post vc
Redueix els teus impostos

Totes les claus sobre l’ajuda familiar per als treballadors autònoms

desembre 22, 2017 5 min 8 vegades compartit

Els treballadors autònoms tenen dret a percebre un subsidi si esgoten la seva prestació d’atur i tenen càrregues familiars. És el que s’anomena ajuda familiar. Aquí t’explicarem tot el que necessites saber sobre aquesta qüestió.

La quantia del subsidi de l’anomenada ajuda familiar és de 426 euros mensuals i es prolonga durant un màxim de sis mesos. Va dirigida a aquells treballadors amb una mitjana d’ingressos familiars per persona que no superi el 75% del salari mínim. Cal que tinguis com a mínim tres mesos cotitzats durant els últims cinc anys si tens responsabilitats familiars, o mig any si no en tens, per poder accedir-hi.

L’ajuda familiar es pot començar a cobrar just després d’haver esgotat la prestació d’atur ordinària i també es pot sol·licitar si no s’ha pogut accedir a l’atur normal. Quan es parla de responsabilitats familiars com un dels requisits per poder sol·licitar aquesta ajuda, molts pensen que es dirigeix únicament a persones amb fills. No és així; les persones casades –aquí les parelles de fet no compten– poden sol·licitar també aquesta ajuda si el seu cònjuge depèn econòmicament d’ell o ella.

Si un treballador autònom vol sol·licitar l’ajuda familiar ha d’esperar un mes des de l’últim atur (si el cobrava) i fer-ho durant els següents 15 dies hàbils. Què succeeix si un sobrepassa el termini? L’ajuda se seguirà cobrant, però es deixaran de cobrar els dies que s’hagi trigat de més. Si es compleixen els requisits per cobrar el subsidi per a més grans de 55 anys s’atorgarà aquest últim, ja que es considera més beneficiós. Què passa si ara no compleixo els requisits? És possible tornar a sol·licitar-lo abans d’un any si, per exemple, es poden acreditar responsabilitats familiars o rendes inferiors a 530 euros al mes.

La norma general per a aquest tipus d’ajuda estableix que es pot cobrar durant 18 mesos. Aquest període es divideix de la manera següent: es cobren sis mesos i després hi ha la possibilitat de renovar-los fins a dues vegades. És a dir, sis mesos més sis mesos més sis mesos seria la seqüència exacta. Hi ha excepcions? Sí, vegem quines són:

  1. Si, per exemple, un és un aturat menor de 45 anys, amb responsabilitats familiars i que hagi esgotat una prestació contributiva d’almenys mig any. En aquest cas se li concedeix una quarta pròrroga (24 mesos).

  2. Els aturats més grans de 45 anys que hagin esgotat una prestació contributiva de quatre mesos i tinguin responsabilitats familiars tindran, a més, dret a una altra pròrroga de 6 mesos, fins als 24 mesos.

  3. Finalment, els aturats més grans de 45 anys amb responsabilitats familiars que hagin esgotat una prestació contributiva d’almenys 6 mesos tindran, a més, dret a dues pròrrogues de 6 mesos cadascuna, fins als 30 mesos.

Per poder sol·licitar aquesta ajuda cal anar a una oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) mitjançant cita prèvia o bé realitzar el tràmit per Internet, per a la qual cosa es necessitarà clau d’accés, DNI electrònic o certificat digital. És important recordar, com ja hem vist, que cada mig any cal renovar l’ajuda.

La documentació necessària per poder sol·licitar l’ajuda familiar per als treballadors autònoms és un model de sol·licitud oficial que es pot aconseguir al SEPE i on s’inclou la declaració de rendes del sol·licitant i la dels familiars que convisquin amb ell o estiguin al seu càrrec, les dades per a la domiciliació bancària del pagament, el compromís d’activitat i l’autorització de petició d’informació a l’Agència Tributària.

D’altra banda, convé saber que existeix l’ajuda familiar per insuficiència de cotització. Com ja sabem, un dels requisits per poder obtenir l’ajuda familiar és que la prestació d’atur s’hagi esgotat. Ara bé, hi ha casos en què la persona no cobra l’atur perquè no ha cotitzat un mínim de 360 dies. Aquí és on entra l’anomenat subsidi per insuficiència de cotització, que també té en compte les responsabilitats familiars. Aquestes són les seves característiques:

  • Si s’han cotitzat 3, 4 o 5 mesos amb responsabilitats familiars: es poden cobrar 3, 4 o 5 mesos de subsidi (426 euros al mes).

  • Si s’han cotitzat més de 6 mesos però menys de 12: es cobren 6 mesos de subsidi si no es tenen responsabilitats familiars i 21 mesos si hi ha responsabilitats familiars.

  • Si ha cotitzat més de 12 mesos, recordi que ha de demanar la prestació contributiva.

Cal tenir en compte que si l’últim contracte del treballador abans de l’atur era a temps parcial, l’ajuda familiar de l’Estat no es cobrarà al 100%, sinó que es redueix en funció de les hores treballades.

Més informació:

Quant, com i quan cotitza un autònom? 

Tot el que cal saber sobre l’IRPF dels autònoms

Temes relacionats