home a una reunió de treball parlant de plans de pensions d'ocupació
Assegura la teva jubilació

Pla de pensions d’ocupació

Maig 31, 2021 8 min 6 vegades compartit

Moltes empreses estenen el seu compromís amb els empleats més enllà del salari. Així, els Plans de Pensions d’Ocupació són una bona aposta per complementar les prestacions de la Seguretat Social i, a més, són un dels beneficis socials més valorats pels treballadors, juntament amb l’assegurança de salut.

En aquest apunt del blog de VidaCaixa explicarem tots els detalls sobre aquesta eina d’estalvi que utilitzen les empreses:

 • Què són els Plans de Pensions d’Ocupació (PPO)?

Són un producte de previsió creat amb la finalitat principal de complementar les prestacions de la Seguretat Social en el moment de la jubilació i beneficiar-se d’un estalvi fiscal des de la primera aportació. Concretament, els PPO són una modalitat del pla de pensions promogut per les empreses per als seus treballadors. Així mateix, són el principal instrument utilitzat per les empreses per externalitzar els seus compromisos per pensions amb els seus empleats.

 • Qui supervisa el funcionament dels PPO?

El seu funcionament és supervisat per una Comissió de Control formada, de manera paritària, per representants de l’empresa i treballadors. La Comissió de Control és l’òrgan que supervisa el funcionament i l’execució del pla i està constituïda per representants dels partícips i beneficiaris i pels representants de les entitats promotores. Hi ha un estricte sistema de control en el qual intervenen, entre d’altres, professionals independents i la mateixa Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

 • Quines modalitats hi ha?
 1. Pla de pensions d’ocupació: es dissenya el pla a mida, d’acord amb els requeriments del compromís.
 2. Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta: una solució molt adequada i a mida per a compromisos de menys envergadura, per a grups d’empreses o sectorials.
 3. Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta amb disseny estandarditzat.
 • Quines són les prestacions del PPO?

La principal prestació del pla és la jubilació del partícip. Això no obstant, es preveuen altres prestacions addicionals per a situacions de mort, incapacitat, dependència, malaltia greu o atur.

Nota: el reglament del pla regula com cal procedir en cadascuna de les situacions esmentades.

 • Quin tipus d’aportacions es poden dur a terme?

Les aportacions són efectuades de manera “obligatòria” tant pel promotor (l’empresa) com pel partícip (treballador), d’acord amb el que estableix el reglament del pla. També en el reglament del pla es regulen les aportacions “voluntàries” que pot fer el partícip. Aquest tipus d’aportacions són habituals en els PPO i es justifiquen per la necessitat de dur a terme una previsió personal complementària per a la jubilació mitjançant un instrument de costos reduïts.

 • Quins avantatges tenen?

Entre els principals avantatges que té un PPO hi ha el fet que disposen de mecanismes d’informació permanent i de fàcil accés les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any, a través d’Internet i caixers electrònics. Igualment, aquests plans disposen d’un assessorament personalitzat i un gestor del compte, i permeten aportacions voluntàries, en el cas que el pla ho prevegi, per optimitzar la rendibilitat financerofiscal. Els PPO es regeixen per una normativa estricta que estableix un règim d’informació als partícips i beneficiaris, a través del qual se’ls informa entre altres aspectes del valor dels drets consolidats, de la rendibilitat generada i de qualsevol modificació que pugui afectar el pla.

 • Puc traspassar un pla de pensions individual a un PPO?

Sí, els partícips que tinguin drets consolidats en un pla de pensions individual o en un pla de previsió assegurat poden mobilitzar aquests drets al PPO.

Nota: un cop duta a terme la mobilització no es podrà disposar d’aquests drets consolidats fins que es produeixi la contingència o supòsit previst en el reglament del pla.

 • Quina és la fiscalitat* de les aportacions als PPO?

Les aportacions a plans de pensions individuals tenen un límit màxim de 2.000 € anuals i de 10.000 € per als plans de pensions d’ocupació. De l’aportació realitzada es pot deduir en la declaració de la renda la menor de les següents quantitats:

Plans individuals:

– El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.

