Renda Mínima Vital
La ruta de la teva vida

Guia completa sobre l’Ingrés Mínim Vital o renda mínima: tràmits, quanties, terminis

Agost 31, 2023 7 min 9 vegades compartit

L’ingrés mínim vital pretén generar una xarxa de protecció social per a aquelles famílies el nivell d’ingressos i patrimoni de les quals es trobi dins dels límits de la pobresa severa. S’estima que un 20 % dels nuclis familiars espanyols viuen en aquesta situació.

Des de la seva posada en marxa el 2020, més de 500.000 famílies ja s’han beneficiat d’aquesta prestació. Si vols saber com demanar-la, els requisits que has de complir i les característiques d’aquest ingrés mínim vital, continua llegint! T’ho expliquem en aquest post. 

En què consisteix l’ingrés mínim vital?

La renda mínima vital o ingrés mínim vital (IMV) és una realitat a Espanya des que es va instaurar el juny de 2020. Aquesta prestació és de caràcter indefinit, s’abona cada mes i és un ajut no contributiu; és a dir, poden cobrar-lo persones que no hagin cotitzat mai a la Seguretat Social.

Té l’objectiu de disminuir les desigualtats socials i treure de l’extrema pobresa persones en situació de vulnerabilitat. De fet, una de les peculiaritats d’aquesta mesura de suport social és que preveu incloure entre els seus beneficiaris no sols persones sense feina, sense ingressos i sense patrimoni, sinó també aquelles amb ocupacions precàries i salaris molt baixos que no poden cobrir les necessitats bàsiques.

El complement d’ajuda a la infància

El 2022 va entrar en vigor el complement d’ajuda a la infància i enguany continua. Es tracta d’un extra a l’ingrés mínim vital de fins a 115 euros al mes per menor amb la finalitat de lluitar contra la pobresa infantil. L’import s’estableix en funció del nombre de menors d’edat que pertanyen a una unitat de convivència, i en funció del tram d’edat en què es troben. La quantitat per nen i per tram d’edat el 2023 és la següent:

 • Menors de 3 anys: 115 euros.
 • Majors de 3 anys i menors de 6 anys: 80,50 euros.
 • Majors 6 anys i menors de 18 anys: 57,50 euros.

El complement a famílies monoparentals

Existeix un suplement per a llars monoparentals: aquestes tindran dret a un extra de 100 euros mensuals. D’altra banda, la concessió de l’ingrés mínim dóna dret també a l’exempció de taxes per a matrícules de la universitat per estudiar títols oficials.

Sol·licitud i requisits de l’IMV, quins són els requisits per accedir a l’ingrés mínim vital?

Els requisits de l’IMV s’han de complir tant en el moment que es presenta la sol·licitud com durant el temps que es percep la prestació, i són els següents:

 • No poden sol·licitar-lo persones que convisquin en una mateixa família o nucli de convivència. Se sol·licita de manera unipersonal, però a l’hora de calcular-lo computen els ingressos de tots els familiars.
 • Edat. El sol·licitant ha de tenir entre 23 i 65 anys per accedir a la renda mínima vital, excepte en els casos en què tingui un fill a càrrec. Aleshores l’edat mínima és de 18 anys.
 • Residència a Espanya. La persona sol·licitant ha d’acreditar la seva residència legal i efectiva en sòl nacional durant almenys un any continuat i ininterromput abans de demanar l’ajut.
 • Nivell de renda. La declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del sol·licitant ha de provar un nivell d’ingressos inferior a la quantia d’aquest ajut durant l’any anterior a la sol·licitud.
 • Haver sol·licitat les prestacions a què es tingui dret (excepte salaris socials i rendes mínimes d’inserció o anàlogues). 
 • Col·lectius vulnerables. Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, tràfic d’éssers humans o explotació sexual, entre altres supòsits, no estan obligades a complir el requisit del nivell de renda.

Si vols assegurar-te de complir amb tots els requisits, tens disponible un simulador de l’ingrés mínim vital. I si vols obtenir més informació, pots trucar al telèfon gratuït 900 20 22 22, habilitat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a aquest efecte. A més, et facilitem la guia amb totes les claus per utilitzar el simulador d’ingrés mínim vital.

Quina és la quantia de l’IMV?

La quantitat per nucli familiar o de convivència pot variar des dels 565,37 euros per a persones que visquin soles, fins als 1.368,21 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i quatre o més menors.

La quantia de l’ingrés mínim vital és la diferència entre la renda garantida (que varia cada any) i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones, sempre que la quantia resultant sigui igual o superior a 10 euros mensuals.

És possible cobrar l’IMV i alhora altres ajuts?

Sí. Sempre que es compleixi el requisit dels ingressos, l’ajut per a la renda mínima es pot compatibilitzar amb altres.

Hi ha casos, com els de famílies que reben una prestació per fill a càrrec, en què poden beneficiar-se dels dos ajuts. De fet, la Seguretat Social els concedeix sense necessitat que les unitats familiars els sol·licitin, sempre que es compleixin els requisits. També se’n poden beneficiar persones que estiguin treballant, ja sigui per compte d’altri o propi, i aquelles que cobrin ajudes com ara beques o ajuts per al pagament de l’habitatge habitual, però amb ingressos que no assoleixin el llindar exigit.

Com pots sol·licitar l’ingrés mínim vital?

La sol·licitud de l’IMV es fa a través de la Seguretat Social mitjançant algun d’aquests mètodes:

 • Gestió telemàtica. A través de la seu electrònica.
 • Correu postal.
 • Oficines de la Seguretat Social a les comunitats autònomes. 
 • Ajuntaments. Les oficines municipals també duen a terme assessorament i acompanyen en la tramitació.

La documentació que necessites per sol·licitar l’ingrés mínim vital és la següent:

 • Fotocòpia del DNI, certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu de la identitat.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la residència i el domicili a Espanya, com ara la inscripció al registre d’estrangers o el certificat d’empadronament.
 • Fotocòpia del llibre de família o certificat d’empadronament, per assegurar l’existència d’una unitat de convivència.

Recapitulem

L’ingrés mínim vital es va posar en marxa per pal·liar l’impacte de la crisi en l’economia de moltes llars. Aquest ajut està pensat per a persones o unitats de convivència amb un nivell d’ingressos i patrimoni que es trobi dins dels límits de la pobresa severa. S’estima que aproximadament el 20 % de les llars espanyoles es troben en aquesta situació. Des de la seva implementació el 2020, més de 500,000 famílies han estat beneficiàries d’aquesta prestació. L’IMV és una prestació mensual de caràcter indefinit i no contributiva, de manera que la poden rebre persones que no han cotitzat mai a la Seguretat Social.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.