Dona agafant les mans d'un nen
La ruta de la teva vida

Pensió d’orfandat: què és i requisits per sol·licitar-la

Desembre 29, 2020 6 min

La pèrdua d’un familiar pot deixar certes persones, especialment nens i menors d’edat, en una situació vulnerable pel fet de no disposar dels recursos necessaris per poder assegurar la seva supervivència. En aquest sentit, pots trobar diferents tipus d’ajuda, entre els quals hi ha la pensió d’orfandat. Això no obstant, per poder tenir accés a aquesta prestació, cal que es compleixin una sèrie de característiques, independentment del testament que s’hagi pogut dur a terme prèviament.

Quan es produeix la pensió d’orfandat de la Seguretat Social?

A diferència d’altres ajudes públiques, la pensió d’orfandat només està disponible quan hi ha dos subjectes que entren en acció: el causant i el beneficiari. El primer és qui amb la seva mort permet la pensió, sempre que hagi generat el benefici a través de la seva cotització a la Seguretat Social. El beneficiari accedeix a l’ajuda com un dret derivat de la seva relació parental amb el causant.

El primer requisit indispensable és que hi hagi aquestes dues parts. En cas contrari, no es podrà accedir a la pensió d’orfandat i treball. Això no obstant, perquè puguis sol·licitar-la també cal que compleixis una sèrie de característiques o requisits.

Exigències al subjecte causant

En aquest sentit, es pot generar aquest tipus de pensió si el causant és tant un treballador com un pensionista o jubilat, sempre d’acord amb la modalitat contributiva que tingués contractada. En el cas de ser un treballador, ha d’haver estat afiliat o donat d’alta a la Seguretat Social.

A més, si la mort ha estat produïda per una malaltia comuna com la grip o un refredat, cal que hagi cotitzat 500 dies com a mínim durant els últims cinc anys. Això suposa aproximadament un any i mig en els últims cinc anys. Tanmateix, si just en aquell moment no es trobava afiliat a la Seguretat Social, també és possible beneficiar-se d’un altre tipus de condició.

En el cas de no estar cotitzant en el moment de la mort, caldrà haver cotitzat durant els últims 15 anys, independentment de cap altre condicionant que hi pugui haver.

Nena dibuixant

Condicions que ha de complir el beneficiari

Si ets el beneficiari, també se t’exigeixen una sèrie de condicionants. Són candidats tots els fills, independentment de si són adoptats o a títol pòstum, d’acord amb la normativa vigent al Codi Civil. Això últim vol dir totes les persones nascudes després de la mort del causant. A més, també se’n podrien beneficiar tots els fills o filles del cònjuge. Malgrat això, en aquest darrer cas es requereix que hagis complert altres requisits.

El matrimoni entre la part difunta i el vidu o vídua s’ha d’haver contret amb més de dos anys d’antelació a la mort. A més, cal que hi hagi una relació de dependència del fill o filla; és a dir, que no tingui els recursos necessaris per poder subsistir per si sol. Per això, s’examinaran factors com no disposar d’una altra ajuda pública en vigor, o tenir un altre familiar que es pugui ocupar de la seva alimentació.

Compatibilitat entre la pensió d’orfandat i treball

La pensió d’orfandat de la Seguretat Social només està disponible per als fills que siguin menors de 21 anys, o bé que tinguin acreditada una incapacitat que els impedeixi treballar de manera permanent. Això no obstant, si et trobes entre els 21 i els 25 anys i no estàs percebent el cent per cent del salari mínim interprofessional anualment, també tindràs dret a percebre aquesta pensió.

Hi ha pensió d’orfandat per a més grans de 25 anys?

També hi ha una pensió d’orfandat de més grans de 25 anys. En aquest cas, el condicionant és haver perdut de manera absoluta els dos progenitors i tampoc estar percebent el salari mínim. En el cas d’estar estudiant, aquesta pensió tindrà vigència fins que finalitzi el primer mes del següent curs acadèmic que hagis de cursar.

Pensió d’orfandat i quantia que perceps

Un cop tinguis aprovat aquest tipus de prestació, és important que coneguis com s’efectuaran els pagaments i quina és la quantitat que rebràs. És molt semblant a disposar de rendes de treball. S’abonaran 12 mensualitats, amb dues pagues extres assegurades. En cas que la mort del progenitor s’hagi produït en l’àmbit laboral o per un accident, les dues pagues extres es prorratejaran en les 12 pagues restants.

Pel que fa a la pensió d’orfandat i quantia, aquesta consta del 20% de la base reguladora del causant. A més, en el cas que el decés s’hagi produït en l’àmbit laboral, s’assegura al beneficiari una indemnització especial per part de l’empresa on treballava el progenitor. En el cas que l’orfandat hagi estat absoluta (és a dir, a causa de la mort dels dos progenitors), hi ha unes condicions especials que també val la pena esmentar.

D’una banda, si en el moment en què s’hagi produït la mort no hi ha un beneficiari d’un altre tipus de prestació, com la pensió de viduïtat, la quantia de la pensió d’orfandat es veurà incrementada en un 52% aplicat a la base reguladora. En canvi, si hi ha un beneficiari de la pensió de viduïtat, l’increment estarà subjecte al percentatge que no estigui assignat a aquesta prestació. Finalment, si el progenitor que està percebent la pensió de viduïtat també mor, el percentatge que s’estigui cobrant d’aquesta prestació vigent s’augmentarà en la pensió de viduïtat.

Altres casos d’extinció

Els beneficiaris que estiguin cobrant aquesta prestació i tinguin una discapacitat que no és permanent deixaran de cobrar-la un cop rebin l’alta mèdica. Altres raons per les quals es pot abandonar aquesta pensió és per trobar una feina i donar-se d’alta a la Seguretat Social, o bé per la finalització del curs acadèmic, així com quan els beneficiaris contreguin matrimoni, o bé els fills adoptius trobin altres mitjans per assegurar la seva supervivència. En cas de mort o accident del beneficiari, també es posarà fi a la pensió.

La pensió d’orfandat és un tipus de prestació que presenta una gran complexitat que has de conèixer, així com el límit d’edat, la quantia i els subjectes que permeten que es pugui accedir a aquest tipus d’ajudes.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.