família multigeneracional feliç
Assegura la teva jubilació

Com cedir la pensió als familiars

Febrer 5, 2024 6 min 37 vegades compartit

La pensió també pot formar part de l’herència, encara que hi ha condicions i requisits que s’han de complir abans de beneficiar-se’n. La pensió a favor de familiars és un tipus de prestació que es concedeix a aquelles persones que, òbviament, siguin familiars del mort, que hi hagin conviscut i que n’hagin depès econòmicament també.

Si tens cap dubte sobre si pots o no ser beneficiari de la pensió d’un familiar, així com si és possible compatibilitzar-la amb altres pensions, continua llegint! En aquest article et portem els detalls d’aquesta prestació econòmica que has de conèixer. Som-hi!

Beneficiaris de la pensió a favor de familiars

La pensió a favor de familiars és una prestació econòmica que té com a finalitat protegir la situació de necessitat econòmica ocasionada per la mort de la persona que en rep la quantia. Poden ser beneficiaris els familiars que compleixin les condicions següents:

 • Poden ser beneficiaris els nets i germans del difunt, sempre que aquests no tinguin pare ni mare i, a la data de la mort del causant, siguin menors de 18 anys o més grans, però amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o menors de 22 anys, però que no tinguin ingressos o aquests no superin el 75 % del salari mínim interprofessional: 810 euros al mes el 2023.
 • També, la mare, el pare, les àvies i els avis del difunt, sempre que tinguin 60 anys o més o estiguin incapacitats per a la feina.
 • Els fills i germans de qui hagi estat pensionista de jubilació o incapacitat permanent, totes dues en la seva modalitat contributiva, o que al moment de morir aquesta persona, reunia els requisits per tenir dret a jubilació, i fills i germans dels qui tingueren dret a incapacitat permanent perquè el seu expedient estigués pendent de resoldre. Han de ser homes o dones més grans de 45 anys, sempre que acreditin dedicació perllongada a la cura del causant.

A més, tots els familiars beneficiaris hauran de complir els requisits següents:

 • Haver conviscut amb la persona causant i depès econòmicament almenys dos anys abans de la seva mort.
 • No tenir dret a rebre cap altra pensió pública.
 • No disposar d’ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i tenir familiars a càrrec.

Més requisits per beneficiar-se de la pensió a favor de familiars

Hi ha una preferència clara a l’hora de cobrar la pensió a favor de familiars. Primer, els nets i germans, menors de 18 anys o més grans incapacitats, del causant; després, el pare i la mare; en tercer lloc, els avis i àvies, i, en quart lloc, els fills i germans del pensionista de jubilació o incapacitat permanent, totes dues en la modalitat contributiva i per a persones més grans de 45 anys.

D’altra banda, caldrà acreditar un període de cotització, que dependrà de la situació laboral del difunt i de la causa que en va determinar la mort. La víctima va haver d’estar en alta o situació assimilada 500 dies dins un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la mort o 15 anys al llarg de tota la vida laboral. Si era pensionista, no s’exigeix cap període de cotització. Tampoc quan la mort es produeix a conseqüència d’un accident o una malaltia professional.

Quantia i pagaments 

La quantia de la prestació a favor de familiars és el 20 % de la base reguladora corresponent. Variarà en funció de la situació laboral del causant a la data de la mort i de la causa de la seva mort. En cas de no existir cònjuge viu ni fills que tinguin dret a rebre una pensió, la quantitat atorgada a favor de familiars augmentarà un 52 % corresponent a la viduïtat, d’acord amb l’ordre de preferència, i sense excedir el 100 % de la base reguladora.

La pensió s’abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries a l’any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre, llevat dels casos d’accident laboral i malaltia professional, en què estan prorratejades dins de les 12 mensualitats ordinàries. La pensió a favor de familiars té garantides unes quanties mínimes i es revalora al començament de cada any.

Finalment, està subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

És compatible amb altres pensions?

Si hi ha pensions de viduïtat o pensió d’orfandat, es cobren amb preferència a la pensió a favor dels familiars.

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres pensions públiques, així com amb ingressos de qualsevol naturalesa (rendes del treball, del capital o patrimonials, prestacions de qualsevol règim de previsió o protecció social, aportacions i participacions en plans de pensions fetes per tercers) que superin, en còmput anual, la quantia del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, també computada anualment.

No computen les rendes de les prestacions familiars de la Seguretat Social (la mateixa pensió a favor de familiars), ni les deduccions fiscals per fill a càrrec, ni les prestacions per dependència.

La gestió d’aquesta pensió correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar. El reconeixement del dret a la pensió podria correspondre a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social en cas de mort per accident laboral.

Suspensió de la pensió a favor de familiars

Per a nets i germans del difunt es podria extingir la pensió en els casos següents:

 • Per complir l’edat màxima, llevat que tinguin incapacitats.
 • Per cessar la incapacitat que atorga dret a la pensió.
 • Per adopció.
 • Per contraure matrimoni.
 • Per mort.
 • Per comprovar-se que el treballador desaparegut no va morir.
 • La realització de treballs per part del net i germà menor de 22 anys produeix els mateixos efectes suspensius que els indicats a la pensió d’orfandat.

D’altra banda, es considera suspensió de la pensió en favor de familiars ascendents i fills i germans si aquests contrauen matrimoni, moren o es comprovés que realment no va morir el treballador desaparegut.

Recapitulem: tràmits i sol·licituds

En conclusió, la pensió a favor de familiars és una prestació econòmica destinada a protegir familiars del difunt que hi hagin conviscut i depès econòmicament. Es pot tramitar en qualsevol moment posterior a la mort. Per això, hi ha un model de sol·licitud de Prestació de Supervivència a la web de la Seguretat Social que s’ha d’emplenar juntament amb la documentació personal i l’específica que s’indica a la sol·licitud. 

Si la sol·licitud es presenta en els tres mesos posteriors a la mort, la pensió s’abonarà des de l’endemà del fet causant, sempre que el difunt es trobés en situació d’alta. Mentre que si el difunt era pensionista, la pensió s’abona des del primer dia del mes següent a la data del fet causant.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.