retenció mínima irpf
Redueix els teus impostos

Retenció mínima de l’IRPF 2021: quina és la retenció mínima que em puc aplicar?

gener 29, 2021 5 min 10 vegades compartit

L’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) és un impost pel qual tributen totes les persones que resideixen a Espanya que hagin obtingut ingressos durant un any. És important conèixer el seu funcionament i quan s’aplica la retenció mínima de l’IRPF. Aquí veurem els seus trams i com es calculen les retencions.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Els ingressos, la durada del contracte, la situació familiar o si es pateix algun tipus de discapacitat són alguns dels factors que determinen la retenció que s’aplica en el salari brut de la nòmina de tots els assalariats, que són uns 16,1 milions a Espanya segons dades de principis de 2021 de l’Institut Nacional d’Estadística.

Què són les retencions de l’IRPF?

Una altra manera d’explicar què són les retencions de l’IRPF és entendre-ho com un avançament que el treballador fa a l’Agència Tributària previ a la declaració de la renda anual. Si la retenció aplicada en la nòmina és baixa es cobrarà més però es pagarà més a Hisenda en la declaració. Per contra, si la retenció és elevada l’Administració tributària retornarà diners al contribuent després de realitzar els càlculs pertinents. L’ideal és que les retencions siguin el més ajustades al que al final s’ha de pagar a Hisenda.

L’Agència Tributària publica unes taules en les quals es pot consultar el tipus de retenció que s’aplica en funció d’uns determinats ingressos. Amb tot, són les empreses les que finalment varien d’una manera o un altre aquest percentatge i és el treballador el que també pot sol·licitar que se li apliqui una major o una menor retenció de l’IRPF en la nòmina. Cal tenir en compte també que existeix un tipus de retenció mínima de l’IRPF fixada en determinats contractes i situacions.

Quina és la retenció mínima de l’IRPF?

És un 2% per a la immensa majoria d’assalariats. Mai pot estar per sota d’aquest percentatge en cas de contractes de menys d’un any de durada (0,8% per treballs realitzats a Ceuta o Melilla). Un bon consell, especialment si durant l’any es treballa amb més d’una empresa, és sol·licitar un IRPF d’acord amb els ingressos que es reben per a evitar un pal d’Hisenda en la declaració de la renda. La retenció mínima d’IRPF tampoc pot ser inferior al 15% en relacions laborals especials de caràcter dependent (6% per a treballs realitzats a Ceuta o Melilla).

Com es calcula l’IRPF?

Hisenda estableix uns trams, és a dir, uns percentatges d’aquestes retencions que s’apliquen en tots els ingressos del contribuent. Com pot observar-se són progressius: com més guanyes, més retens. Un factor a tenir en compte és que es reté per tram. És a dir, si una persona ingressa 65.000 euros anuals no pagarà un 45% pel total, com es mostra en la taula, només pagarà un 45% de 5.000 euros, un 37% dels 24.800 euros als 60.000 euros, etc.

Base LiquidableTipus EstatalTipus autonòmicTipus total
Fins a 12.450 €9,50%9,50%19%
Següents 7.750 €12%12%24%
Següents 15.000 €15%15%30%
Següents 24.800 €18,5%18,5%37%
De 60.000 € a 300.000 €22,5%22,5%45%
A partir de 300.000 €24,5%22,5%45%

TAULA: Els trams d’IRPF (Gener 2021)

Altres dades per a calcular la retenció de l’IRPF

Són les que apareixen en el model 145 de retencions. En aquest model es proporcionen dades que fan variar el tipus de retenció aplicable. Aquestes són algunes d’elles:

 • Salari brut anual
 • Seguretat social
 • Tipus de contracte
 • Situació laboral
 • Discapacitats a càrrec
 • Situació personal (fills, casat, etc.)

Altres tipus de retencions

A més de l’IRPF, hi ha altres tipus de retencions. Són les següents:

 • Cursos, conferències, seminaris.
 • Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques: 15%.
 • Premis literaris, artístics o científics: 15%.
 • Arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans: 19%.
 • Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals: 19%.
 • Premis de jocs, concursos, rifes: 19%.

Mínims sense retenció

Aquests són els salaris bruts anuals als quals no s’aplica retenció en 2021:

Nombre de fills012
Situació del contribuent
Solter, vidu/a, divorciat
o separat legalment
014.266 €15.803 €
Amb cònjuge que no supera rendes
de 1.500 euros anuals,
excloses les exemptes
14.985 €17.138 €
Altres situacions12.000 €12.607 €13.275 €

Càlcul de les retencions en la web d’Hisenda

La pàgina web de l’Agència Tributària ofereix un servei online per al càlcul de les retencions. Cal aportar dades com el NIF del perceptor, l’any de naixement, la situació familiar, si hi ha discapacitats a càrrec o la situació laboral.

Exemple de càlcul de l’IRPF

Per a un treballador que ingressi un total de 50.000 euros bruts anuals en 12 pagues, solter i amb dos fills, la retenció serà del 21,72%, amb la qual cosa pagaria a Hisenda un total de 10.860 euros.

Més informació:

Les onze novetats en la declaració de la Renda

Com fer la declaració de la Renda online?

Temes relacionats