anticipada però, a grans trets, podem distingir entre la voluntària i la forçosa. A continuació, expliquem en detall les característiques d’aquestes dues classes de jubilació anticipada. 

Jubilació anticipada voluntària

La jubilació anticipada voluntària és aquella en què el treballador decideix voluntàriament posar fi a la vida laboral abans de l’edat legal de jubilació. Per accedir-hi, cal tenir, com a mínim, dos anys menys de l’edat de jubilació legal i s’han d’haver cotitzat almenys 35 anys. Malgrat que abans era possible sol·licitar la jubilació especial als 64 anys, és a dir, un any abans de l’edat de jubilació, la mesura aprovada el 2013 ja no és vigent. En aquest sentit, la taula de jubilació és un recurs molt útil per posar en relació diferents tipus de dades referents a aquesta qüestió. A més, et permet extreure conclusions i fer una previsió econòmica en funció del tipus de jubilació al qual tindràs accés.

Jubilació anticipada involuntària o forçosa

La jubilació anticipada involuntària o forçosa és aquella que es produeix per causes alienes al treballador i acostuma a respondre a una reestructuració empresarial. En aquest cas, tampoc no cal haver assolit l’edat de jubilació legal, per la qual cosa és possible sol·licitar la jubilació forçosa als 61 anys. Aquests són els requisits que s’han de complir per accedir-hi:

  • tenir, com a mínim, quatre anys menys de l’edat de jubilació legal,
  • haver cotitzat un mínim de 33 anys,
  • haver estat inscrit a les oficines d’ocupació com a mínim els sis mesos anteriors a la sol·licitud.

Jubilació anticipada per malaltia

Malgrat que aquesta opció no és una jubilació anticipada com a tal, la incloem en aquest grup perquè sí que funciona així. La jubilació anticipada per malaltia entra en joc quan existeix una malaltia greu o crònica que impedeix desenvolupar l’activitat laboral. Es pot accedir a aquesta pensió anticipada si es compleixen els requisits que estipulen el Reial decret 1851/2009 i el Reial decret 1539/2003.

És important no confondre la jubilació anticipada per malaltia amb la incapacitat permanent, ja que són prestacions diferents i, a més, incompatibles. Cal tenir en compte que la jubilació anticipada per malaltia és un ingrés que es rep per tenir una malaltia que t’incapacita per treballar un cop assolida l’edat legal per jubilar-se de manera anticipada. En canvi, la incapacitat absoluta permanent (erròniament coneguda com a jubilació per invalidesa) es pot sol·licitar abans de complir l’edat de jubilació. Una vegada s’assoleix l’edat legal, cal escollir entre una prestació o una altra perquè són incompatibles. Per fer-ho, convé estudiar els avantatges i desavantatges de totes dues i així seleccionar la més adequada per a la teva situació.

Claus per a entendre la jubilación anticipada

Coeficients reductors en la jubilació anticipada

Si es reuneixen els requisits necessaris per accedir a una jubilació anticipada, existeix un altre factor que cal tenir en compte abans de sol·licitar-la: comporta una reducció de la quantia de la pensió, cosa que es denomina coeficients reductors. El percentatge de reducció augmenta a mesura que disminueix l’edat en què el treballador es retira. És a dir, com més jove et jubiles, més baixa és la quantia de la teva pensió. 

Els coeficients reductors atenen a motius molt diversos, per la qual cosa és recomanable estudiar les característiques particulars de cada cas. No obstant això, de manera general, aquests percentatges de reducció són diferents en funció d’algunes variables, entre les quals destaquen les següents:

  • el nombre d’anys cotitzats a la Seguretat Social,
  • el nombre de trimestres previs a la data en què el treballador assoleix l’edat de jubilació marcada per la llei,
  • el tipus de jubilació anticipada que se sol·liciti: voluntària o involuntària.

Quina pensió pública s’obté?

Tal com comentem, la jubilació anticipada implica una retallada de la prestació que es percep a l’hora de sol·licitar la jubilació en l’edat legal. Per calcular la jubilació anticipada, cal tenir en compte, entre altres coses, els anys cotitzats i el coeficient reductor que correspongui. 

Jubilació anticipada: casos concrets

Les característiques que es presenten a l’hora d’accedir a la jubilació anticipada són molt particulars. Per això, cal analitzar alguns casos recurrents en funció del col·lectiu al qual pertany el treballador, la seva edat o vida laboral.

Els autònoms

La jubilació anticipada per als autònoms també pot ser tant voluntària com forçosa. Tanmateix, cal aturar-se a analitzar els requisits necessaris (edat del treballador, anys cotitzats, etcètera) a l’hora de sol·licitar aquest tipus de mesura.

Funcionaris i treballadors de l’Estat

En aquest punt, cal distingir dos grups dins dels funcionaris: els del règim de classes passives i els del règim general de la Seguretat Social. Tots dos comptaven amb diferències quant a prestacions i edat de jubilació, però l’1 de gener de 2011 van entrar en vigor modificacions que han equiparat les condicions de les classes passives amb la resta de treballadors.

De manera general, aquells treballadors de l’Estat que hagin obtingut la plaça a partir del 2011 poden sol·licitar la jubilació per a funcionaris de manera anticipada, però les condicions seran similars a les de la resta de col·lectius. No obstant això, com ja hem comentat anteriorment, abans de sol·licitar qualsevol tipus de jubilació, recomanem estudiar cada cas detingudament. 

De fet, en el cas dels treballadors de l’Estat, sector en què hi ha una gran varietat de professionals, des de personal docent fins a cossos de seguretat (també és possible la jubilació anticipada per a la policia local, nacional, etcètera), convé analitzar cada detall. Per exemple, haver fet el servei militar influeix en la jubilació, dada que pot passar desapercebuda si no es coneix aquesta possibilitat. Per això, disposar de tota la informació pot suposar un avantatge en les condicions de la pensió final a percebre. 

Estalvi privat i jubilació anticipada

Com hem vist, la jubilació anticipada implica una reducció de la pensió pública. Tanmateix, la millor manera de pal·liar aquesta rebaixa és l’estalvi privat. Existeixen diferents opcions, tot i que el pla de pensions és l’alternativa més habitual, atès que permet disposar d’uns estalvis que complementen la pensió una vegada s’assoleix l’edat mínima de jubilació. Aquest avantatge permet gaudir d’una pensió mensual suficient sense necessitat d’esperar a complir l’edat legal de jubilació.

És possible rescatar un pla de pensions en cas de jubilació anticipada?

Sí, és possible. El pla de pensions estarà disponible en el moment que la jubilació sigui efectiva. El beneficiari és qui ha de decidir com i quan cobra el pla.

Amb tot, són molts els espanyols que decideixen jubilar-se abans de l’edat legal i que s’acullen a la jubilació anticipada però, en conseqüència, no cobren el 100 % de la prestació pública. No obstant això, és possible comptar amb un import econòmic més gran durant la jubilació si es complementa amb un pla de pensions privat.

Planificar la jubilació durant l’etapa laboral et permetrà estar menys subjecte a l’edat legal de jubilació, així com obtenir la garantia que comptaràs amb els recursos necessaris per gaudir d’aquesta nova etapa de la vida.

Recapitulem

En definitiva, la normativa de jubilació anticipada respon a l’augment de l’esperança de vida i busca que els treballadors romanguin més temps al mercat laboral. Per poder accedir-hi, cal complir uns requisits generals. A més d’aquests requisits, hi ha casos especials que també s’hi poden acollir, com els treballadors a temps parcial, que tenen un càlcul per als anys cotitzats més complex.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.