Funcionaria a punt de jubilar-se a Espanya
Assegura la teva jubilació

La jubilació dels funcionaris: edat i tipus

Agost 30, 2023 6 min 14 vegades compartit

El sistema de jubilació dels funcionaris presenta una sèrie de particularitats i diferències respecte al de la resta de treballadors. A Espanya, hi ha dos tipus de funcionaris: els cotitzadors a la Seguretat Social i els cotitzadors de classes passives.

Cada any s’actualitza el sistema de pensions i s’hi inclouen algunes modificacions. Si vols conèixer els canvis que s’han introduït aquest any i tots els detalls sobre la pensió de jubilació dels funcionaris, no et perdis aquest apunt!

Edat de jubilació dels funcionaris

El 2023 cal haver cotitzat dos mesos més que el 2022 per accedir a la pensió. En total, el sistema de jubilació dels funcionaris estableix que, per accedir a la jubilació, cal:

  • Haver cotitzat 15 anys
  • Tenir una edat mínima de 66 anys i dos mesos

Això sí, aquesta edat no és fixa, sinó que va augmentant i ho farà progressivament fins al 2027, en què se situarà en 67 anys.

Perquè una persona es pugui jubilar, ha d’haver cotitzat almenys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació. La pensió es determina aplicant el percentatge corresponent (segons el cos o categoria del funcionari) a l’“haver regulador”. Aquesta dada funciona com a base per calcular la pensió i és determinada en funció dels anys de servei. No es tracta pas d’una xifra fixa, ja que s’estableix de manera anual en els corresponents Pressupostos Generals de l’Estat.

Tot seguit veurem els diferents grups de cotitzadors que hi ha dins dels treballadors públics i l’edat mínima que han de tenir per accedir a la jubilació.

Règim de Classes Passives

Aquest règim tradicionalment preveu unes pensions de jubilació específiques on s’inclouen els funcionaris de l’Administració de l’Estat, Justícia, Corts Generals, militars i ex-alts càrrecs del Govern. L’edat de jubilació dels funcionaris d’aquest règim se situa en 65 anys.

Malgrat que actualment hi ha unes 800.000 persones que continuen cotitzant en aquest règim, des del 2011 els nous treballadors públics s’acullen al Règim General. I és que el Règim de Classes Passives es troba en vies d’extinció.

Règim General

En general, la resta de funcionaris pertanyen al Règim General de la Seguretat Social. Com hem comentat, els treballadors públics que hagin accedit a la seva plaça després del 2011 s’acullen a aquest règim. Per això, tots ells podran accedir a la jubilació a partir dels 66 anys i quatre mesos.

Tipus de jubilacions dels funcionaris

Els empleats públics poden accedir a la seva jubilació de manera ordinària, anticipada o parcial. Tot seguit detallem els diversos tipus de jubilació per als funcionaris.

Jubilació ordinària dels funcionaris

Els funcionaris es poden jubilar de manera forçosa, és a dir, si compleixen l’edat legal establerta, normalment als 65 anys. Hi ha algunes excepcions, com els professors universitaris, el personal de Justícia i els registradors de la propietat, que es jubilaran als 70. La resta tindrà l’opció d’allargar la seva activitat fins, com a màxim, als 70 anys.

Jubilació anticipada dels funcionaris

Els treballadors que pertanyin al Règim General també poden sol·licitar la jubilació anticipada per a funcionaris, sempre que tinguin, almenys, 35 anys cotitzats, 15 anys treballats i una edat inferior màxima de dos anys a l’edat ordinària de jubilació. Això no obstant, no percebran el 100% de la seva pensió de jubilació, ja que se’ls aplicarà un coeficient reductor en funció dels anys cotitzats, el cos per al qual hagin treballat i la seva categoria professional.

Els funcionaris disposen d’una base reguladora per determinar la quantia de la pensió, que s’anomena “haver regulador”, i que és determinat cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat. En funció dels anys que hagi treballat el funcionari, s’aplicarà un percentatge que oscil·la entre l’1,24% (un any cotitzat) i el 100% (35 anys o més cotitzats). D’aquesta manera, es pretén fomentar que els treballadors continuïn en actiu fins i tot després dels 65 anys, endarrerint així l’edat de jubilació dels funcionaris. Concretament, s’aplica un percentatge addicional per cada any complet de serveis efectiu a l’Estat. Vegem aquests percentatges en detall:

  • 2% addicional als qui tinguin fins a 25 anys cotitzats
  • 2,75% a aquells que hagin cotitzat entre 25 i 37 anys
  • 4% als qui tinguin, almenys, 37 anys cotitzats

Per la seva banda, els funcionaris de classes passives es poden jubilar de manera anticipada als 60 anys, demostrant-ne almenys 30 de cotització i un període mínim de serveis a l’Estat de 15 anys. En aquest cas, no s’aplica cap coeficient reductor, de manera que la quantia de la pensió dependrà dels anys cotitzats, del cos i de la categoria professional. Això sí, per percebre el 100% de la pensió cal haver treballat per a l’Estat durant 35 anys.

Jubilació parcial dels funcionaris

Tal com passa en altres col·lectius, es poden acollir a la jubilació parcial els funcionaris a partir dels 60 anys, sempre que es disposi d’un contracte de treball a temps parcial. Aquesta jubilació pot estar vinculada a un contracte de relleu acordat amb un treballador en situació d’atur o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada.

En el cas que l’empleat treballi per als serveis públics de comunitats autònomes, ajuntaments o Administracions locals, cal que hi hagi un conveni o un acord sindical per poder accedir a la jubilació parcial. Si no n’hi ha, l’autorització o denegació de la jubilació parcial serà general per a tot el personal d’una determinada Administració pública.

Els funcionaris poden optar a la jubilació parcial sempre que compleixin l’edat estipulada en cada cas i reuneixin els requisits per accedir a la pensió. En conseqüència, la seva jornada de treball es reduirà entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 50%, sense la necessitat que hi hagi de manera simultània un contracte de relleu.

Jubilació dels funcionaris: conclusions

Abans de sol·licitar la jubilació, cal estudiar les particularitats de cada cas. Com hem vist, la pensió de jubilació dels funcionaris varia en funció del tipus de règim en el qual cotitzin i la situació particular de cada treballador.

A més, amb les recents modificacions de la reforma de les pensions, aquestes variables canviaran cada any fins al 2027. Si vols fer un càlcul aproximat de com et quedarà la pensió en el moment que et retiris, pots consultar el nostre apunt sobre el simulador de jubilació de la Seguretat Social.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.