baja laboral tipos
Redueix els teus impostos

Què és una baixa laboral i quins tipus n’hi ha?

abril 15, 2021 6 min 2 veces compartido

Quan no pots dur a terme la teva feina per alguna causa justificada, tens dret a la baixa laboral. Aquesta eina legal et permet sostenir-te econòmicament fins que puguis tornar al teu lloc de feina. Per això, és important que coneguis bé tots els aspectes que hi estan relacionats.

Què és una baixa laboral?

Per tant, una baixa es produeix quan no pots dur a terme les funcions per a les quals has estat contractat per la teva empresa. És un instrument legal que et permet cobrar un subsidi mentre no treballes, com a substitució del sou normal que percebries per la teva feina.

També s’anomena incapacitat temporal (IT, per les seves inicials) i està prevista com un dret del treballador en la legislació laboral espanyola. És igualment important que sàpigues que, mentre estiguis de baixa, no cobraràs el teu salari, sinó l’esmentat subsidi. Això no obstant, l’empresa on duus a terme les teves funcions seguirà cotitzant per tu.

D’altra banda, hi ha diversos tipus de baixes, en funció dels motius pels quals la sol·licites. No és el mateix demanar-la per maternitat que per malaltia o accident. En conseqüència, és rellevant que les coneguis totes.

Tipus de baixes laborals

Els tipus de baixes en el món del treball s’agrupen en dos grans blocs que estan vinculats a la causa que les provoca. Aquests dos grans grups són la baixa per contingències comunes i la baixa per contingències professionals.

Baixa per contingències comunes

Sota aquest epígraf s’inclouen les baixes originades per causes naturals. És a dir, que no estan relacionades amb la feina que duus a terme. Per exemple, són motiu de baixa per contingències comunes una grip o l’embaràs. Al seu torn, aquest bloc engloba diversos tipus de baixes:

  • Baixa per malaltia comuna. Pots sol·licitar-la, com el seu nom indica, quan pateixes alguna malaltia. Cal que sigui certificada per un metge, que també determina la seva durada. En tot cas, no es pot estendre més enllà de 365 dies, llevat que el mateix doctor ho consideri necessari per a la teva completa recuperació. En aquest cas, s’allargaria fins a uns altres 180 dies.
  • Baixa per maternitat o paternitat. Malgrat que fins fa poc temps eren figures diferents, els darrers canvis legals les han homologat. Com el seu nom indica, pots acollir-t’hi si has de tenir un fill. Tant si n’ets la mare com el pare, tens dret a 16 setmanes de baixa, per fomentar la conciliació familiar, que comencen en néixer el nadó. També en tots dos casos, el subsidi que percebràs és el 100% del teu salari.

Baixa mèdica per contingències professionals

A diferència del bloc anterior, les baixes que s’inclouen en aquest epígraf estan motivades directament per la teva activitat laboral. És a dir, són degudes a fets ocorreguts en l’exercici de la teva feina. Al seu torn, s’engloben en dos grans grups:

  • Baixa per accident de treball. Es dona quan tens algun tipus de contratemps al teu lloc de treball. Per exemple, estàs tallant una peça de fusta i pateixes un tall. En aquest cas, percebràs el 75% del sou pagat, a partir del segon dia de baixa, per la mútua. Sota aquest epígraf també s’inclouen els anomenats accidents in itinere. Reben aquest nom els que tenen lloc mentre vas o tornes de la feina. Els accidents de trànsit en són un bon exemple.
  • Baixa per malaltia professional. És igual que l’ocasionada per malaltia comuna. L’única diferència és que, en la professional, la malaltia està motivada per la feina que fas o per factors que hi estan vinculats. Per exemple, recentment hi ha hagut un cas molt famós de professionals que treballaven amb amiant i, amb el temps, han desenvolupat càncer.

També aquesta última és una baixa mèdica, és a dir, que la malaltia ha de ser certificada per un metge. El temps que duri s’estipula en funció del tipus de malaltia, però els terminis són idèntics als de la baixa per malaltia comuna.

Requisits de les baixes

Tot i que cada tipus de baixa té alguns requisits propis, totes n’exigeixen d’altres de comuns. T’explicarem les condicions imprescindibles perquè puguis sol·licitar la baixa:

  • Cal que estiguis donat d’alta a la Seguretat Social. Si la baixa és per malaltia comuna, també has d’haver cotitzat, almenys, 180 dies al llarg dels últims cinc anys. En canvi, si és per contingències professionals, no hi ha termini de cotització. És a dir, pots demanar-la des del primer dia.
  • Cal que presentis un certificat mèdic que expliqui el motiu pel qual demanes la baixa. Així mateix, mentre aquesta duri, hauràs d’aportar comunicats de confirmació per continuar mantenint-la. Finalment, un cop tinguis l’alta mèdica, també hauràs de presentar-la i tornar al teu lloc de treball en un termini de 24 hores.

Quant cobraràs mentre estiguis de baixa?

Per explicar-te quant percebràs durant una baixa, hem de diferenciar entre la produïda per contingències comunes i la provocada per les professionals.

Pel que fa a la primera, els tres primers dies estan exempts de pagament. A partir del quart, cobraràs el 60% de la teva base reguladora fins al dia vintè. Si la baixa s’estén més de 21 dies, rebràs el 75% de l’esmentada base fins que et reincorporis. Això no obstant, en les baixes ocasionades tant per maternitat com per paternitat, com ja t’hem dit, sempre percebràs el 100% del salari.

En canvi, quan la baixa estigui motivada per contingències professionals, començaràs a cobrar el primer dia i percebràs sempre el 75% de la base reguladora. Com ja deus saber, aquesta última és el barem que apareix en la teva nòmina i que la Seguretat Social fa servir per calcular les prestacions que et corresponen, per exemple, per a la teva jubilació.

D’altra banda, el subsidi de baixa és abonat per la mútua d’accidents de treball o per la Seguretat Social a partir del setzè dia. Fins llavors, és la teva empresa qui paga.

En conclusió, la baixa laboral és un subsidi que et permet cobrar una part important del teu salari mentre no pots dur a terme la teva feina per un accident, una malaltia o per un motiu més feliç, com tenir un fill. Si et trobes en algun d’aquests casos, anima’t a sol·licitar-la.

Temas relacionados