Plusvàlua municipal
Redueix els teus impostos

Què és i com es calcula la plusvàlua municipal

Juliol 10, 2020 4 min 12 vegades compartit

Malgrat que es coneix habitualment amb el nom de plusvàlua municipal, la seva denominació tècnica és la d’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Es tracta d’un tribut que és competència dels ajuntaments i que s’aplica en vendre, donar o heretar un habitatge, gravant la revaloració de l’actiu des de la seva compra fins a aquesta venda, donació o herència. Aquesta taxa està regulada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Això no obstant, no recau sempre sobre el mateix subjecte l’obligació de pagar-lo. Quan parlem d’una venda, el responsable és el venedor, ja que és qui rep els diners; en la donació, correspon a la persona que obté l’immoble, i en el cas d’una herència, s’ocuparan els hereus de satisfer-la.

Com es calcula

El que és primordial per establir-ne la quantia és conèixer el valor cadastral de l’habitatge i el temps que ha transcorregut des que es va adquirir el bé fins a la seva venda o donació. A partir d’aquest moment, s’apliquen sobre l’esmentat valor cadastral les anomenades taxes de revaloració, que marquen els ajuntaments amb relació al nombre d’anys que s’ha gaudit de l’habitatge. D’aquesta manera, es trobarà la base imposable sobre la qual finalment s’aplicarà l’impost.

La legislació estableix que s’apliqui el tipus impositiu que també fixa cada municipi, si bé hi ha un límit màxim, que és del 30%. Amb tot això, obtindrem la quantitat definitiva que el contribuent ha d’abonar com a plusvàlua.

Calcular la plusvàlua municipal

Quan s’abona

L’any 2017, el Tribunal Constitucional va dictaminar com a inconstitucional la plusvàlua municipal si la venda d’un habitatge no aporta cap benefici. Un any després, el Tribunal Suprem es va pronunciar afirmant que no s’ha de pagar aquest impost si s’ha venut un immoble amb pèrdues. És a dir, que, actualment, només s’ha d’abonar quan realment s’ha obtingut un guany, o, el que és el mateix, quan el preu de venda és superior al de compra.

El temps legal per abonar la plusvàlua municipal varia depenent del tipus d’operació: és d’un mes en les de compravenda, i de sis mesos en el cas de les herències i donacions.

Cal recordar, a més, que hi ha alguns immobles que no han de pagar la plusvàlua, d’acord amb la llei, com les contribucions dels cònjuges a la seva societat conjugal, la donació d’immobles verificats a través de les cooperatives d’habitatges en benefici dels seus associats o la transformació de societats col·lectives, limitades o de qualsevol tipus en anònimes.

Ajuntament de Madrid

L’Ajuntament de Madrid aplica un coeficient d’increment de valor per al càlcul de la base imposable, que dependrà dels anys que faci que es tingui possessió de l’habitatge. El consistori decideix l’increment de valor de l’actiu, que oscil·la des del 2% si només fa un any que es va comprar fins al 60% si fa 20 anys o més. Calculada la base imposable, pel que fa a totes les transmissions efectuades a partir de l’any 2015 s’aplica un tipus fix del 29%.

Ajuntament de Barcelona

En el cas de la ciutat de Barcelona, un habitatge adquirit fins fa 5 anys tindrà un percentatge anual aplicable del 3,7%, fins a 10 anys serà del 3,5% per exercici, fins a 15 anys és del 3,1%, i fins a 20 anys, del 2,8% per any. A més d’aquest coeficient d’increment, el tipus impositiu establert és del 30%.

En el cas d’altres ciutats, es pot consultar la informació a les pàgines web dels ajuntaments corresponents, com ara els casos de València, Saragossa, Bilbao, Sevilla o Màlaga.

Més informació:

Quins impostos haig de pagar si venc un habitatge heretat?

Temes relacionats