Treballador calculant la prestació que rebrà segons cotització
Redueix els teus impostos

Diferència entre base reguladora i base de cotització

Agost 31, 2023 7 min 9 vegades compartit

La base reguladora i la base de cotització són dos indicadors que sovint es confonen. La veritat és que estan directament relacionades, ja que totes dues s’utilitzen per calcular prestacions, malgrat que la diferència entre aquests dos indicadors, no obstant això, no és tan evident. 

Així doncs, en aquest article veurem la diferència entre la base reguladora i la base de cotització, així com tot el cal per saber a què fa referència cadascuna perquè sigui molt més fàcil calcular qualsevol prestació contributiva, ja sigui de jubilació, d’incapacitat o d’atur, entre altres. A punt? Comencem!

Què és la base de cotització a la nòmina?

La base de cotització és la remuneració bruta de qualsevol treballador que inclou, a més, les pagues extra prorratejades. Cada any, l’Administració estableix uns límits màxims i mínims per a les diverses bases de cotització segons les diferents categories professionals. Aquests límits serveixen per establir el que cal aportar mensualment al règim general de la Seguretat Social.

Com a norma general, l’empresa és la que ingressa les cotitzacions a la Seguretat Social. A més del règim general, hi ha quatre grups més que inclouen els autònoms, els treballadors de la llar, els del camp i els de la mar, cadascun amb les seves pròpies bases de cotització.

Les aportacions mensuals a la Seguretat Social reben el nom de cotitzacions i serveixen principalment per finançar i assegurar l’accés a prestacions, com:

 • Les de les baixes temporals (incapacitat). Com més temps cotitzat, més remuneració.
 • Les d’atur, que es cobren en funció de la base de cotització acumulada pels treballadors els últims 180 dies en actiu.
 • Les jubilacions contributives, el càlcul de les quals s’obté amb els últims anys de vida laboral del treballador.

És obligatori cotitzar des que s’inicia l’activitat laboral o, dit d’una altra manera, quan se sol·licita l’alta de l’empleat al sistema. Així serà durant tota la vida professional.

La base de cotització és molt important per a qualsevol treballador, ja que com més elevades siguin les cotitzacions, més elevada serà la prestació que rebi per part de la Seguretat Social com, per exemple, en els casos d’atur o jubilació.

Què és la base reguladora a la nòmina?

Per a tots els supòsits anteriors, és essencial saber què és la base reguladora a la nòmina, ja que serveix per establir el càlcul final de la prestació que rebrem. De fet, la base reguladora és el barem que s’empra per calcular què es rebrà d’una incapacitat temporal o permanent en qualsevol grau. El que determina aquesta quantitat és la cotització del treballador al sistema durant un període de temps determinat, anterior a la incapacitat.

Per calcular-la, cal saber el grau d’incapacitat i el tipus de contingència. Vegem-ne els diversos supòsits:

 • Incapacitat temporal. Per norma general, la base reguladora es calcula dividint la base de cotització del mes anterior a la data d’inici de la incapacitat entre el nombre de dies del mes. Quan es tracta d’un treballador amb salari mensual, els dies entre els quals es divideix són 30. Normalment els càlculs són:
  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral: 60 % de la base reguladora corresponent des del dia 4 fins al 20 del mes, ambdós inclosos; 75 % de la base reguladora corresponent des del dia 21 en endavant.
  • Per accident de treball o malaltia professional: 75 % de la base reguladora des del primer dia en què es comença a cobrar.
 • ERTO. En el cas d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, el treballador rebrà durant aquest període una mensualitat per desocupació del 70 % de la seva base reguladora (es té en compte la cotització durant els 180 dies anteriors a l’ERTO). Des del dia 181 en endavant rebrà només el 50 % d’aquest càlcul.
 • Treballadors a temps parcial. Cal dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial amb un màxim de tres mesos abans de la discapacitat.
 • Pluriocupats. Es tenen en compte les bases de cotització de totes les entitats de les quals es rep una nòmina.
 • Artistes o professionals taurins. Cal dividir entre 365 la cotització anual total anterior al fet causant de la baixa.
 • Treballadors amb contractes de formació o aprenentatge. La base reguladora és la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social.
 • Personal professional investigador en formació. La base reguladora és la base mínima del grup 1 del règim general de la Seguretat Social.
 • Treballadors inclosos en el sistema especial d’empleats de la llar. Es divideix la base de cotització corresponent al mes anterior a la baixa entre 30.
 • Treballadors agraris per compte d’altri. La base reguladora és la mitjana mensual de la base de cotització durant els 12 mesos anteriors a la baixa mèdica.

La base reguladora en el càlcul de la pensió de jubilació

A partir del 2022, per calcular la base reguladora de la jubilació es tenen en compte els últims 25 anys de cotització el mes previ al retir laboral. És a dir, es prenen les 300 bases anteriors de cotització actualitzades d’acord amb l’IPC, llevat de les dels dos últims exercicis.

La base reguladora en autònoms

Amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2023 del nou sistema de cotització per a autònoms o treballadors per compte propi, se’n millora la protecció financera de cara a la jubilació. A partir d’aquesta data, tots els autònoms cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels ingressos nets anuals obtinguts a partir de les seves activitats laborals. 

La base reguladora és el mateix que el salari base?

La base reguladora i el salari base no són el mateix, malgrat que existeix una relació estreta entre els dos conceptes, ja que el valor del segon afecta la quantia de la base reguladora. Vegem-ho amb més detall:

El salari base o el sou és la quantitat de diners mensuals que rep un treballador en forma de remuneració per l’acompliment d’una activitat laboral. Aquesta quantia s’estableix al conveni col·lectiu en què opera aquest treballador. El sou base es pot incrementar amb diferents complements com ara hores extres, formació, antiguitat, etc., i a la nòmina es veu diferenciat perfectament l’import del salari base, d’una banda, i els complements, de l’altra.

La suma del salari base i els complements ens dona el salari brut del treballador, al qual després se li descompten impostos i cotitzacions. En aquest cas, el salari brut és el que s’utilitza per calcular la base de cotització, que al seu torn és la que s’emprarà per calcular la base reguladora perquè el treballador rebi una quantitat o una altra de prestació pública.

Diferència entre base reguladora i base de cotització: recapitulem

En definitiva, encara que es poden confondre fàcilment i totes dues es fan servir per calcular prestacions contributives, la diferència entre base reguladora i base de cotització és clara. La base de cotització és la remuneració bruta anual d’un treballador que determina el que han de tributar l’empresari i el treballador a la Seguretat Social. En canvi, la base reguladora és la referència que s’usa per calcular una prestació. Això sí, aquesta quantitat la determina la cotització del treballador al sistema durant un període de temps determinat.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.