home jubilat llegint el diari a casa
Assegura la teva jubilació

El contracte de relleu per jubilació parcial: pas a pas

Novembre 6, 2023 6 min 40 vegades compartit

El contracte de relleu depèn directament de la jubilació parcial d’un treballador de més de 60 anys. La persona que accedeix a aquesta jubilació pot cobrar la pensió i treballar a temps parcial al mateix temps. El contracte de relleu se signa per cobrir aquestes hores sobrants de la reducció de jornada.

És un tipus de contracte molt específic i no tan comú, perquè sempre va unit a una jubilació parcial, però la jubilació parcial no ha d’anar unida a un contracte de relleu. Hi ha força desconeixement sobre aquesta modalitat, que pot ser molt interessant tant per al treballador com per a l’empresa. En aquest article t’expliquem tots els detalls que has de conèixer si creus que pot ser una bona opció per a tu, tant si busques relleu com si vols ser-ho. Continua llegint!

Què és un contracte de relleu? 

És un contracte que redacta una empresa per substituir un empleat que hagi sol·licitat la jubilació parcial, una modalitat en què el contracte a temps complet es converteix en contracte a temps parcial per poder compaginar la pensió de jubilació com el salari (corresponent pel temps que treballa). 

El treballador pot acollir-se a la jubilació parcial sense necessitat d’haver arribat a l’edat ordinària de jubilació, que el 2023 és de 66 anys i quatre mesos.

Per posar-nos en context, diferenciarem les dues parts implicades en un contracte de relleu per jubilació parcial: 

  • El rellevat: persona que accedeix a la jubilació parcial mitjançant un contracte de relleu.
  • El rellevista: persona que substitueix el jubilat a través del contracte de relleu.

Qui pot accedir a un contracte de relleu?

Després de veure què és un contracte de relleu, veurem quines persones pot contractar una empresa amb un contracte de relleu per jubilació parcial. 

L’empresa només pot contractar un treballador a l’atur o un que tingués un contracte temporal previ. Això vol dir que un treballador amb contracte indefinit no pot ser rellevista. 

Com és un contracte de relleu?

Quan l’empresa decideix qui és el rellevista per cobrir les hores deixa lliures el rellevat, s’ha de redactar un contracte sobre la base del model oficial. En aquest contracte han de constar:

  • Les dades de la persona que es jubila, especificant les hores que es redueixen del contracte.
  • Les dades de la persona rellevista, especificant-ne les tasques i la durada de la jornada laboral.

Aquest contracte serveix per associar de forma legal els dos treballadors, que servirà en un futur, quan el rellevat es retiri completament, perquè el rellevista accedeixi a la plaça de feina amb contracte indefinit. Les tasques que faci el rellevista han de ser les mateixes o similars a les que feia el rellevat. 

Horari del treballador rellevista

La jornada laboral del treballador rellevista pot ser reduïda o completa:

  • Jornada reduïda: En aquest cas, l’horari del rellevista completa les hores que deixa lliures el rellevat. És la durada mínima per accedir a aquesta modalitat de contracte. 
  • Jornada completa: En aquest cas, el rellevista treballa durant les mateixes hores que el rellevat, a més de les hores en què no hi és. Aquesta opció es dona quan el rellevista necessita un període d’aprenentatge de la mà del rellevat per poder ocupar el seu lloc.

La cotització en un contracte de relleu

En un contracte de relleu, les bases de cotització de tots dos treballadors sempre han d’anar en paral·lel. La base de cotització és el salari total que rep el treballador, i segons aquesta quantitat, es determina quant cotitza a la Seguretat Social. 

La base de cotització del rellevista mai no pot ser inferior al 65% de la mitjana de les bases dels últims sis mesos tinguts en compte per calcular la base reguladora del rellevat.

Quan accedeix a la jubilació parcial, el rellevista continua cotitzant la Seguretat Social. Des del 2014 la base de cotització ha anat incrementant un 5% fins al 2023, que ha arribat al 100% de la base de cotització del contracte amb jornada completa que li hagués correspost. 

La durada d’un contracte de relleu 

Hi ha tres opcions de durada per a un contracte de relleu. Pot ser de durada indefinida des d’un primer moment o pot durar fins que el rellevista arribi a l’edat ordinària de jubilació. Un cop hagi arribat a aquesta edat, el rellevat pot jubilar-se del tot o continuar amb la seva jubilació parcial:

  • Si el rellevat es jubila i abandona el lloc de feina, l’empresa ha de prorrogar aquest contracte de relleu durant un mínim de dos anys, sempre que sigui indefinit i a jornada completa.
  • Si el rellevat decideix seguir amb la jubilació parcial i seguir treballant a temps parcial, el contracte de relleu es prorroga anualment.

Jubilació parcial amb contracte relleu a partir del 2024

A partir del 2024 es podrà accedir a la jubilació parcial amb contracte de relleu simultani sempre que els treballadors:

  •  Tinguin un contracte a temps complet.
  •  Tinguin l’edat mínima per jubilar-se a temps parcial amb un contracte de relleu simultani.  Per als treballadors que tenen condició de “mutualistes”, aquesta edat són els 60 anys. Mentre que els que no tenen aquesta condició, l’edat mínima s’ha anat aplicant de manera gradual (des del 2013 fins al 2027) en funció dels anys cotitzats a la Seguretat Social. Així doncs, l’any 2024 s’exigirà que tinguis 62 anys i sis mesos i 36 o més anys cotitzats en el moment que es demani. 

Una altra alternativa que es dona el 2024 per accedir a la jubilació parcial amb contracte de relleu és que tinguis 64 anys i només 33 anys cotitzats.

Contracte de relleu per jubilació parcial: conclusions

Com ja hem esmentat, hi pot haver una jubilació parcial sense contracte de relleu, però mai un contracte de relleu sense una jubilació parcial. Per tant, perquè hi hagi un rellevista, un treballador ha d’accedir a la jubilació parcial abans d’acabar la seva etapa laboral, sempre que hagi cotitzat un mínim de 33 anys. Així, el futur jubilat compagina la pensió de jubilació amb un contracte de feina a temps parcial i deixa espai a un treballador que el rellevi. 

Un contracte de relleu pot ser interessant si el treballador està a l’atur en aquell moment o té un contracte de treball temporal. És una bona manera d’accedir a un contracte de treball indefinit a temps complet, encara que sempre dependrà de quan decideixi jubilar-se el rellevat.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.