Assegura la teva jubilació

Estic separat o divorciat, puc cobrar pensió de viduïtat?

març 15, 2021 6 min 8 veces compartido

Els separats i els divorciats cobren pensió de viduïtat? La resposta és sí, però han de complir una sèrie de condicions que veurem a continuació.

El gener del 2021, un total de 2.349.865 persones van rebre la pensió de viduïtat, amb un import mitjà de 736,65 euros, d’acord amb la informació subministrada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el 2019 hi va haver 95.320 casos entre divorcis, separacions i nul·litats. En general, per a un 10% de les sentències dictades es determina una pensió compensatòria.

Això permet que la parella supervivent pugui accedir a la pensió de viduïtat, per a la qual cosa cal que compleixi una sèrie de requisits que s’esmenten a continuació.

Post-it-abuelos

Requisits que s’han de complir

Són els següents:

  • La persona morta havia d’estar afiliada a la Seguretat Social i acreditar que ha cotitzat.
  • En cas d’haver mort per malaltia, cal acreditar 500 dies cotitzats durant els cinc anys anteriors a la defunció.
  • En el cas que el decés es produeixi per accident no serà necessari un període de cotització.
  • En el cas que el difunt no estigués en situació d’alta o assimilada a la Seguretat Social, caldrà acreditar almenys 15 anys cotitzats.

D’altra banda, qui opti a cobrar una pensió de viduïtat ha de complir un seguit de condicions. Són les següents:

  • Hi ha d’haver fills comuns.
  • Que la mort es produeixi amb almenys dos anys de diferència respecte al matrimoni o que es puguin acreditar més de dos anys de convivència.

Dit això, els separats o divorciats també poden cobrar una pensió de viduïtat. En aquest cas, però, es recomana que en l’acord del divorci es pacti una pensió compensatòria per tal que el cònjuge que sobreviu es pugui beneficiar de la prestació, sempre que compleixi els requisits esmentats anteriorment.

Cal recordar que, des de l’any 2013, separats i divorciats abans de l’01-01-2008 sense pensió compensatòria també poden rebre la pensió de viduïtat. En aquest cas hi ha la possibilitat de tornar a contraure núpcies i ser beneficiari d’aquesta prestació. És possible cobrar la pensió de viduïtat si un s’ha tornat a casar? Sí, és possible, sempre que compleixi els requisits següents:

  • D’una banda, la persona que rep la pensió ha de ser més gran de 61 anys o, en el cas de ser menor d’aquesta edat, cal que tingui reconeguda la incapacitat permanent absoluta o una minusvalidesa superior al 65%.
  • També cal acreditar que la principal o única font d’ingressos del pensionista és la pensió de viduïtat. Els ingressos anuals per aquesta partida han de representar almenys el 75% del total del que ingressa el beneficiari anualment.
  • Els ingressos del nou matrimoni no poden superar dues vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en l’any en curs.
  • Si es genera una nova pensió de viduïtat s’haurà d’optar per una.

És important preparar bé el futur en matèria econòmica per poder fer front a les circumstàncies que ens porta la vida. A Espanya cada vegada es viuen més anys i amb més qualitat de vida i, per això, cal estar ben coberts per a tots els anys que estarem jubilats. Molts es pregunten, és clar, quant cobraran de jubilació.

La resposta no és senzilla, però recentment s’ha posat en marxa un simulador de jubilació que ajudarà a molts a obrir els ulls respecte a com es plantegen l’estratègia d’estalvi de cara a la jubilació. Com funciona? Molt senzill. L’interessat aporta una sèrie de respostes a les preguntes que es realitzen i l’eina duu a terme unes estimacions que donen com a resultat els diners que un creu que tindrà en el futur i els que previsiblement tindrà en realitat.

És possible que, un cop comparades les dues xifres, un pensi en eines d’estalvi privat per complementar la pensió pública de jubilació. És aquí on plans de pensions, PIES i AIELT poden tenir un paper important de cara al futur.

Pel que fa al pla de pensions, com ja vam veure a Les cinc claus per entendre què és un pla de pensions, l’important és saber que les aportacions redueixen la base imposable en la declaració de la renda. Atès que la màxima aportació per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, des de l’1 de gener de 2020 són 2.000 euros anuals, aquesta és la quantitat màxima que ens podrem deduir en la nostra declaració de l’IRPF. Per posar-ne un exemple: si la base imposable en la renda són 25.000 euros i s’aporten 5.000 euros anuals, aquesta queda en 20.000 euros.

D’altra banda, el PIES té un interès garantit a llarg termini. A més, en el cas que sigui necessari, sempre es pot disposar dels diners que hem anat estalviant per a la jubilació, si bé llavors no ens beneficiarem dels avantatges fiscals del producte.

El PIES serveix per aconseguir una renda vitalícia assegurada de cara a la jubilació. Aquesta eina, com s’ha apuntat, disposa de notables avantatges fiscals, com per exemple que tots els seus rendiments estan exempts de tributar, sempre que l’ús que se’n faci sigui per rebre una renda vitalícia després del seu rescat.

Finalment, l’AIELT és una assegurança d’estalvi que té característiques semblants a un dipòsit bancari, amb l’avantatge que els interessos que aquesta eina genera de la nostra capacitat d’estalvi també capitalitzen, és a dir, els interessos també generen interessos. Un altre dels avantatges és que els rendiments generats en l’AIELT estan exempts de tributació si es manté l’estalvi vigent durant un mínim de cinc anys.

També et pot interessar:

És possible treballar després de la jubilació? 

Com podem mantenir el nivell de vida un cop jubilats

Temas relacionados