família multigeneracional feliç
Assegura la teva jubilació

Com es pot cedir la pensió als familiars

Desembre 12, 2019 4 min 37 vegades compartit

La pensió a favor de familiars és un tipus de prestació que es concedeix a aquelles persones que, evidentment, siguin familiars del difunt, que hagin conviscut amb ell i que n’hagin depès també econòmicament.

Qui pot ser-ne beneficiari?

  • Poden ser-ne beneficiaris els nets i germans del difunt, sempre que aquests no tinguin pare ni mare i, a la data de la defunció del causant, siguin menors de 18 anys o més grans però amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o menors de 22 anys, però que no tinguin ingressos o aquests no superin el 75% del salari mínim interprofessional.
  • També, la mare i les àvies del difunt. I el pare i els avis del difunt, sempre que tinguin 60 anys o més o estiguin incapacitats per treballar.
  • Els fills i germans de qui hagi estat pensionista de jubilació o incapacitat permanent, totes dues en la seva modalitat contributiva, o que en el moment de morir aquest, complia els requisits per tenir dret a jubilació, i fills i germans dels qui tenien dret a incapacitat permanent perquè el seu expedient estava pendent de resoldre. Cal que siguin homes o dones més grans de 45 anys, sempre que acreditin dedicació prolongada a la cura del causant.

Qui té preferència per cobrar la pensió a favor de familiars?

Primer, els nets i germans, menors de 18 anys o més grans incapacitats, del causant; després, el pare i la mare; en tercer lloc, els avis i àvies, i en quart lloc, els fills i germans del pensionista de jubilació o incapacitat permanent, totes dues en la seva modalitat contributiva i per a més grans de 45 anys.

Si hi ha pensions d’orfandat o viduïtat es cobren amb preferència a la pensió a favor de familiars.

Per beneficiar-se d’aquesta pensió, cal haver conviscut amb el pensionista i a les seves expenses amb 2 anys d’antelació a la seva defunció; no tenir dret a pensió pública; estar mancat de mitjans de subsistència, pel fet de tenir ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i de familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments.

El difunt ha d’haver estat en alta o situació assimilada 500 dies dins d’un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral. Si era pensionista, no s’exigeix període de cotització. Tampoc quan la mort es produeix com a conseqüència d’accident o malaltia professional.

La quantia de la prestació a favor de familiars és el 20% de la base reguladora corresponent. La pensió s’abona mensualment, amb dues pagues extraordinàries a l’any, que es fan efectives amb les mensualitats de juny i novembre, excepte en els casos d’accident de treball i malaltia professional, en què estan prorratejades dins de les 12 mensualitats ordinàries.

És compatible amb altres pensions?

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres pensions públiques, així com amb ingressos de qualsevol naturalesa (rendes del treball, del capital o patrimonials, prestacions de qualsevol règim de previsió o protecció social, aportacions i participacions a plans de pensions fetes per tercers) que superin, en còmput anual, la quantia del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, també computada anualment.

No computen les rendes de les prestacions familiars de la Seguretat Social (la mateixa pensió a favor de familiars), ni les deduccions fiscals per fill a càrrec, ni les prestacions per dependència.

La gestió d’aquesta pensió correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (si s’escau, a l’Institut Social de la Marina), o a la mútua en el cas de defunció per accident de treball.

Tota la informació

Per sol·licitar la prestació de mort i supervivència, hi ha un model al web de la Seguretat Social.

Temes relacionats