La pensió de viduïtat en les parelles de fet a Espanya
Assegura la teva jubilació

La pensió de viduïtat en les parelles de fet

Setembre 17, 2020 6 min 10 vegades compartit

D’acord amb la llei, una parella de fet consisteix en la convivència pública i estable entre dues persones de diferent o igual sexe, amb interessos comuns a desenvolupar una vida familiar. Això no obstant, no hi ha una norma a nivell nacional sobre elles, sinó que és potestat de cada comunitat autònoma establir la regulació pel que fa al cas. A diferència del que passa amb els matrimonis, les parelles de fet s’han d’inscriure en el Registre d’Unions de Fet i no en el Registre Civil. A més, en l’acte d’inscripció, la convivència ha de ser acreditada per dos testimonis.

Cal destacar que en aquest tipus d’unions no hi ha règim econòmic entre els participants (béns de guanys o separació de béns), sinó que, malgrat que no és obligatori, es pot establir davant de notari un conveni regulador i fixar-hi els pactes que es vulguin dur a terme. En el cas de dissolució, no s’estableix cap període de temps necessari per poder dissoldre la parella. També és important indicar que, dins de l’àmbit de les successions i donacions, en cas de mort, no existeix el dret a heretar de la parella morta i que, respecte a la declaració de l’IRPF, únicament hi ha la possibilitat de fer-la de manera individual

Què és una pensió de viduïtat i com es pot sol·licitar

Consisteix en una prestació econòmica que l’Estat concedeix a una persona que ha mantingut una relació matrimonial o de parella de fet amb algú ja mort. El seu objectiu és aconseguir satisfer les necessitats econòmiques del vidu o vídua, davant la pèrdua d’ingressos estables que ha tingut.

Per sol·licitar-la, cal que la persona vídua s’adreci a l’oficina de l’Institut de la Seguretat Social de la població on resideixi o es descarregui d’Internet l’imprès de Sol·licitud de Prestacions de Supervivència, i l’ompli. Aquest document es lliura en aquesta oficina dins dels tres mesos posteriors a la mort de la parella. Si es presenta posteriorment, només es percebrà la quantia corresponent a aquests tres mesos.

Requisits formals

D’acord amb la Llei General de la Seguretat Social, les parelles de fet tenen accés a les pensions de viduïtat, sempre que es compleixin els requisits següents:

 1. La parella ha d’estar inscrita en el Registre d’Unions de Fet.
 2. La seva constitució s’ha d’haver dut a terme almenys amb dos anys d’antelació.
 3. Cal acreditar l’existència de la convivència entre els membres de la parella de fet durant, almenys, els últims cinc anys, és a dir, durant tres anys més. Això es pot justificar, per exemple, a través dels certificats d’empadronament o per mitjà de factures.
 4. El difunt no pot estar casat amb una altra persona en el moment de la seva mort.
pensio viduitat

L’any 2014, el Tribunal Constitucional va decidir reunificar alguns aspectes sobre la Llei General de la Seguretat Social, que, segons el seu parer, eren inconstitucionals, i va incloure-hi aquests quatre requisits per tal que les parelles de fet es puguin acollir a una pensió de viduïtat.

Això sí, també hi ha uns altres dos requisits que ha de complir la persona que ha sobreviscut i que, per tant, gaudirà de la prestació:

 • No sobrepassar el 50% del que percebia la seva parella en el moment de la seva mort i durant els darrers anys de la seva relació.
 • Demostrar que el mort havia d’haver assolit un període mínim de cotització. Això inclou algunes particularitats que convé conèixer:
 1. En el cas que la mort es produeixi amb el subjecte donat d’alta a la Seguretat Social, la llei li exigeix haver cotitzat 500 dies durant els últims 5 anys perquè la seva parella pugui percebre la pensió.
 2. Si en el moment del decés no està donat d’alta a la Seguretat Social, ha d’haver sumat, almenys, 15 anys de cotització durant la seva vida laboral.
 3. Si el mort era pensionista, no se li exigirà període mínim de cotització.
 4. El mateix passa en el cas d’aquells que morin a causa d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

A Espanya també està previst que els fills de la parella que hagin quedat en situació d’orfandat també percebin una pensió, que és d’un 25% com a màxim de la base reguladora estipulable del mort per a cadascun, mentre que la mare o el pare reben un mínim d’un 50%. En el moment que compleixin els 22 anys, els fills deixaran de cobrar la prestació.

Quina quantia es percep

Amb caràcter general, la quantia que rep el beneficiari és el 60% de la base reguladora del mort, que pot arribar al 70% si es donen alhora aquestes tres circumstàncies: càrregues familiars, que aquesta pensió sigui l’única font d’ingressos familiar i que els rendiments anuals del pensionista en tots els conceptes siguin mínims. La base reguladora es calcula de manera diferent, en funció de la situació en què es trobi el causant (treballador en actiu o pensionista) i del motiu de la mort (contingència comuna o contingència professional).

A més, un cop determinada la quantia, s’hi sumarà un complement per maternitat en el cas que la pensionista sigui una dona i hagi tingut 2 o més fills, biològics o adoptats. L’import serà d’un 5% en el cas de tenir dos fills, d’un 10% amb tres i del 15% en el cas de quatre o més fills.

Extinció de la pensió

La legislació també preveu alguns supòsits que signifiquen el final del cobrament de la pensió de viduïtat:

 • Quan el beneficiari formi parella de fet o contragui matrimoni amb una altra persona.
 • Si el beneficiari es mor.
 • Si queda demostrada la culpabilitat o la implicació del supervivent en la mort de la seva parella.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.