Matrimoni gaudint de la seva jubilació a Espanya
Assegura la teva jubilació

Quins són els tipus de jubilació a Espanya?

Juny 17, 2020 4 min 32 vegades compartit

A mesura que qualsevol professional va fent anys, va guanyant terreny la preocupació de com serà la seva jubilació, sobretot per conèixer quina serà la quantia de la prestació. No obstant això, la legislació espanyola preveu un ampli ventall de possibilitats que, bàsicament, implica quatre blocs principals: jubilació ordinària, anticipada, parcial o flexible.

La jubilació ordinària

La jubilació ordinària s’aconsegueix quan es compleix l’edat legal estipulada, que el 2020 és de 65 anys i 10 mesos. A més, cal haver cotitzat un mínim de 15 anys a la Seguretat Social, dels quals 2 han de ser previs als últims 10 anys.

La quantia de la pensió es calcula en funció dels últims 20 anys de vida laboral, tot i que aquest és un termini que augmenta de manera progressiva.

La jubilació parcial

La jubilació parcial implica adquirir un percentatge de la pensió que li correspon al treballador mentre treballa a temps parcial i obté un salari per això. D’aquesta manera, aconsegueix guanys de dues entitats diferents sense jubilar-se del tot.

Com a condicions, ha de tenir almenys 62 anys i 8 mesos haver cotitzat 33 anys, o 61 anys i 10 mesos haver cotitzat 35 anys o més. En qualsevol cas, la cotització mínima se situa en 33 anys.

Pel que fa a la reducció de jornada laboral, serà d’un mínim de 25 % i un màxim del 50 %, sense que calgui una celebració simultània d’un contracte de relleu. També podrà ser del 75 % quan el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida, sempre que s’acrediti la resta dels requisits.

La jubilació anticipada

La jubilació anticipada implica avançar la jubilació en relació amb l’edat legalment establerta per fer-ho. Hi ha diverses classes:

  • Per cessament voluntari del treballador, on s’han de complir una sèrie de requisits, com una edat inferior a dos anys a l’edat legal de jubilació, trobar-se en alta laboral i haver cotitzat un mínim de 35 anys a la Seguretat Social, amb almenys 2 dins dels 15 anys previs a la sol·licitud de jubilació.
  • Per cessament involuntari (forçosa), que implica que el treballador ha estat acomiadat per raons objectives, la qual cosa li permet accedir a una jubilació anticipada de fins a quatre anys si ha cotitzat un mínim de 33 i ha demandat ocupació al menys 6 mesos abans de la sol·licitud de jubilació.
  • Per raó del grup o activitat professional, en aquelles professions que comporten, d’acord amb la llei, pràctiques penoses, perilloses, tòxiques o insalubres i generin grans xifres de morbiditat o mortalitat. En aquests casos, es podrà sol·licitar una jubilació anticipada si es compleixen les condicions.
  • Per discapacitat igual o superior al 65 % (també al 45 % si s’aplica a discapacitats reconegudes oficialment que demostrin una reducció de l’esperança de vida dels que la pateixen).
  • Per tenir la condició de mutualista es podrà obtenir la jubilació anticipada amb una edat mínima de 60 anys, sempre que es reuneixin els requisits exigits sobre període mínim de cotització i fet causant.
  • Sense tenir la condició de mutualista, podran optar a la jubilació anticipada els treballadors amb 61 anys i 30 acreditats de cotització, estant donats d’alta a la Seguretat Social.
Matrimoni jubilat gaudint del seu temps lliure

La jubilació flexible y la demorada

La jubilació flexible es produeix quan el treballador s’ha jubilat i decideix tornar al mercat laboral. Consisteix en compatibilitzar, un cop causada, la pensió de jubilació amb una feina a temps parcial. A diferència de la jubilació parcial, la jubilació flexible es du a terme un cop el treballador ha complert l’edat necessària i hagi fet efectiva la jubilació.

Cal parlar també de la jubilació demorada com a complement de l’anterior, com a possibilitat perquè els professionals que han complert l’edat legal de jubilació puguin seguir treballant. Com a norma general, per cada any més complet de cotització la pensió s’incrementarà un 2 %, si es tenen cotitzats fins a 25 anys. Si s’hagués cotitzat entre 26 i 37 anys s’incrementarà un 2,75 %. Per als que tinguin més de 37 anys cotitzats s’incrementarà un 4 %. La pensió no superarà mai el màxim fixat per la llei en cap cas.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.