Com afectarà la jubilació dels baby boomers a la nostra economia? Descobreix-ho!

retenciones irpf
Redueix els teus impostos

Les principals retencions en l’IRPF el 2023

Abril 21, 2023 4 min

Cada mes reps al compte el teu salari com a recompensa de totes les hores treballades. Però també cada mes, el salari brut, el que has pactat amb l’empresa, es redueix per retencions i impostos diversos. Es transforma així en el salari net, que és el que finalment reps al banc. 

Aquestes cotitzacions a la Seguretat Social són les que permetran cobrir alguns supòsits en forma de prestació, com la jubilació, maternitat o paternitat, incapacitat per accidents de treball, malaltia o invalidesa, protecció a la família, prestacions farmacèutiques, atur… 

Una de les retencions més importants és l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’IRPF. En aquest article veurem com es calculen i els canvis principals en les retencions a l’IRPF el 2023. 

Retencions de l’IRPF: obligatòries per al treballador

L’empresa o organització està obligada sempre a aplicar aquestes retencions a les nòmines dels seus treballadors, en funció dels diferents trams de l’IRPF establerts cada any als Pressupostos Generals de l’Estat. Aquests trams es fixen per rangs salarials: com més salari, més retenció. La retenció de l’IRPF és obligatòria llevat d’alguns casos, que ara veurem.

Excepcions 

En alguns casos no s’aplica la retenció sobre el salari; tot depèn de la situació del contribuent i del nombre de fills o persones dependents. Aquests són els límits per no aplicar la retenció de l’IRPF:

  • Si el treballador és solter, vidu, divorciat o separat legalment no pot superar els 17.270 euros anuals si té un fill, o els 18.617, si en té dos o més.
  • Si el treballador té un cònjuge amb una renda inferior als 1.500 euros anuals, el límit per aplicar la retenció és de 16.696 euros anuals si no té fills, 17.894 euros si té un fill i 19.241 euros si en té dos o més.
  • Si el treballador guanya menys de 15.000 euros anuals i no té fills, menys de 15.599 si en té un i menys de 16.272 si en té dos o més.

El càlcul de les retencions d’IRPF a la nòmina

Les retencions són, bàsicament, quantitats de diners que es resten de les rendes del treballador per ingressar-les a l’Administració de manera anticipada. Aquestes quantitats les calcula Hisenda i, de vegades, no són exactes, per la qual cosa en el moment de fer la Declaració de la Renda, si el contribuent ha pagat més del que havia de pagar, se li tornarà la diferència. Si n’ha pagat menys, haurà d’abonar allò que li falta. 

A l’hora de calcular les retencions que s’apliquen a la nòmina, es tenen en compte diferents factors, com ara la durada del contracte i la quantia del salari del treballador, la seva situació familiar o si té alguna mena de discapacitat.

Les retencions de l’IRPF es determinen per trams, i són més elevades com més ingressos hi ha. Es fixen cada any als Pressupostos Generals de l’Estat i el 2023 són els següents:

  • De 0 € fins a 12.450 euros: 19 %
  • De 12.451 euros fins a 20.200 euros: 24 %
  • De 20.201 euros fins a 35.200 euros: 30 % 
  • De 35.201 euros fins a 60.000 euros: 37 % 
  • De 60.001 euros fins a 300.000 euros: 45 % 
  • Més de 300.000 euros: 47 %

Les retencions de l’IRPF el 2023 han canviat aquest any especialment per a les rendes més altes, per a les quals han augmentat els impostos. Per a les rendes a partir dels 300.000 euros, les contribucions pugen dos punts. Per a les de més de 200.000 euros, les contribucions pugen tres punts.

L’Agència Tributària disposa a la seva pàgina web d’una eina gratuïta per calcular les retencions que s’apliquen a cada treballador; només cal emplenar una sèrie de camps, com les dades personals, els antecedents, les persones a càrrec o la situació econòmica.

Retencions de l’IRPF el 2023: conclusions

En definitiva, l’impost sobre la renda de les persones físiques és una retenció obligatòria per als treballadors, llevat d’una sèrie de casos, que es fixa per trams. És a dir, com més rang salarial, més retencions s’apliquen a la renda. 

Aquestes retencions, en percentatge, es fixen cada any als pressupostos generals de l’Estat. A l’hora de fer la declaració de la Renda és una de les retencions que hem de tenir en compte per saber si Hisenda ens deu diners o si hem de pagar més del que ens ha retingut per estar al dia en als comptes amb l’Administració.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.