prestacion por cese de actividad
Redueix els teus impostos

La prestació per cessament d’activitat dels autònoms

Abril 14, 2021 6 min 1 vegades compartit

El cessament d’activitat per a autònoms ha suposat un gran avanç per a aquest col·lectiu laboral. Tradicionalment, estava menys protegit que els treballadors del Règim General i aquesta cobertura ha vingut a cobrir en part aquest desavantatge. Per això, si ets un professional autònom, t’interessa conèixer aquesta ajuda.

Què és el cessament d’activitat d’autònoms?

Podem definir aquesta figura com un subsidi econòmic destinat a fer que els treballadors autònoms que perden els seus ingressos laborals tinguin una ajuda. En termes més senzills, ve a ser l’atur dels treballadors per compte propi i es basa en les seves cotitzacions.

Apareix regulat a la Llei General de la Seguretat Social, més concretament als articles 327 a 343. Com passa amb la prestació per desocupació dels treballadors adscrits al Règim General, si ets autònom, cal que compleixis uns requisits per cobrar-lo.

Requisits per cobrar el cessament d’activitat

Per optar a aquesta ajuda, hauràs d’adreçar-te a la mútua d’accidents de treball on tinguis pactada aquesta cobertura. Això no obstant, primer cal que compleixis diversos requisits que són els següents:

  • Estar inscrit al Règim Especial de Treballadors Autònoms. Això també inclou els agraris per compte propi, els del mar i els anomenats treballadors econòmicament dependents.
  • Haver cotitzat per cessament d’activitat durant un mínim de 12 mesos seguits. A més, cal que aquests siguin immediatament anteriors a la data del cessament.
  • Cessar en la teva activitat per causes justificades, entre les quals s’inclouen les pèrdues econòmiques i motius tècnics, organitzatius o de producció. Però també d’altres com les de força major, la pèrdua de la llicència administrativa, el divorci o la violència de gènere. Si tanques el teu negoci, però no pots justificar alguna d’aquestes causes, no tindràs dret a l’ajuda.
  • No tenir encara l’edat de jubilació.
  • Subscriure l’anomenat compromís d’activitat, mitjançant el qual t’obligues a participar en accions d’orientació i formació laboral organitzades pel Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE).
  • No estar immers en alguna incompatibilitat. Per exemple, que percebis algun tipus de prestació de la Seguretat Social, llevat que aquesta sigui compatible amb el treball autònom.

Un cop hagis demostrat que compleixes tots aquests requisits, tindràs dret a percebre l’ajuda per cessament d’activitat. Però aquesta té unes quanties econòmiques i uns límits temporals.

Quantia de l’ajuda per cessament i durada d’aquesta

Respecte a l’import de la prestació, serà del 70% de la teva base reguladora. Com deus saber, per calcular aquesta base, cal que extreguis la mitjana de les bases que has tingut en els 12 mesos anteriors al cessament. A més, mentre estiguis cobrant-la, la mútua que tinguis contractada pagarà les teves cotitzacions a la Seguretat Social. Això no obstant, l’import d’aquesta ajuda té uns límits mínim i màxim:

  1. El límit màxim és el 175% de l’IPREM, que és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples. Això no obstant, si tens fills, pot arribar fins al 225% del mateix indicador.
  2. El límit mínim és el 80% de l’IPREM. Igualment, si tens fills, aquest límit es pot incrementar fins al 107%.

Pel que fa a la durada de l’ajuda per cessament d’activitat, depèn dels mesos que tinguis cotitzats al Règim Especial de Treballadors Autònoms. Amb caràcter general, el temps màxim durant el qual cobraràs la prestació és de 24 mesos. Però, per fer-ho, caldrà que hagis cotitzat, almenys, 48 mensualitats. Respecte al període mínim, és de 4 mesos si només n’has cotitzat 12.

Entre un temps i l’altre hi ha diversos trams. Així, per exemple, si has cotitzat durant 24 mesos, cobraràs l’ajuda durant 8. I, si ho has fet durant 36 mensualitats, percebràs el cessament durant 12.

Novetats en la prestació per cessament d’activitat

Tot i que la prestació per cessament d’activitat manté totes les característiques que t’hem explicat, el sistema ha experimentat certs canvis. Van ser aprovats pel Govern mitjançant Reial Decret i van entrar en vigor el passat u de febrer.

Bàsicament, aquestes modificacions suavitzen els requisits perquè puguis sol·licitar la prestació. Per exemple, ara n’hi ha prou que acreditis pèrdues d’un 50% (anteriorment, havien de ser del 75%) en el teu negoci. Però, sobretot, s’estableixen quatre noves modalitats per a aquest ajuda:

1. Prestació per cessament d’activitat a causa de tancament administratiu

Com deus haver deduït, aquestes noves modalitats tenen a veure amb la situació extraordinària provocada per la pandèmia. En aquest cas, l’ajuda pretén cobrir les pèrdues que pateixis si l’Administració decreta el tancament dels negocis.

La quantitat que percebràs és el 50% de la base mínima de cotització per a treballadors autònoms. És a dir, 472,2 euros al mes. I podràs rebre-la fins que s’aixequi el tancament. Així mateix, quedaràs exempt d’abonar les teves quotes a la Seguretat Social durant el mateix període.

2. Prestació per incompliment d’altres requisits

En aquest cas, l’ajuda va destinada als autònoms que no compleixen altres requisits que els permetrien tenir accés a ajudes. Concretament, podràs acollir-t’hi si no tens cotitzats els últims 12 mesos per cessament d’activitat.

Percebràs la mateixa quantitat anterior i tampoc hauràs de pagar les teves quotes d’autònoms durant el període en què estiguis acollit a la prestació.

3. Prestació compatible amb el treball autònom

Podràs acollir-te a aquesta figura si has perdut almenys un 50% dels ingressos del teu negoci respecte al segon semestre de l’any 2019. I, en qualsevol cas, aquests ingressos no poden superar els 7.980 euros.

Això no obstant, cal que hagis cotitzat els últims 12 mesos per cessament d’activitat. En aquest cas, cobraràs un 70% de la teva base de cotització.4. Prestació per a autònoms temporalsEstaràs cobert per aquesta figura si ets autònom de temporada. Això vol dir que has d’haver estat donat d’alta com a tal un mínim de quatre mesos i un màxim de sis el 2018 i 2019. Percebràs un 70% de la base mínima de cotització, és a dir, uns 660 euros.

En conclusió, el cessament d’activitat d’autònoms és una prestació que rebràs si has hagut de cessar la teva feina com a tal. I la pandèmia ha fet que puguis optar-hi sota les circumstàncies excepcionals que t’hem explicat.

Temes relacionats