Renda Mínima Vital
La ruta de la teva vida

Guia completa sobre l’Ingrés Mínim Vital o renda mínima: tràmits, quanties, terminis

Juliol 1, 2020 7 min 9 vegades compartit

La renda mínima o ingrés mínim vital (IMV) ja és una realitat a Espanya. Aquesta prestació és de caràcter indefinit, s’abonarà cada mes (12 pagues) i és una ajuda no contributiva; és a dir, poden cobrar-la persones que no hagin cotitzat mai a la Seguretat Social.

El seu objectiu és mitigar les desigualtats socials i treure de situacions d’extrema pobresa persones en situació de vulnerabilitat. De fet, una de les peculiaritats d’aquesta mesura de suport social és que preveu incloure entre els seus beneficiaris no solament persones sense feina, sense ingressos i sense patrimoni, sinó també les que tenen feines precàries i salaris molt baixos.

Des de quan pots sol·licitar la renda mínima?

La seva aprovació va tenir lloc el 29 de maig en un Consell de Ministres extraordinari i va entrar en vigor l’1 de juny. La seva regulació està prevista en el Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig. Així, des del 15 de juny poden sol·licitar aquesta ajuda persones amb un nivell de renda que no superi els 462 €, tant si són persones sense feina, ingressos ni patrimoni com si es tracta de persones ocupades, però amb un salari molt baix.

Requisits Renda Mínima Vital

Quins són els requisits per accedir a la renda mínima?

Els requisits per a la renda mínima, que hauràs de complir necessàriament per percebre’n l’import, són diversos. Repassem-los.

 • Unitat familiar o unitat de convivència. No poden sol·licitar-la persones que convisquin en una mateixa família o nucli de convivència. Se sol·licita de manera unipersonal, però a l’hora de calcular-la computaran els ingressos de tots els familiars.
 • Edat. El sol·licitant ha de tenir entre 23 i 65 anys, excepte en els casos en què tingui un fill a càrrec. Llavors l’edat mínima és de 18 anys.
 • Residència a Espanya. La persona sol·licitant ha d’acreditar la seva residència legal i efectiva en sòl nacional durant almenys un any continuat i ininterromput abans de demanar l’ajuda.
 • Nivell de renda. La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del sol·licitant ha de provar un nivell d’ingressos inferior a la quantia d’aquesta ajuda durant l’any anterior a la sol·licitud.
 • Reducció d’ingressos. Els nuclis familiars que hagin experimentat el 2020 una reducció dràstica d’ingressos (de més del 50%) compliran el requisit de nivell de renda, després de presentar una declaració responsable.
 • Col·lectius vulnerables. Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, tràfic d’éssers humans o explotació sexual, entre altres supòsits, no estan obligades a complir el requisit del nivell de renda.

Com pots saber si tens dret a l’Ingrés Mínim Vital?

El Govern ha creat un simulador perquè tothom que ho desitgi pugui saber si reuneix tots els requisits per rebre aquest ingrés. I, amb la finalitat d’agilitzar els tràmits i fer-los més propers al ciutadà, s’articularan vies perquè les comunitats autònomes i els ajuntaments duguin a terme un assessorament i acompanyin en la tramitació.

Si desitges obtenir més informació, pots trucar al telèfon gratuït 900 20 22 22, habilitat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb aquesta finalitat.

Quina és la quantia de l’IMV?

La quantitat per nucli familiar o de convivència pot variar des dels 462 €, per a persones que visquin soles, fins als 1.015 €, com a màxim. Vegem-ho en detall:

 • 461,53 € per a persones que visquin soles.
 • 599,99 € per a dos adults.
 • 738,45 € per a dos adults i un menor, o tres adults.
 • 876,91 € per a dos adults i dos menors o tres adults i un menor, o per a quatre adults.
 • 1.015,37 € per a dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, o quatre adults i un menor.

A més d’aquesta ajuda econòmica, tens altres drets?

Hi ha un suplement per a llars monoparentals: aquestes tindran dret a un extra de 100 € mensuals. D’altra banda, la concessió de l’ingrés mínim dona dret també a l’exempció de taxes per a matrícules de la universitat per estudiar títols oficials.

És possible cobrar l’IMV al mateix temps que altres ajudes?

Sí. Sempre que es compleixi el requisit dels ingressos, l’ajuda per a la renda mínima es pot compatibilitzar amb d’altres.

Hi ha casos, com els de famílies que reben una prestació per fill a càrrec, en els quals es podran beneficiar de les dues ajudes. De fet, la Seguretat Social les concedirà sense necessitat que siguin sol·licitades per les unitats familiars, és a dir, d’ofici, sempre que es compleixin els requisits legals marcats. També se’n poden beneficiar persones que estiguin treballant, ja sigui per compte d’altri o propi, i aquells que cobrin ajudes com ara beques o ajuts per al pagament de l’habitatge habitual, però que tinguin uns ingressos que no arribin al llindar exigit.

Tens obligacions com a beneficiari?

Sí. Les detallem a continuació:

 • Comunicar abans de 30 dies canvis de situació econòmica que provoquin l’incompliment dels requisits.
 • Comunicar les sortides a l’estranger, pròpies i de la resta de components de la unitat de convivència, així com la seva durada.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació.
Com demanar la Renda Mínima Vital

Com pots sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?

La sol·licitud es realitza a la Seguretat Social mitjançant aquests mètodes:

 • Gestió telemàtica. A través de la seu electrònica.
 • Correu postal.
 • Comunitats autònomes. Les CCAA poden tramitar les ajudes per delegació del Govern.
 • Ajuntaments. Les oficines municipals també duen a terme assessorament i acompanyen en la tramitació.

Quina és la documentació necessària?

La sol·licitud ha d’incloure els documents següents:

 • Fotocòpia del DNI, certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu de la identitat.
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la residència i el domicili a Espanya, com la inscripció en el registre d’estrangers o el certificat d’empadronament.
 • Fotocòpia del llibre de família o el certificat d’empadronament, per donar fe de l’existència d’una unitat de convivència.
 • Acreditació de ser demandant d’ocupació, expedida per l’administració competent.

Cal que acreditis el teu patrimoni o els teus ingressos?

No cal. És el mateix Institut Nacional de la Seguretat Social l’encarregat de verificar quins són els teus ingressos i el teu patrimoni.

És el mateix l’Ingrés Mínim Vital que la Renda Mínima d’Inserció?

En alguns casos, es confon l’IMV amb la Renda Mínima d’Inserció. Quines diferències hi ha? És molt senzill.

 • D’una banda, l’IMV és una prestació d’implantació estatal. Hi tenen dret tots els ciutadans que acreditin un cert nivell d’ingressos.
 • La Renda Mínima d’Inserció, per la seva banda, és gestionada per les comunitats autònomes, i per concedir-la es tenen en compte requisits de caràcter social, econòmic, laboral, psicològic i de discapacitat, que es baremen en un informe social.

Totes dues són compatibles. I, fins i tot, les CCAA poden complementar l’IMV amb les seves pròpies ajudes.

Quants ciutadans en seran beneficiaris?

Gràcies a la renda mínima per a les famílies es pal·liarà la greu situació econòmica de més de 850.000 llars; això equival a uns dos milions de ciutadans beneficiats. I aquesta és, precisament, la finalitat de la renda mínima vital: generar una xarxa de protecció social per a aquells que tinguin un nivell d’ingressos i patrimoni dins dels límits de l’anomenada pobresa severa. S’estima que un 20% dels nuclis familiars espanyols viuen en aquesta situació.

Temes relacionats