Assegura la teva jubilació

Si et divorcies, tens dret a pensió de viduïtat?

Setembre 1, 2023 6 min 10 vegades compartit

És un dubte recurrent: si em separo o em divorcio, podré cobrar pensió de viduïtat? La resposta és que sí, però amb alguns matisos. Calen alguns requisits perquè una persona separada o divorciada tingui dret a la pensió de viduïtat després de la defunció del cònjuge. 

Vegem els requisits que ha de complir tant la persona difunta com l’excònjuge per donar lloc a una pensió de viduïtat per a divorciats, alguna excepció i casos especials. Continua llegint!

Creixement anual de les pensions de viduïtat

Pensió de viduïtat després d’un divorci: els requisits

Cobrar una pensió de viduïtat després del divorci és possible si has estat cònjuge legítim d’una persona ara difunta. Això sí, no pots haver contret matrimoni ni format parella de fet amb una altra persona.

Si et divorcies, tens dret a una pensió de viduïtat. Per això, la persona que ha mort ha de complir una sèrie de requisits:

 • Havia d’estar afiliada a la Seguretat Social i cal acreditar que ha cotitzat.
 • Si ha mort per malaltia, cal acreditar 500 dies cotitzats en els cinc anys anteriors a la mort (si passa per accident no caldrà un període de cotització).
 • En cas que la persona difunta no estigués en situació d’alta o assimilada a la Seguretat Social, caldrà acreditar almenys 15 anys cotitzats.

És més favorable, això sí, que en l’acord de divorci s’hagi acordat una pensió compensatòria per permetre que l’excònjuge pugui beneficiar-se de la prestació.

Requisits per accedir a la pensió de viduïtat estant divorciats

La futura persona beneficiària d’una pensió de viduïtat després del divorci també ha de complir una sèrie de requisits:

 • Estar rebent la pensió compensatòria en el moment de la mort de l’excònjuge. Si la pensió de viduïtat és superior a la pensió compensatòria, es disminuirà fins a assolir la quantia de la pensió compensatòria.
 • En tot cas, té dret a la pensió de viduïtat qui, malgrat que no rebi pensió compensatòria, acrediti que va ser víctima de violència de gènere en el moment de la separació judicial o el divorci mitjançant sentència.
 • Si hi ha més d’un beneficiari amb dret a pensió de viduïtat després de divorci, la quantia de la prestació és proporcional al temps que hagi viscut cadascun d’ells amb el difunt. 
 • Si el divorciat no rep pensió compensatòria, se li reconeixerà una pensió de viduïtat proporcional al temps viscut amb el difunt.

Casos especials: pensió viduïtat per a separats més de 10 anys

Una de les preguntes més recurrents en aquests casos és si es pot cobrar pensió de viduïtat en separats fa més de 10 anys. Com ja hem vist, en general sí que és possible, però ara veurem un cas específic. Per als divorcis produïts abans de l’1 de gener de 2008, s’han de complir els requisits següents per rebre pensió de viduïtat:

 • Entre la data del divorci i la de la defunció no poden haver transcorregut més de 10 anys.
 • No haver-se tornat a casar ni haver constituït una nova parella de fet.
 • El matrimoni ha d’haver durat un mínim de 10 anys.
 • Tenir fills comuns o tenir més de 50 anys en el moment de la defunció.
 • Per a les separacions produïdes a partir de l’1 de gener de 2008, a més de tots els requisits anteriors, després del divorci es té dret a la pensió de viduïtat quan es té reconegut a favor el dret a una pensió compensatòria.

Casos especials: té dret la primera esposa a la pensió de viduïtat?

Tal com hem comentat, el primer espòs o la primera esposa té dret a la pensió de viduïtat sempre que no s’hagi tornat a casar o estigui vivint amb una altra persona com a parella de fet.

M’he tornat a casar, cobraré la pensió de viduïtat?

Cal recordar que, des de l’any 2013, les persones separades i divorciades abans del 2008 sense pensió compensatòria també poden rebre una pensió de viduïtat. Però, és possible cobrar la pensió de viduïtat si una persona s’ha tornat a casar? Sí, és possible, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • La persona que rep la pensió ha de ser major de 65 anys o, en cas de ser menor d’aquesta edat, ha de tenir reconeguda la incapacitat permanent absoluta o una discapacitat superior al 65 %.
 • Ha d’acreditar que la principal o única font d’ingressos és la pensió de viduïtat. 
 • Els ingressos del nou matrimoni no poden superar dues vegades l’import del salari mínim interprofessional de l’any en curs.
 • Si es genera una nova pensió de viduïtat, cal optar per una o l’altra.

Preparar bé el futur

És important preparar bé el futur per poder fer front a certes circumstàncies. A Espanya l’esperança de vida és cada cop més gran i, per aquest motiu, cal tenir un bon matalàs econòmic de cara a la jubilació. 

Les eines d’estalvi disponibles per complementar la pensió pública de jubilació són diverses. És aquí on plans de pensions, PIES i AIELT poden jugar un paper important de cara al futur.

Una renda vitalícia assegurada amb un PIES

Els PIES tenen un interès garantit a llarg termini. A més, en cas necessari, es pot disposar dels diners que hem anat estalviant en tot moment.

Un PIES és una eina ideal per tenir una renda vitalícia assegurada de cara a la jubilació. Aquesta eina compta amb avantatges fiscals interessants, com per exemple que tots els rendiments estan exempts de tributar, sempre que l’ús sigui per rebre una renda vitalícia després del seu rescat.

Recapitulem

En general, per cobrar una pensió de viduïtat després d’un divorci, cal que tant la persona difunta com la supervivent compleixin una sèrie de requisits. En el cas de la persona que ha mort, ha d’estar afiliada a la Seguretat Social i cal acreditar que ha cotitzat (el nombre d’anys cotitzats depèn de cada cas concret). En el cas del beneficiari, ha d’acreditar que va estar casat (o que va ser parella de fet) amb la persona difunta i que en el moment de la mort estava cobrant una pensió compensatòria després del divorci.

Hi ha casos més específics que donen lloc a altres requisits i condicions, però, això sí, el que és clar és la importància de preparar-se bé econòmicament per al futur, sobretot amb vista a la jubilació, però també davant de situacions inesperades de la vida.  

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.