home jubilat llegint el diari a casa
Assegura la teva jubilació

El contracte de relleu per jubilació parcial: pas a pas

Febrer 5, 2020 5 min 30 vegades compartit

El contracte de relleu depèn directament de la jubilació parcial d’un treballador més gran de 60 anys. La persona que accedeix a aquesta jubilació pot cobrar la pensió i treballar a temps parcial alhora. El contracte de relleu se signa per cobrir les hores sobrants de la reducció de jornada.

És un tipus de contracte molt específic i no tan comú, perquè sempre va unit a una jubilació parcial; tanmateix, la jubilació parcial no necessàriament ha d’anar unida a un contracte de relleu. Hi ha força desconeixement sobre aquesta modalitat, que pot ser molt interessant tant per al treballador com per a l’empresa. En aquest apunt t’expliquem tots els detalls que has de conèixer si creus que pot ser una bona opció per a tu, tant si busques relleu com si vols ser-ho. Continua llegint!

Què és un contracte de relleu?

És un contracte que duu a terme una empresa per substituir un empleat que hagi sol·licitat la jubilació parcial, una modalitat en la qual el contracte a temps complet es converteix en contracte a temps parcial per poder compaginar la pensió de jubilació amb el salari (corresponent pel temps que treballa). El treballador es pot acollir a la jubilació parcial sense necessitat d’haver arribat a l’edat ordinària de jubilació, que el 2022 és de 66 anys i dos mesos.

Per posar-nos en context, diferenciarem les dues parts implicades en un contracte de relleu per jubilació parcial:

  • El rellevat: persona que accedeix a la jubilació parcial mitjançant un contracte de relleu.
  • El rellevista: persona que substitueix el jubilat a través del contracte de relleu.

Qui pot accedir a un contracte de relleu?

Després de veure què és un contracte de relleu, veurem quines persones pot contractar una empresa amb un contracte de relleu per jubilació parcial.

L’empresa només pot contractar un treballador en atur o un que tingués un contracte temporal previ. Això vol dir que un treballador amb contracte indefinit no pot ser el rellevista.

Com és un contracte de relleu?

Quan l’empresa decideix qui és el rellevista per cobrir les hores que deixa lliures el rellevat, cal redactar un contracte d’acord amb el model oficial. En aquest contracte hi han de constar:

  • Les dades de la persona que es jubila, especificant les hores que es redueixen del seu contracte.
  • Les dades de la persona rellevista, assenyalant les seves tasques i la durada de la seva jornada laboral.

Aquest contracte serveix per associar de manera legal els dos treballadors, la qual cosa servirà en un futur, quan el rellevat es retiri completament, perquè el rellevista accedeixi al lloc de treball amb contracte indefinit. Les tasques que dugui a terme el rellevista han de ser les mateixes o semblants a les que feia el rellevat.

Horari del treballador rellevista

La jornada laboral del treballador rellevista pot ser reduïda o completa:

  • Jornada reduïda: En aquest cas, l’horari del rellevista completa les hores que deixa lliures el rellevat. És la durada mínima per accedir a aquesta modalitat de contracte.
  • Jornada completa: En aquest cas, el rellevista treballa durant les mateixes hores que el rellevat, a més de les hores en què no hi és. Aquesta opció es dona quan el rellevista necessita un període d’aprenentatge de la mà del rellevat per poder ocupar el seu lloc.

La cotització en un contracte de relleu

En un contracte de relleu, les bases de cotització dels dos treballadors sempre han d’anar en paral·lel. La base de cotització és el salari total que rep el treballador i, en funció d’aquesta quantitat, es determina quant cotitza a la Seguretat Social.

La base de cotització del rellevista no pot ser mai inferior al 65% de la mitjana de les bases dels últims sis mesos tinguts en compte per calcular la base reguladora del rellevat.

Quan accedeix a la jubilació parcial, el rellevista segueix cotitzant a la Seguretat Social. El 2022, cotitza un 95% de la jornada; a partir del 2023, la cotització ja serà completa, del 100% de la seva jornada laboral.

La durada d’un contracte de relleu

Hi ha tres opcions de durada per a un contracte de relleu. Pot ser de durada indefinida des del primer moment, o bé pot durar fins que el rellevista compleixi l’edat ordinària de jubilació. Arribat a aquesta edat, el rellevat pot jubilar-se completament o bé continuar amb la jubilació parcial:

  • Si el rellevat es jubila i abandona el seu lloc de treball, l’empresa ha de mantenir aquest contracte de relleu durant un mínim de dos anys, sempre que sigui indefinit i a jornada completa.
  • Si el rellevat decideix continuar amb la jubilació parcial i seguir treballant a temps parcial, el contracte de relleu es prorroga anualment.

Contracte de relleu per jubilació parcial: conclusions

Com hem comentat, hi pot haver una jubilació parcial sense contracte de relleu, però mai un contracte de relleu sense una jubilació parcial. Per tant, perquè hi hagi un rellevista, cal que un treballador accedeixi a la jubilació parcial abans d’acabar la seva etapa laboral, sempre que hagi cotitzat com a mínim 33 anys. Així, el futur jubilat compagina la seva pensió de jubilació amb un contracte de treball a temps parcial i deixa espai a un treballador que el rellevi.

Un contracte de relleu pot ser interessant si en aquell moment el treballador es troba aturat o té un contracte de treball temporal. És una bona manera d’accedir a un contracte de treball indefinit a temps complet, si bé sempre dependrà de quan decideixi jubilar-se el rellevat.

Temes relacionats