termins jubilació
Assegura la teva jubilació

La jubilació: tots els termes que has de fer anar

Març 17, 2023 5 min

El sistema de pensions va en boca de tothom, i et falti molt o poc per al moment de retirar-te, segur que llegeixes sobre el tema, t’interesses pel teu futur i mires d’informar-te tan bé com puguis. Ara bé, és cert que el vocabulari econòmic pot ser confús i els termes que es fan servir per parlar de la jubilació, molt específics.

Si et vols informar amb fluïdesa tenint clars tots els conceptes, no et perdis el nostre glossari sobre la jubilació. Preparat? Comencem!

Afiliació/afiliat

Inscripció d’un treballador al sistema de la Seguretat Social. És obligatòria per a totes les persones que comencen la seva activitat professional independentment del règim i de les altes i baixes al sistema. Així, l’afiliat s’identifica amb un número d’afiliació a la Seguretat Social.

Alta a la Seguretat Social

Comunicació a la Seguretat Social que ha de fer l’empresari quan contracta un treballador.

Anticipada

La jubilació anticipada és la que es concedeix abans de fer els 65 anys (edat legal de jubilació), amb l’aplicació o no de coeficients reductors a la pensió. Pot tenir lloc en certs grups o activitats professionals, com les de naturalesa tòxica, penosa o perillosa. També es pot donar en treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. Per últim, es reconeix als treballadors a partir dels 61 anys que acreditin almenys 30 anys de cotització i que hagin estat cessats a la feina per una causa aliena a ells mateixos.

Base de cotització

Quantia (que sol coincidir amb el salari real) sobre la qual s’apliquen els tipus de cotització per calcular les quotes que cal pagar a la Seguretat Social.

Base reguladora

Quantitat base sobre la qual es calcula la pensió. A la base reguladora s’hi apliquen uns percentatges en funció dels anys cotitzats i les bases per les quals s’hagi cotitzat. Així s’obté la quantia final que ha de rebre el beneficiari.

Beneficiari

Persona a la qual correspon una prestació de la Seguretat Social, en aquest cas, la pensió de jubilació.

Categoria professional

Grup al qual pertany el treballador en qüestió, que es distingeix per una sèrie de característiques específiques.

Coeficient reductor

És el percentatge de reducció que s’aplica a la pensió de jubilació en certs supòsits de jubilació anticipada. El percentatge es determina en funció dels anys d’anticipació del retir i del nombre d’anys cotitzats.

Complement per mínim

Quantitat extra que s’afegeix a les pensions contributives que no arribin al mínim legal, que es fixa cada any a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Contributiva/no contributiva

Les prestacions poden ser contributives, és a dir, que es calculen en funció de les cotitzacions que el treballador hagi fet a la Seguretat Social, i van destinades a la protecció dels treballadors. També poden ser no contributives, i van dirigides a la protecció de persones en situació de necessitat econòmica que, o bé no han cotitzat mai, o bé no han cotitzat prou per rebre una prestació contributiva.

Contingències comunes

Situació en què un treballador està impossibilitat per a l’activitat professional per causa d’un accident o malaltia no laboral.

Contracte de relleu

És un contracte que té lloc quan un treballador accedeix a la jubilació parcial. La part del temps que deixa de treballar l’ocupa un treballador nou a temps parcial.

Cotització

És l’obligació econòmica que tenen empresaris i treballadors amb la Seguretat Social. Aquesta contribució serveix per cobrir la futura jubilació i altres prestacions socials.

Edat de jubilació

És l’edat legal per accedir a la jubilació, que va augmentant any rere any fins que se situa en els 67 anys el 2027. De manera general, és de 65 anys per a qui acrediti una carrera completa de cotització.

ERO (expedient de regulació d’ocupació)

Procés pel qual una empresa en situació econòmica crítica busca l’autorització per suspendre o acomiadar treballadors tot garantint-ne els drets socials.

Grup de cotització

Cada un dels grups en què es van classificar, a l’efecte de la cotització a la Seguretat Social, les categories professionals existents a les diferents reglamentacions de treball.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

És un indicador del nivell de renda que s’utilitza per determinar la quantia de certes prestacions, pensions o serveis públics.

Parcial

Es pot accedir a la jubilació parcial a partir dels 60 anys, simultàniament amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no amb un contracte de relleu. En cas que el jubilat no hagi complert els 65 anys, el contracte de relleu és obligatori.

Període de còmput

Període de cotitzacions que s’utilitza per calcular la pensió de jubilació. Aquest període va augmentant any rere any fins que se situa en els últims 25 anys cotitzats el 2027.

Règims de la Seguretat Social

El sistema de la Seguretat Social està format pel règim general i els règims especials. Aquests règims s’estableixen per a algunes activitats professionals per la seva naturalesa, les condicions peculiars de temps i lloc… És el cas dels treballadors del mar, de la mineria del carbó, agrari, dels treballadors per compte propi o autònoms i dels empleats de la llar.

Revaloració de les pensions

Anualment, les pensions contributives de la Seguretat Social s’actualitzen en funció de l’índex de preus al consum previst per a aquell any.

Sistema de repartiment

Es tracta del sistema que adopta Espanya, mitjançant el qual les cotitzacions dels treballadors actuals es destinen a pagar les pensions dels jubilats.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.