Excedencias laborales y pensiones
Assegura la teva jubilació

Com afecten les excedències a les pensions

Gener 5, 2024 7 min

A la vida hi ha moments en què cal prendre’s un descans de la carrera laboral per diverses raons, com tenir cura de la família o gaudir d’un any sabàtic. Aquestes pauses laborals es coneixen com a excedències i, encara que puguin ser beneficioses en molts aspectes, és fonamental entendre com poden influir a les nostres pensions a llarg termini. En aquest article explorem com perjudica l’excedència a la jubilació, els tipus que hi ha i si varia segons si ets funcionari. 

Què són les excedències

Les excedències laborals són el dret que tenen els treballadors a sol·licitar una suspensió temporal del contracte de treball sense arribar a perdre el lloc. Durant aquest període, la persona en situació d’excedència no treballa per a l’empresa ni rebrà el sou corresponent. 

Tipus d’excedències

El Ministeri de Treball indica que hi ha diverses classes diferents d’excedències:

 • Forçosa: l’empresa està obligada a concedir l’excedència al treballador, sense que aquest perdi el càrrec i comptant el temps que passi dins del còmput d’antiguitat. Les causes d’aquesta excedència poden ser per designació o elecció d’un càrrec públic que impedeixi acudir a la feina, o bé per realització de funcions sindicals d’àmbit provincial o superior.
 • Voluntària: podran sol·licitar-la els empleats que faci més d’un any que estan a l’empresa. A més, no es garanteix que es mantingui el lloc de feina, sinó que té dret que se li doni preferència per reingressar a l’empresa en els casos que hi hagi una vacant igual o similar a la que ocupava. La durada d’aquesta excedència és d’entre quatre mesos i cinc anys. 
 • Excedència per tenir cura de fills o familiars. Màxim tres anys d’excedència per cada fill. Permís de fins a dos anys quan es cuidi un familiar de segon grau de consanguinitat, a causa de l’edat, accident, malaltia o discapacitat per la qual no es pugui valer per si sol/a. Durant el primer any es guardarà el lloc de treball o 15 mesos si és família nombrosa. Després del primer any, la reserva de la plaça passarà a ser sobre qualsevol lloc d’una categoria igual o equivalent. 

Com afecta l’excedència a la jubilació: dubtes més comuns

Abans de demanar una excedència, independentment del tipus que sigui, hem de revisar els requisits i les conseqüències que tindrà sobre el nostre futur laboral. A més, és possible que ens sorgeixin molts interrogants, encara més si ens acostem a l’edat de jubilació i volem saber si ens podria condicionar d’alguna manera. A continuació, responem algunes d’aquestes qüestions perquè puguis donar una ullada a totes les possibilitats amb la màxima informació possible. 

Es pot jubilar estant excedència?

Estar en excedència no afecta directament el teu dret a jubilar-te, però cal tenir en compte que durant l’excedència, generalment no es fan cotitzacions a la Seguretat Social. Això podria influir en la quantitat de pensió de jubilació que puguis rebre, perquè la pensió es calcula en funció de les cotitzacions fetes al llarg de la teva carrera laboral.

Com perjudica l’excedència a la jubilació

L’excedència afectarà la jubilació en funció del tipus/causes que ens facin demanar-la de la manera següent:

 • Si l’excedència és voluntària o forçosa: el temps que duri aquest permís no cotitza a la Seguretat Social, per la qual cosa no comptarà a la pensió de jubilació.
 • Les excedències per tenir cura dels fills i familiars sí que tenen la consideració de període de cotització, sempre que no superin els tres anys de permís.

Puc sol·licitar la jubilació si estic d’excedència?

A Espanya, pots sol·licitar la jubilació si estàs en una situació d’excedència. Estar en excedència no afecta directament el teu dret a jubilar-te. Tot i això, és important tenir en compte que durant l’excedència, generalment no es fan cotitzacions a la Seguretat Social, la qual cosa podria influir en la quantitat de pensió de jubilació que puguis rebre, perquè la pensió es calcula en funció de les cotitzacions fetes al llarg de la teva carrera laboral.

Calcular la pensió de jubilació tenint en compte l’excedència

Quan algú es troba en una situació d’excedència i vol saber quants diners rebrà per la pensió de jubilació, haurà de tenir en compte les cotitzacions prèvies, d’aquesta manera: 

 1. Revisar les cotitzacions dels 6 mesos abans de començar l’excedència. Si no hi ha cotitzacions durant aquests mesos, es calcula una mitjana de les cotitzacions que podria haver fet.
 1. Si abans de l’excedència hi va haver una reducció de jornada laboral pel mateix motiu de l’excedència, es compten les cotitzacions dels 6 mesos anteriors al 100% del valor, com si no hagués fet la reducció de jornada. 

Altres casos: excedències per a funcionaris

Els funcionaris, com que són treballadors públics, tenen algunes variants quant a les excedències. 

Diferents tipus d’excedències voluntàries

 • Excedències voluntàries d’interès personal: només podran ser d’un màxim de 2 anys de durada i sense dret a reservar la plaça que ocupava la persona fins al moment ni a acumular anys d’antiguitat (triennis).
 • Excedències voluntàries per agrupació familiar. En el cas de les segones, l’excedència durarà entre 2 i 15 anys i tampoc no es comptarà per poder ascendir o sumar als triennis. 
 • Excedència voluntària incentivada: els funcionaris que es troben en alguna de les dues primeres fases d’un procés de reassignació. La durada màxima és de 5 anys en què no tenen permès fer cap altre tipus d’activitat per al sector públic.
 • Excedència voluntària per prestació de serveis al sector públic: en aquesta situació no es manté la posició de treball ni es comptarà per a l’antiguitat, per la qual cosa afectarà directament la jubilació com a funcionari.

Excedències per tenir cura dels fills o familiars

Igual que passa per a treballadors de sectors diferents del públic, duraran fins a un màxim de 3 anys per fill o familiar. A més, aquests casos sí que comptaran per calcular els triennis i l’ascens professional. Per altra banda, el lloc de treball es mantindrà durant mínim dos anys i, si es tracta d’una víctima de violència de gènere, es conservarà la feina durant 6 mesos, es comptarà l’antiguitat i la cotització a la Seguretat Social. Durant els dos mesos posteriors al començament de l’excedència, el treballador cobrarà el sou complet i si té alguna prestació per fill a càrrec, també.

Sol·licitar una excedència forçosa 

Els funcionaris han de complir determinats requisits marcats per llei. Aquestes situacions es donen quan el treballador està en circumstància d’expectativa de destinació durant almenys un any. També pot passar quan el treballador públic ha demanat tornar a treballar després d’una excedència i encara no ha aconseguit la plaça.

Conclusió

En resum, les excedències són moments importants a la vida laboral que poden tenir implicacions a la pensió de jubilació. La manera com afecten depèn del tipus d’excedència i de si ets funcionari o no. És essencial entendre aquests factors i planificar adequadament per mantenir un equilibri entre el temps fora de la feina i la seguretat financera a la jubilació. La informació i la planificació són clau per prendre decisions informades i garantir una jubilació còmoda i segura.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.