Què és l’IPREM i com es calcula
Redueix els teus impostos

Què és l’IPREM i com calcular-lo. Totes les claus

Setembre 1, 2023 6 min 9 vegades compartit

L’indicador públic de renda d’efectes múltiples o IPREM és un índex fonamental a Espanya que s’utilitza des del 2004 per determinar i assignar ajuts, beques i prestacions per a famílies i persones físiques. Aquest indicador ha substituït el salari mínim interprofessional com a índex, ja que augmenta a un ritme més lent i facilita l’accés a subvencions per a persones i llars en situació vulnerable. D’aquesta manera, és més probable preservar el poder adquisitiu de cada casa. 

Si vols saber què és l’IPREM, quin valor té el 2023, com calcular-lo i de quina manera determina la recepció d’un ajut públic, continua llegint!, aquest article t’interessa.  

Què és l’IPREM?

Fins al 2004 s’utilitzava la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) com a referència per determinar el salari mínim dels treballadors o l’assignació d’ajuts, beques i subvencions. L’indicador públic de renda d’efectes múltiples o IPREM es va començar a utilitzar el juliol de 2004 per substituir l’SMI com a índex de referència. L’IPREM augmenta més lentament que l’SMI, així que es facilita l’accés a ajuts a persones i llars vulnerables.

L’IPREM és un índex que s’empra a Espanya com a referència per a la concessió de diversos ajuts, subvencions i prestacions dirigits a famílies i persones físiques. La seva aplicació pot donar-se en diverses situacions, entre les quals trobem:

 • El càlcul de la indemnització mínima per acomiadament.
 • La determinació de la renda mínima d’inserció.  
 • L’accés als habitatges de protecció oficial.
 • El càlcul de la prestació per desocupació.
 • La determinació de les pensions no contributives.
 • El càlcul de la quantia de les quantitats que perceben els beneficiaris de la renda agrària.
 • La determinació de la concessió de beques per a estudis en institucions públiques. 
 • La sol·licitud d’un advocat d’ofici.

Càlcul de l’IPREM: 2023

El valor de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples s’actualitza cada any als pressupostos generals de l’Estat (PGE). Per calcular l’IPREM actual i comprovar si els teus ingressos el superen, hauràs de prendre com a referència l’última quantia publicada al BOE.

L’any 2023, l’IPREM ascendeix a 600,00 euros al mes, quantitat que equival a 7.200,00 euros anuals en 12 pagues o 8.400.00 euros anuals en 14 pagues. Per tant, l’IPREM 2023 quedaria així:

 • IPREM diari: 20 euros al dia.
 • IPREM mensual: 600,00 euros al mes.
 • IPREM anual: 7.200,00 euros a l’any.

Com es calcula l’IPREM de la unitat familiar?

Per poder calcular l’IPREM actual, cal prendre com a referència l’última declaració de la renda o IRPF. En aquest cas seria la de l’any 2022. Posteriorment, cal buscar l’apartat 455 per a totes aquelles persones que la fan de manera individual i la casella número 465 per a les que fan la declaració de la renda conjunta.

Si es tracta d’una parella que fa les declaracions per compte propi, cal fer la suma de l’apartat 455 de cadascun dels membres per conèixer la quantitat que s’haurà d’utilitzar.

Però quins tipus d’unitat familiar existeixen? El sistema tributari espanyol distingeix les unitats familiars següents:

 • Matrimoni. La unitat familiar es considera que està integrada pels contraents, els fills menors i els fills majors d’edat que estiguin incapacitats o subjectes a la pàtria potestat.
 • Unitat monoparental. En aquest cas, la unitat familiar la integra el pare o la mare i els fills que convisquin amb un d’ells, sempre que es reuneixin les condicions del punt anterior.

IPREM brut o net, quin cal tenir en compte per calcular-lo?

Cal tenir en compte el salari brut o el salari net per determinar l’IPREM? Aquest és un dels dubtes més habituals a l’hora de calcular l’IPREM actual. En primer lloc, cal recordar que el càlcul es fa sobre els ingressos que perceben tots els membres de la unitat familiar.

El salari que es tindrà en compte serà el brut, és a dir, el salari abans d’aplicar-hi retencions com la formació professional, la cotització per desocupació, les contingències comunes o la retenció per IRPF.

També serà important saber si existeix algun tipus d’exempció segons el tipus de família. De tota manera, es recomana llegir detalladament la convocatòria de l’ajut. 

Evolució de l’índex públic de renda d’efectes múltiples

Aquest indicador exerceix un paper crucial per aplicar deduccions en la declaració de la renda i abordar altres qüestions rellevants.

En teoria, se suposa que l’IPREM s’ha d’actualitzar anualment per reflectir els canvis en l’economia i, especialment, en els preus. Si la inflació augmenta, aquest indicador també hauria d’augmentar, especialment per evitar que les persones amb menys recursos perdin el poder adquisitiu.

No obstant això, entre els anys 2010 i 2016, a causa de la crisi econòmica, aquest indicador es va mantenir congelat i només va començar a augmentar el 2017. Després, els anys 2018 i 2019, va tornar a romandre sense canvis, fins que el 2020 va experimentar un increment històric del 5 %.

El 2004, aquest indicador va començar en 460,50 euros i ha arribat a assolir un valor de 600 euros l’any 2023.

En conclusió

L’indicador públic de renda d’efectes múltiples va començar a implementar-se el 2004 per la necessitat de deixar de fer servir l’SMI com a tal. I és que en utilitzar l’SMI com a índex de referència, es limitava la concessió d’ajuts socials, de manera que va quedar limitat a l’àmbit laboral.

Com hem vist, aquest indicador és el que determina la concessió d’ajuts públics, subvencions, l’accés al subsidi per desocupació o a beques d’estudi. També s’utilitza per calcular la indemnització mínima per acomiadament, per determinar l’accés a habitatges de protecció oficial o per calcular la renda mínima d’inserció. Per exemple, aquest índex és fonamental per fixar el límit mínim i màxim en una prestació per desocupació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.