– 2.000 euros anuals.

Plans de pensions d’ocupació:

– El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts de manera individual durant l’exercici.

– 10.000 euros anuals, sempre que 8.000 euros corresponguin a aportacions empresarials; és a dir, les aportacions que fa l’empresari als plans de pensions d’ocupació.

*Fiscalitat en Territori Comú

 • On inverteix el fons de pensions?

La Comissió de Control estableix la política d’inversió del fons a llarg termini i, regularment, en fa el seguiment per tal que es compleixi. Des de la fitxa del pla, disponible a Línia Oberta, vostè pot consultar la política d’inversió vigent.

VidaCaixa està adherida als Principis per a la Inversió Responsable (PRI), projecte promogut per l’ONU amb l’objectiu d’estendre a escala mundial un conjunt de bones pràctiques que incorpora, entre d’altres, qüestions ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en l’àmbit de la gestió d’inversions.

 • En cas de jubilació, puc triar la forma de cobrament de les prestacions del PPO?

Sí, quan el beneficiari es jubila pot triar com desitja percebre la prestació:

 1. En un únic pagament, en forma de capital.
 2. En forma de renda assegurada o financera. Aquesta opció es presenta com la solució ideal per a aquelles persones que vulguin complementar les pensions públiques de jubilació. Triant aquest tipus de prestació, el Pla de Pensions d’Ocupació dona resposta a aquesta necessitat com a principal instrument de previsió per a la jubilació.
 3. O amb un sistema mixt de capital i renda.

La sol·licitud de prestació es pot dur a terme a qualsevol oficina de CaixaBank, S.A. (”la Caixa”). Aquesta sol·licitud es pot efectuar en qualsevol moment, un cop produïda la contingència, sense que hi hagi cap termini de temps, presentant la documentació corresponent per a cada contingència.

 • Quina és la fiscalitat de les prestacions?
  1. Percepció d’una renda per jubilació: si la prestació es percep en forma de renda, l’import rebut es considera rendiment del treball i ha ser objecte d’integració en la seva totalitat en la base imposable general de l’IRPF del perceptor.
  1. Percepció d’un capital per jubilació: si la prestació es percep en forma de capital, l’import rebut es considera rendiment del treball i ha ser objecte d’integració en la seva totalitat en la base imposable general de l’IRPF del perceptor. Això no obstant, es podrà aplicar la reducció del 40% a la part de la prestació que correspongui a aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2006, sempre que hagin transcorregut més de 2 anys entre la primera aportació al pla de pensions i la data de jubilació. Aquesta reducció només es pot aplicar a les quantitats percebudes en forma de capital en un únic any, entenent com a tal un únic període impositiu de l’IRPF.
  1. Incapacitat: les prestacions d’incapacitat es consideren rendiments del treball. Si la prestació es percep en forma de capital, aquesta s’integra en la seva totalitat en la base imposable general de l’IRPF del perceptor. Això no obstant, es podrà aplicar la reducció del 40% a la part de la prestació que correspongui a aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2006, sense necessitat que hagin transcorregut més de 2 anys entre la primera aportació al pla de pensions i la data de la incapacitat. Aquesta reducció només es pot aplicar a les quantitats percebudes en forma de capital en un únic any, entenent com a tal un únic període impositiu de l’IRPF.
 1. Defunció: en cas de mort del partícip, la prestació que perceben els beneficiaris, tant si perceben un capital com una renda, té la consideració de rendiment del treball. Per tant, la tributació serà la mateixa que per al partícip. No es tributa per l’Impost sobre Successions i Donacions.

Més informació: http://www.vidacaixaprevisionsocial.com/es/empresas-y-colectivos

Més informació:

La importància que les empreses disposin d’un pla de pensions per als seus empleats

Plans de pensions d’ocupació: ¿què és una comissió de control?

Temes relacionats