jubilación
Assegura la teva jubilació

Jubilació en autònoms

maig 9, 2019 6 min 65 veces compartido

Què em cal saber de cara a la jubilació si soc autònom? Quines particularitats haig de tenir en compte? Aquí t’ho explicarem tot

Per començar, algunes dades. Segons l’estudi ‘Emprèn la teva jubilació’, realitzat per VidaCaixa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la pensió mitjana d’un autònom és la meitat que la d’un treballador per compte d’altri, un aspecte que ja per si mateix ha de fer reflexionar a molts sobre la importància de preparar adequadament la jubilació quan es desenvolupa l’activitat professional en règim d’autònom.

pymes y autònoms amb la jubilació

El percentatge d’autònoms a Espanya és del 16,7%, gairebé dos punts per sobre de la mitjana europea (14,3%). L’informe indica que els treballadors per compte propi han de tenir molt en compte la seva base de cotització de cara a preparar la seva jubilació. Sense anar gaire lluny, avui més del 85% dels autònoms cotitzen per la base mínima. Això suposaria que la seva pensió no superaria els 635 euros al mes, pràcticament el 50% de la pensió mitjana d’un assalariat (1.155 euros). No en va, el 75% dels autònoms consideren que la pensió pública que rebran no els serà suficient un cop es retirin.

infografía sobre la jubilació d'autònoms

 • L’edat de jubilació

Els canvis duts a terme per l’Executiu amb relació a l’edat de jubilació són transitoris en el període 2013-2027, quan quedarà fixada en els 67 anys i en els 38 anys i sis mesos cotitzats, tal com mostra la taula.

Taula d'edat de jubilació per anys

 • El període de cotització

El període de cotització també s’amplia. A partir del 2022 quedarà fixat en 300 mesos o 25 anys cotitzats.

 • Les bases de cotització

Les bases de cotització es poden canviar dues vegades l’any. El termini durant el qual es pot efectuar el canvi de base de cotització va des de l’1 de gener al 30 d’abril, amb efectes a l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, amb efectes a 1 de gener de l’any següent.

En aquest termini, el treballador autònom podrà dur a terme tantes sol·licituds com vulgui, però únicament l’última petició efectuada abans de l’1 de novembre és la que serà tinguda en compte com a base de cotització per a l’any natural següent.

 • Càlcul de la pensió

La seva quantia varia en funció de quant s’ha cotitzat a la Seguretat Social i quants anys s’ha fet. Cotitzar per la base mínima comporta una pensió pública més reduïda. Els treballadors del règim general cotitzen en funció de la seva retribució, un aspecte que es contraposa amb el dels autònoms, en què més del 85% cotitzen per la base mínima, principalment (un 65%, segons l’estudi de VidaCaixa) perquè no poden pagar una cotització més alta. Per conèixer la pensió pública d’un autònom, el seu càlcul varia des del 50% de la base reguladora si s’han cotitzat 15 anys fins al 100% d’aquesta base si s’ha arribat als 37.

Si es vol aprofundir en quant es cobrarà de pensió hi ha la possibilitat d’utilitzar el simulador de jubilació, que calcula en funció de diferents paràmetres, com els ingressos previstos o el règim laboral (per compte propi o d’altri), la diferència entre el que un espera cobrar un cop jubilat i el que presumiblement cobrarà.

 • Jubilació anticipada per a autònoms

Fins l’any 2013 els autònoms no es podien jubilar de manera anticipada, és a dir, abans dels 65 anys. Només el 2007 l’Estatut del Treball Autònom (Llei 20/2007) preveia algunes excepcions per a la prejubilació, com ara dur a terme feines de naturalesa tòxica o perillosa i en cas de discapacitat.

Després de l’última reforma, els autònoms ja es poden jubilar anticipadament, però l’edat no és fixa, sinó que va lligada a l’edat ordinària i al calendari, que l’eleva de 65 a 67 anys. En resum, els autònoms es poden jubilar de manera anticipada com a màxim 2 anys abans de l’edat de jubilació ordinària. Quan va entrar en vigor la reforma (Decret Llei 5/2013 de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu), el 15 de març de 2013, aquesta edat es fixava en 63 anys. El 2027 arribarà als 65 anys.

Els autònoms adquireixen un dret, però té un cost. La cotització mínima exigida és de 35 anys i el coeficient reductor, és a dir, el trosset de pensió que es resta pel fet de jubilar-se abans d’hora, és del 8% per cada any d’avançament.

 • Els autònoms es jubilen més tard

El Règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social té algunes particularitats que es tradueixen en greuges respecte al Règim General, un dels quals fa referència a l’edat anticipada de jubilació. Els autònoms han guanyat aquest dret, però només el de jubilació anticipada voluntària i no el de jubilació anticipada forçosa. En aquest cas, els assalariats es poden retirar fins a quatre anys abans de l’edat ordinària (per exemple, en cas d’acomiadament) sempre que hagin cotitzat 33 anys. Per a situacions similars (la fallida del negoci, per exemple), l’autònom no té aquesta possibilitat.

A més, el fet que la majoria d’autònoms cotitzin per la base mínima a la Seguretat Social fa que sigui gairebé impossible prejubilar-se, ja que això redueix encara més el que serà una exigua pensió. A menys que, és clar, s’hagi optat durant la vida laboral per instruments d’estalvi com els plans de pensions per compensar la minva que mostra el quadre següent:

Tabla d´edats d'altes en la jubilació

Com a alternatives es pot optar per un pla de pensions, un pla individual d’estalvi sistemàtic amb interès garantit a llarg termini (PIES) o una AIELT, una assegurança individual d’estalvi a llarg termini que premia fiscalment la inversió. A més, els altres dos instruments també tenen un seguit d’avantatges tributaris que convé estudiar.

Més informació:

L’estalvi dels autònoms de cara a la jubilació

Claus de la jubilació anticipada per a autònoms

Temas relacionados
¿Tienes alguna duda?
  1. Hola Gerardo,al haber cotizado más de 36 años y 9 meses, la edad ordinaria de jubilación para este 2019, es de 65 años, la edad máxima que se puede anticipar la pensión son 2 años respecto a la fecha de jubilación ordinaria, 65 años en tu caso, por lo que no podrías jubilarte anticipadamente hasta los 63 años.En este el link  calcular el importe de la pensión. 

 1. Soy autonomo, tengo 66 años y 4 meses. He cotizado durante unos 30 años.
  Ahora deseo jubilarme pero mantener cierta actividad relacionada con mi empresa.
  Que propuestas tengo para seguir trabajando algo.