Jubilació parcial funcionaris
Assegura la teva jubilació

És possible la jubilació parcial per als funcionaris?

juliol 13, 2020 6 min 12 vegades compartit

Pot un funcionari accedir a la jubilació parcial? La llei estipula que qualsevol treballador a Espanya es pot jubilar parcialment a l’edat ordinària de jubilació, o de manera anticipada si hi ha acord amb l’ocupadora per a la formalització d’un contracte de relleu, sempre que es compleixin els requisits de la norma de la Seguretat Social sobre jubilació parcial.

En el cas dels funcionaris és una mica diferent, tant en l’Administració local i els ajuntaments com en les comunitats autònomes (docents, policies, etc.). Per poder accedir a la jubilació parcial cal que hi hagi un conveni o un acord sindical que ho plasmi. Dit d’una altra manera, el funcionari no té dret absolut per accedir a la jubilació parcial, llevat que aquest punt quedi reflectit en un conveni o acord sindical. Si no hi ha acord en conveni o acord sindical, l’autorització o denegació de la jubilació parcial serà general per a tot el personal d’una determinada Administració pública.

Què és la jubilació parcial?

Amb caràcter general, es considera jubilació parcial la iniciada després d’haver complert els 60 anys, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no amb un contracte de relleu formalitzat amb un treballador en situació d’atur o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada.

Quins són els requisits per a la jubilació parcial?

Poden accedir a la jubilació parcial els treballadors, tant assalariats com funcionaris, que hagin complert l’edat que en cada cas sigui aplicable i posseeixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació, sempre que es redueixi la seva jornada de treball entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 50%, sense que sigui necessària la formalització simultània d’un contracte de relleu.

Cal que hagin complert les edats següents:

Tabla de edades de jubilación de funcionarios
Font: Ministeri de Treball i Economia Social

Hi ha una sèrie d’excepcions. Són les següents:

 1. L’escala d’edats queda sense efecte per als treballadors amb condició de mutualista l’1 de gener de 1967. Se’ls exigirà tenir complerts els 60 anys, sense tenir en compte bonificacions o anticipacions a l’edat de jubilació.
 2. Els treballadors han d’acreditar una antiguitat mínima de sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació, així com un període de cotització superior a 33 anys, a més de l’edat. La reducció de jornada serà d’entre un 25% i un 50%, o 75% si el contracte del rellevista és indefinit i a temps complet.
 3. És en aquest cas, quan el rellevista té un contracte indefinit i a temps complet, que aquest contracte haurà de tenir una durada mínima igual al temps que li falti al treballador substituït per arribar a l’edat de jubilació que en cada cas sigui aplicable.
 4. La base de cotització del treballador rellevista no pot ser inferior al 65 per 100 de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la jubilació parcial.

A més de la modalitat parcial, aquests són els tres tipus de jubilació dels funcionaris:

 • Forçosa. La jubilació forçosa dels funcionaris públics es declara d’ofici en complir 65 anys d’edat, amb les excepcions següents:
  • Funcionaris dels Cossos Docents Universitaris: als 70 anys, alhora que poden optar per jubilar-se en finalitzar el curs acadèmic en què hagin complert aquesta edat.
  • Magistrats, Jutges, Fiscals i Lletrats de l’Administració de Justícia es jubilen forçosament als 70 anys.
  • Registradors de la Propietat ingressats abans de l’1 de gener de 2015: als 70 anys.
Jubilació parcial funcionaris docents

Els funcionaris civils poden optar per prolongar el seu servei en actiu fins als 70 anys. Hauran de:

 • Iniciar una sol·licitud mitjançant escrit adreçat a l’òrgan de jubilació, del qual donarà compte al cap de personal del centre on està destinat, i que haurà de presentar almenys dos mesos abans de complir l’edat de jubilació forçosa. Aquesta sol·licitud comportarà automàticament la no iniciació del procediment de jubilació forçosa, o la seva suspensió si ja s’ha iniciat.
 • L’òrgan competent dictarà resolució motivada en el termini d’un mes des de la data de la sol·licitud, que només podrà ser negativa quan l’interessat no compleixi el requisit d’edat o quan hagi presentat la sol·licitud fora de termini de dos mesos, indicat anteriorment.
 • En tot cas, si abans de 15 dies de la data de compliment de l’edat de jubilació forçosa no ha recaigut resolució expressa, s’entendrà com a estimada la sol·licitud de l’interessat (silenci administratiu en positiu).

Si el funcionari vol donar per finalitzada la prolongació cal que ho comuniqui amb una antelació de tres mesos. Aquesta prolongació no és aplicable a funcionaris amb normes específiques de jubilació.

 • Incapacitat. El funcionari ha d’estar afectat per “lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que l’impossibiliti totalment per exercir les funcions pròpies del seu Cos, Escala, plaça o carrera”.

La pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei es calcula igual que la pensió ordinària de jubilació per edat, amb la particularitat que quan la jubilació per incapacitat permanent es produeix estant el funcionari en servei actiu o situació equiparable, es consideraran com a serveis efectius, a més dels acreditats fins aquell moment, els anys complets que li quedin al funcionari per complir l’edat de jubilació, entenent aquests com a prestats en el Cos, Escala, plaça, ocupació o categoria en què figuri adscrit en el moment en què es produeixi el cessament per jubilació.

Des de l’1 de gener de 2009, si l’interessat acredita menys de vint anys de serveis i la incapacitat no l’inhabilita per a tota professió o ofici, la quantia de la pensió ordinària de jubilació es reduirà en un 5% per cada any complet de servei que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per als qui acreditin 15 o menys anys de serveis. Si després del reconeixement de la pensió i abans de complir l’edat de jubilació es produeix un agreujament de la malaltia o de les lesions de l’interessat de manera que l’inhabilitin per exercir qualsevol professió o ofici, podrà sol·licitar l’increment de la quantia de la pensió fins al 100% de la que li hauria correspost.

 • Voluntària. Els funcionaris públics inclosos en el Règim de Classes Passives es poden jubilar voluntàriament des que compleixin els 60 anys d’edat, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l’Estat.

Més informació:

Quins són els tipus de jubilació a Espanya?ó

Temes relacionats