home jubilat atur
Assegura la teva jubilació

Jubilació forçosa i anticipada per desocupació

Juny 12, 2023 6 min

El concepte de jubilació ha experimentat canvis significatius en les últimes dècades, sobretot pel que fa a les opcions de retir anticipat i forçós. La jubilació forçosa i la jubilació anticipada per desocupació són dues maneres de jubilar-se més freqüents del que sembla i que reben menys atenció del que caldria, ja que tenen un gran impacte tant en els individus com en les polítiques de seguretat social. A continuació, explicarem els dos termes i n’analitzarem les característiques, les causes per les quals es donen i què necessitem per poder demanar la pensió per aquests motius. 

Què és la jubilació forçosa per desocupació

La jubilació forçosa passa quan una persona arriba a l’edat legal de jubilació marcada per llei i l’acomiada el seu ocupador. L’empresa pot rescindir el contracte de treball quan la persona arriba a l’edat de jubilació, sense haver de donar motius justificats per l’acomiadament. Com el seu nom indica, estan “forçant” de manera indirecta que el treballador es jubili.

Tot i que a Espanya tenim una edat de jubilació estandarditzada, aquesta edat pot variar segons el sector i la legislació aplicable. Per exemple, els treballadors inclosos a l’Estatut Miner, els policies locals, el cos de l’Ertzaintza o els treballadors ferroviaris, són alguns dels que tenen reconeguda la jubilació anticipada. Hi ha una normativa diferent per a cadascun d’aquests grups professionals, com és el cas dels ballarins, que es poden jubilar a partir dels 60 anys sense que la pensió es redueixi. 

Cal tenir en compte que, encara que la jubilació forçosa implica el cessament obligatori de la feina, no vol dir que tots els treballadors estiguin obligats a jubilar-se a una edat determinada. Hi ha casos en què els treballadors poden optar per continuar treballant després de l’edat de jubilació forçosa, sempre que compleixin els requisits necessaris i així ho acordin amb el seu ocupador.

Jubilació anticipada per desocupació: condicions i causes

La jubilació anticipada per desocupació és quan una persona que ha perdut la feina demana la jubilació abans de l’edat establerta per llei. Acollir-se a la jubilació anticipada per desocupació és més complicat del que sembla, ja que s’han de complir certs requisits o tenir unes circumstàncies especials.

Requisits per sol·licitar la jubilació anticipada

Com totes les pensions del sistema espanyol, cal complir uns requisits determinats per ser-ne beneficiari i, segons els que es compleixin, la quantitat que es percebrà podrà variar. Les condicions per optar a aquest subsidi són les següents:

 • Tenir quatre anys menys de l’edat requerida per a la jubilació. El 2023, l’edat de jubilació se situa als 65 anys en el cas de tenir cotitzats 37 anys i 9 mesos; i si no s’han arribat a cotitzar és de 66 anys i 4 mesos. Per tant, per tenir dret a la jubilació forçosa s’haurà de tenir:
 • 61 anys si s’han cotitzat els 37 anys i 9 mesos o més. 
 • 62 anys i 4 mesos si s’han cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos.
 • Que la jubilació forçosa s’hagi donat per situacions alienes a la voluntat del treballador, més endavant veurem quines són les causes o situacions que porten a aquesta situació.
 • Haver cotitzat de manera efectiva un mínim de 33 anys, dels quals almenys 2 estan compresos dins dels últims 15 anys al cessament involuntari de l’activitat laboral. 

Causa per les quals es produeix 

Com bé indica el nom, aquest tipus de jubilació es dona per motius aliens a la voluntat del treballador. Alguns d’aquests motius justificants són:

 • Acomiadament per Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), independentment de si es tracta de causes econòmiques, tècniques, de producció o organitzatives.
 • Acomiadament per ineptitud del treballador posterior a la incorporació a l’empresa, recollit a l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors.
 • Defunció, jubilació o incapacitat de l’empresari, així com extensió de la personalitat jurídica de l’empresa.
 • Extinció de contracte per resolució judicial, segons els supòsits que es poden trobar a la Llei Concursal.
 • Extinció del contracte per voluntat de la treballadora en cas de ser víctima de violència de gènere.
 • Extinció del contracte per part del treballador acollint-se a diferents articles de l’Estatut dels Treballadors, com ara la mobilitat geogràfica, incompliments de l’empresari o la modificació substancial de les condicions laborals. 

Quant es cobra en cada cas?

Per calcular quina és la quantia que es percebrà cal tenir en compte que cada prestació varia segons els coeficients reductors que s’apliquin a cada situació. Actualment, els percentatges dels coeficients reductors es calculen cada mes sobre l’import total de la pensió. 

En una situació de jubilació forçosa, la pensió total tindria una penalització mínima del 0,5 % de reducció i una màxima fins al 30 %. Tot i aquests coeficients, la Seguretat Social fixa un límit perquè amb la jubilació anticipada la pensió sigui inferior que la quantitat màxima que es pot cobrar; és a dir, l’import total de la pensió mai serà superior a la pensió màxima corresponent, sempre serà encara que sigui un 0,5 % inferior. 

Com es fa el canvi de treballador a jubilat?

Encara que pugui semblar lògic, el SEPE no traspassa automàticament de treballador a jubilat malgrat que ja s’hagi arribat a l’edat corresponent. És primer la persona qui sol·licita la jubilació i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui s’encarrega de gestionar i accedir a la pensió.

L’INSS avalua les sol·licituds de jubilació i estableix si la persona compleix els requisits o no per poder cobrar-la. Quan ja estigui aprovada la sol·licitud, l’INSS és qui calcula la pensió que rebrà cada persona i posteriorment farà els pagaments. 

En resum, per accedir a la pensió de jubilació, cal presentar una sol·licitud a l’INSS, que s’encarrega d’avaluar i gestionar els tràmits corresponents. El SEPE no fa el traspàs automàtic de treballador a jubilat.

En conclusió

La jubilació forçosa i la jubilació anticipada per desocupació són opcions rellevants per als treballadors espanyols. La jubilació forçosa marca el final obligatori de l’etapa laboral en assolir l’edat requerida, mentre que la jubilació anticipada per desocupació permet accedir a la pensió abans de l’edat ordinària en cas d’atur involuntari. Aquests no són els únics tipus de jubilació anticipada que hi ha, també tenim la jubilació anticipada per malaltia, però aquests són els que es deuen a motius professionals. 

Cada tipus de jubilació té uns requisits i unes condicions específiques que cal tenir en compte a l’hora de planificar el retir. És essencial informar-se sobre la normativa actual i cercar assessorament professional per prendre decisions informades sobre la jubilació. Tant la jubilació forçosa com la jubilació anticipada per desocupació ofereixen opcions importants per garantir una transició adequada a la retirada i una seguretat econòmica durant aquesta nova etapa de la vida.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.