940×480 2
Redueix els teus impostos

L’atur en els treballadors autònoms: la guia definitiva

octubre 16, 2017 5 min 9 vegades compartit

Sí. Els autònoms tenen atur. És una qüestió que es plantegen molts. Això no obstant, hi ha diferències respecte a les prestacions d’atur del règim general. També hi ha altres ajudes diferents per a autònoms. Convé estudiar-les per conèixer la realitat.

L’atur dels autònoms: una prestació per cessament d’activitat

Era una reivindicació clàssica del col·lectiu. Fins a la modificació legal del 2010, qualsevol autònom que finalitzés la seva activitat no tenia dret a un subsidi. Ara aquesta prestació existeix. Si es compleixen uns requisits es pot cobrar.

La seva quantia també depèn del període cotitzat. Hi tenen dret els qui estiguin en el règim de treballadors autònoms (RETA), així com els d’agraris i treballadors del mar per compte propi. A més, també hi entren els autònoms econòmicament dependents (TRADE).

Requisits per accedir al subsidi d’atur per a autònoms

Pot semblar evident, però el requisit principal és haver abonat la cotització corresponent. Aquesta és voluntària, i molts opten per no abonar-la. En aquest cas es perd el dret a la prestació.

El concepte que s’ha d’abonar és el de contingències professionals i cessament d’activitat. Per això cal abonar un 2,2% de la base reguladora.

Per cobrar la prestació és necessari:

  • Demanar la baixa en el règim de la Seguretat Social en què es cotitzava.
  • Haver cotitzat com a mínim 12 mesos seguits just abans de produir-se el cessament de l’activitat.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes. En cas contrari, la Seguretat Social atorga un termini de 30 dies per regularitzar la situació.
  • Si es tenen treballadors, caldrà haver complert les obligacions amb ells.
  • No tenir l’edat de jubilació, tret que no s’hagi cotitzat prou per tenir una pensió.
  • Estar donat d’alta com a demandant d’ocupació en els serveis públics.

Llegeix també: Tot el que cal saber sobre l’IRPF dels autònoms

A més, cal complir un requisit important: acreditar la situació legal de cessament d’activitat. Les causes es diferencien segons si s’és autònom dependent o no.

Pel que fa als autònoms: s’entén per cessament involuntari de l’activitat si es tenen pèrdues superiors al 30% en un any o al 20% en dos anys (sense tenir en compte els resultats negatius del primer any d’activitat). També si hi ha deutes (amb execució judicial) que sumin el 40% dels ingressos, si s’està en concurs de creditors i no es pot continuar l’activitat, per força major declarada per l’Administració, per pèrdua de llicència administrativa, pel fet de ser víctima de violència de gènere o per divorci del treballador col·laborador del negoci.

Pel que fa als autònoms dependents: quan finalitza el contracte, si hi ha un incompliment greu del contracte per part del client o quan aquest trenqui el contracte. També per causa de mort, incapacitat o jubilació del client, es pot percebre la prestació.

Quantia i càlcul de la prestació d’atur

La quantia de la prestació equival al 70% de la base reguladora per la qual hem cotitzat l’últim any. També hi ha un límit superior fixat en el 175% de l’IPREM (Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples), del 200% en cas de tenir un fill i del 225% en cas de tenir-ne més.

Tenint en compte la base mínima, per la qual cotitzen la majoria d’autònoms, fixada el juliol del 2017 en els 919,80 euros, el subsidi arribaria als 643,86 euros. La quantia màxima, tenint en compte l’IPREM, seria de 672,3 euros per a autònoms sense fills, 1.075,68 euros per a autònoms amb un fill i 1.210,14 per a autònoms amb dos o més fills.

Llegeix també: Quant, com i quan cotitza un autònom?

A més, cal tenir en compte que és possible el pagament únic de tota la prestació per iniciar una nova activitat com a autònom. Per fer-ho es demana com a requisit acreditar que efectivament emprendrem de nou, mitjançant el pagament de la nostra prestació en concepte d’aportació al capital social de l’empresa. Per al cobrament és obligatori tenir pendents 6 mesos com a mínim de prestació.

Durada de la prestació

La durada de la prestació depèn del temps que hàgim cotitzat com a autònoms a la Seguretat Social. També s’hi afegeix un factor d’edat. En el següent quadre es pot veure la durada a què es té dret segons el que s’ha cotitzat:

Mesos cotitzats Menors de 60 anys Majors de 60 anys
De 12 a 17 mesos 2 mesos 2 mesos
De 18 a 23 mesos 3 mesos 4 mesos
De 24 a 29 mesos 4 mesos 6 mesos
De 30 a 35 mesos 5 mesos 8 mesos
De 36 a 42 mesos 6 mesos 10 mesos
De 43 a 47 mesos 8 mesos 12 mesos
Amb 48 mesos 12 mesos 12 mesos


Altres ajudes

Hi ha una altra alternativa si s’ha esgotat l’atur d’autònoms o no hi tenim dret i no disposem de cap ingrés. Hi ha una ajuda del Servei Estatal d’Ocupació que consisteix en una prestació no contributiva de 425 euros mensuals durant un màxim de 6 mesos.

A canvi és obligatori estar donat d’alta com a demandant d’ocupació i dur a terme com a mínim 180 hores de formació.

Llegeix també: Per què un treballador per compte d’altri té més pensió que un autònom?

Per percebre-la també es tenen en compte altres ingressos, de manera que no es podrà percebre si el conjunt dividit pel nombre de persones a la llar supera el 75% del salari mínim. També és necessari haver cotitzat almenys 3 anys durant els últims cinc en el règim d’autònoms.

En conclusió, els autònoms tenen atur, com en el règim general, però amb unes característiques específiques. Cal cotitzar per aconseguir aquest subsidi i demostrar una sèrie de causes. A falta d’aquesta prestació, també hi ha la possibilitat d’accedir a les ajudes per a autònoms.

Temes relacionats