retenciones irpf
Redueix els teus impostos

Les principals retencions en l’IRPF el 2022

setembre 20, 2022 4 min

Cada mes reps al compte el teu salari, resultat de totes les hores de feina. Abans d’arribar a aquesta quantitat, el salari brut, el que has pactat amb l’empresa, es redueix per retencions i impostos diversos. Es transforma així en el salari net, que és el que finalment reps al compte.

Les cotitzacions a la Seguretat Social permeten cobrir alguns supòsits en forma de prestació, com la jubilació, maternitat o paternitat, accidents de treball, malaltia o invalidesa, protecció a la família, prestacions farmacèutiques, atur…

Una de les retencions més importants és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’IRPF. En aquest apunt veurem com es calculen i els principals canvis en les retencions en l’IRPF el 2022.

Retencions de l’IRPF: obligatòries per al treballador

L’empresa o organització està obligada sempre a aplicar aquestes retencions en les nòmines dels treballadors, en funció dels diferents trams de l’IRPF establerts cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat. Aquests trams es fixen per rangs salarials: com més salari, més retenció. La retenció de l’IRPF és obligatòria, excepte en alguns casos. Vegem-los.

Excepcions

En certs casos no s’aplica la retenció sobre el salari, depenent de la situació del contribuent i del nombre de fills o persones dependents. Aquests són els límits per no aplicar la retenció de l’IRPF:

  • Si el treballador és solter, vidu, divorciat o separat legalment no pot superar els 15.947 euros anuals si té un fill, o els 17.100, si en té dos o més.
  • Si el treballador té un cònjuge amb una renda inferior als 1.500 euros anuals, el límit per aplicar la retenció és de 15.456 euros anuals si no té fills, 16.481 euros si té un fill i 17.634 euros, si en té dos o més.
  • Si el treballador guanya menys de 14.000 euros anuals i no té fills, menys de 14.516 si en té un i menys de 15.093 si en té dos o més.

El càlcul de les retencions d’IRPF en la nòmina

Les retencions són, bàsicament, quantitats de diners que es resten de les rendes del treballador per ingressar-les a l’Administració de manera anticipada. Aquestes quantitats les calcula Hisenda, i a vegades no són exactes, de manera que en el moment de fer la Declaració de la Renda, si el contribuent ha pagat més del que calia, se li retornarà la diferència i, si ha pagat menys, haurà d’abonar el que li falta pagar.

A l’hora de calcular les retencions que s’apliquen a la nòmina, es tenen en compte diferents factors, com la durada del contracte i la quantia del salari del treballador, la seva situació familiar o si té algun tipus de discapacitat.

Les retencions de l’IRPF es determinen per trams, i són més elevades com més ingressos es tenen. Es fixen cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat, i el 2022 són els següents:

  • Fins a 12.450 euros: 19%
  • De 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%
  • De 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%
  • De 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%
  • De 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%
  • Més de 300.000 euros: 47%

Les retencions de l’IRPF el 2022 han canviat aquest any especialment per a les rendes més altes, per a les quals han pujat els impostos. Per a les rendes a partir dels 300.000 euros, les contribucions pugen dos punts. Per a les de més de 200.000 euros, les contribucions pugen tres punts.

L’Agència Tributària disposa a la seva pàgina web d’una eina gratuïta per calcular les retencions que s’apliquen a cada treballador, simplement completant una sèrie de camps, com les seves dades personals, els seus antecedents, persones a càrrec o la seva situació econòmica.

Retencions de l’IRPF el 2022: conclusions

En definitiva, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és una retenció obligatòria per als treballadors, a excepció d’una sèrie de casos, que es fixa per trams. És a dir, com més rang salarial, més retencions s’apliquen a la renda.

Aquestes retencions, en percentatge, es fixen cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat. A l’hora de fer la declaració de la Renda, és una de les retencions que hem de tenir en compte per saber si se’ns deuen diners o si hem de pagar més del que se’ns ha retingut per estar al dia en els comptes amb Hisenda.

Temes relacionats