retenció mínima irpf
Redueix els teus impostos

Retenció mínima de l’IRPF 2023: quina és la retenció mínima que em puc aplicar?

Maig 15, 2023 6 min 11 vegades compartit

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és el que ajusta els nostres deutes amb Hisenda. És de caràcter personal, sobretot, perquè té en compte les circumstàncies personals i familiars de cada un dels contribuents. És intransferible, naturalment! Aquest impost és progressiu, és a dir, varia en funció de la renda de cada persona i mira d’afavorir aquelles amb menys ingressos o en situació de risc, que queden exemptes de pagar aquest impost, mentre que resulta més elevat per a aquells que més cobren. 

A banda del nivell d’ingressos, hi ha altres factors que determinen la retenció de l’IRPF en el nostre sou, com ara la durada del contracte laboral, la situació familiar o si es pateix algun tipus de discapacitat. Si t’interessa saber en quins casos s’aplica la retenció mínima de l’IRPF i com pots calcular la retenció que et correspon, aquest post aclarirà tots els teus dubtes. Continua llegint!

Què són les retencions de l’IRPF?

Una altra manera d’explicar què són les retencions de l’IRPF és entendre-les com una bestreta que el treballador fa a l’Agència Tributària, prèvia a la declaració de la renda anual. Si la retenció que s’aplica a la nòmina és baixa, es cobrarà més, però alhora s’haurà de pagar més a Hisenda en la declaració. En canvi, si la retenció és elevada, Hisenda retornarà diners al contribuent després de fer els càlculs corresponents. L’ideal és que les retencions siguin tan ajustades com sigui possible al que al final cal pagar a Hisenda.

L’Agència Tributària publica unes taules en què es pot consultar el tipus de retenció que s’aplica en funció dels ingressos. Tot i així, són les empreses les que finalment modifiquen d’una manera o una altra aquest percentatge i és el treballador qui també pot sol·licitar que se li apliqui una retenció més alta o més baixa de l’IRPF en la nòmina. També cal tenir en compte que hi ha un tipus de retenció mínima de l’IRPF fixada per a determinats contractes i circumstàncies.

Quina és la retenció mínima de l’IRPF?

Aleshores, quina és la retenció mínima de l’IRPF? És del 2 % i mai no pot estar per sota d’aquest percentatge si el contracte és inferior a un any (0,8 % per a treballs realitzats a Ceuta o Melilla). Un bon consell, especialment si al llarg de l’any es treballa amb més d’una empresa, és sol·licitar un IRPF d’acord amb els ingressos que es reben per tal d’evitar un “pal” d’Hisenda en la declaració de la renda de l’exercici següent. La retenció mínima de l’IRPF tampoc no pot ser inferior al 15 % en relacions laborals especials de caràcter dependent (6 % per a treballs realitzats a Ceuta o Melilla).

Aquests són els casos en què es reté un IRPF del 2 % en la nòmina:

 • Contractes temporals de durada inferior a un any
 • Contractes de pràctiques
 • Convenis amb becaris
 • Activitats agrícoles, ramaderes i forestals

Retenció mínima de l’IRPF en contractes indefinits 2023

La retenció mínima del 2 % no s’aplica als contractes indefinits ni als fixos discontinus.

Per tant, aquest tipus de contractes estan subjectes als trams de retencions de l’IRPF que veurem a continuació.

Com es calcula l’IRPF?

Hisenda estableix uns trams d’IRPF, és a dir, uns percentatges d’aquestes retencions de l’IRPF que s’apliquen als ingressos del treballador. Són progressius, és a dir, com més es cobra, més es reté. Per al 2023, els trams de retenció de l’IRPF queden així:

Trams IRPF Tipus total
Fins a 12.450 euros19 %
De 12.450 euros a 19.999 euros24 %
De 20.200 euros a 35.199 euros30 %
De 35.200 euros a 59.999 euros37 %
De 60.000 euros a 299.999 euros45 %
A partir de 300.000 euros47 %

Això sí, és important tenir en compte que es reté per tram. Això què vol dir? Que si una persona ingressa 65.000 euros anuals, no pagarà un 45 % del total, com es mostra a la taula, sinó:

 • Un 45 % sobre los 5.000 euros que sobrepassen el tram.
 • Un 37 % dels 60.000 euros restants, que entren dins del tram de 24.800 a 60.000 euros.

Altres dades per calcular la retenció de l’IRPF

Són les que apareixen en el model 145 de retencions. En aquest model es proporcionen dades que fan variar el tipus de retenció aplicable. Algunes d’aquestes dades són:

 • Salari brut anual
 • Seguretat social
 • Tipus de contracte
 • Situació laboral
 • Persones amb discapacitat a càrrec
 • Situació personal (fills, casat, etc.)

Mínims sense retenció

Els salaris bruts anuals als quals no s’aplica retenció han variat aquest any 2023. En els últims Pressupostos generals, s’ha ampliat de 14.000 a 15.000 euros el mínim exempt de tributar en l’IRPF per a treballadors solters i sense fills. Per tant, per als sous per sota dels 15.000 euros, no cal tributar en l’IRPF. 

El mínim exempt de tributació augmenta de 18.000 a 19.000 euros el 2023 per a un treballador amb dos fills que presenti la declaració conjunta.

Càlcul de les retencions al web d’Hisenda

El lloc web de l’Agència Tributària ofereix un servei en línia per al càlcul de les retencions. Cal introduir-hi dades com el NIF del perceptor, l’any de naixement, la situació familiar, si hi ha persones amb discapacitat a càrrec o la situació laboral.

Recapitulant

Com hem esmentat, l’IRPF depèn de la situació personal i professional de cada contribuent. Hi ha excepcions i situacions en què la retenció pot arribar a mínims, però són casos especials i temporals. Així, la retenció mínima de l’IRPF és del 2 %, i només s’aplica per a contractes temporals de durada inferior a un any, contractes de pràctiques, convenis amb becaris i activitats agrícoles, ramaderes o forestals.

Això no obstant, a banda d’aquestes situacions, la retenció de l’IRPF es calcularà en funció dels trams establerts cada any i tenint en compte el salari brut anual de cada un dels contribuents, a més del tipus de contracte, la situació laboral, si ha persones discapacitades a càrrec i la situació personal.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.