cinc persones reunides han aconseguit alguna cosa en les seves hores extres
Redueix els teus impostos

Hores extres: com cotitzen a la Seguretat Social

Juliol 25, 2023 7 min 11 vegades compartit

Hi ha dies que no arribem a les dates límit marcades a la feina i necessitem una estona més o, simplement, el volum ha augmentat i ens hem de quedar unes hores més del que esperàvem. Altres cops, som nosaltres els qui podem demanar aquestes hores extres per complementar una mica el salari, ja que normalment es paguen una xic millor que l’hora normal. Però, sabem com es cotitzen les hores extraordinàries a la Seguretat Social? Tenen algun benefici? En aquest text, intentarem donar-vos la solució a tots aquests dubtes que ens poden venir al cap quan ens toca treballar una estoneta més en la nostra jornada. Som-hi!

Què és una hora extraordinària

El primer que cal aclarir és què és una hora extraordinària. Bàsicament és cada hora de feina efectiva efectuada sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball que estableix la llei o pactada al conveni col·lectiu o al contracte de treball.

Segons el Govern, es consideren hores extraordinàries aquelles que es facin sobre la durada màxima de la jornada ordinària. A més, han de complir les característiques següents: 

 • Són de caràcter voluntari, menys si són per pacte individual o col·lectiu.
 • No es poden fer durant els torns de treball nocturns, tret si calen per evitar qualsevol tipus de risc.
 • Cal ser major d’edat, 18 anys, per poder fer-les.
 • S’han de registrar cada dia per fer el còmput total d’hores extraordinàries i s’han de pagar juntament amb la resta del salari i emetre una còpia amb un resum de tota aquesta informació.
 • Els òrgans representants tenen dret a estar avisats prèviament de les hores extraordinàries que faran els treballadors, així com a rebre una còpia del resum de la informació abans esmentada. 
 • El límit màxim és de 80 hores extraordinàries per any, excloent-hi les que es facin per reparació o prevenció de danys o urgències.

Fins fa poc, els treballadors a temps parcial no podien fer hores extraordinàries, però ara la llei sí que preveu aquesta opció. El màxim permès en aquests casos és proporcional a les hores que té el contracte. És a dir, si és de mitja jornada (20 hores), s’ha d’ajustar a aquesta jornada. 

Hores extraordinàries obligatòries

Tot i que pugui semblar contradictori pel que fa al nom i a la definició que en dona el Govern, hi ha certes hores extraordinàries que poden ser de compliment obligat. Com ja hem esmentat a l’apartat anterior, es poden considerar hores extraordinàries obligatòries aquelles que es duen a terme per prevenir o per reparar qualsevol tipus de dany o servei extraordinari.

Un dels trets que defineixen aquestes hores és que no es tenen en compte dins del límit anual d’hores extraordinàries. A més, s’han de compensar igual que la resta d’hores extraordinàries. 

I com es retribueixen les hores extraordinàries?

A l’hora de rebre una compensació per les hores voluntàries, hi ha dues possibilitats. D’una banda, es poden abonar econòmicament. D’altra banda, es poden compensar amb jornades de descans, que s’han de gaudir dins dels quatre mesos posteriors a fer-les. La decisió presa sobre aquesta possibilitat s’ha de preveure dins del conveni col·lectiu, o bé a través d’un pacte individual.

Precisament són els convenis col·lectius els que determinen si les hores extres es retribueixen o es compensen amb un descans. Existeix jurisprudència a Espanya que assenyala que l’empresari pot ser qui decideix com vol compensar les hores extres a l’empleat. El treballador té l’opció d’acceptar o no la realització d’hores extres voluntàries, que se li compensen de manera equivalent tant si es paguen com si es descansen.

En cas que triï l’opció de retribució econòmica, la compensació no pot ser, sota cap concepte, més baixa que el valor de l’hora ordinària. Si no es pacta res sobre el tema, se sobreentén que es compensen amb temps de descans. 

Bases diferents de cotització

Les hores extraordinàries es divideixen d’aquesta manera:

 • Per força major: es cotitza el 14 %, del qual el 12 % és a càrrec de l’empresa i el 2 % restant, a càrrec del treballador. 
 • Si són hores extraordinàries que s’han fet de manera voluntària, en lloc de ser per força major, aquestes han de cotitzar un 28,30 %, el 23,60 % a càrrec de l’empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador.
Tipus d’hores extraordinàriesEmpresaTreballadorTOTAL
Força major12,00 %2,00 %14,00 %
Ordinàries23,60 %4,70 %28,30 %

Aquestes hores compten amb dues bases de cotització diferents:

 • Base de cotització de contingències professionals, desocupació, FOGASA i formació professional per al cas de les hores extraordinàries per força major.
 • Base de cotització addicional per hores extraordinàries, per a la resta d’hores extraordinàries. 

A l’efecte de determinar la base reguladora per a les prestacions, les hores extres no computen, tot i que sí que ho fan per a les cotitzacions dedicades a accidents de treball i malalties professionals mitjançant l’anomenada cotització addicional.

Si la cotització addicional per hores extraordinàries estructurals supera les 80 hores que estableix la llei, el còmput s’ha de fer mitjançant l’aplicació del tipus general que estableix, per a les hores estructurals, la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per tal que, a l’efecte de la cotització, les hores extraordinàries siguin estructurals, l’empresa ha de complir uns requisits previs:

 • Comunicar-ho a l’Administració.
 • Disposar de la conformitat del comitè o delegat de personal.
 • Comptar amb una relació de treballadors afectats.

Dit això, si es compta amb un contracte a temps complet, les hores extraordinàries no computen a la base de cotització de contingències comunes sinó que ho fan a la base de cotització de contingències professionals. Què significa això? Que si l’empleat pateix una incapacitat temporal, la quantia de la prestació s’ha de calcular en funció de les hores extres comptabilitzades a les contingències professionals.

D’altra banda, si el treballador compta amb un contracte a temps parcial, les seves hores extres també computen a l’efecte de la cotització, però de manera diferent de la d’aquells empleats a temps complet. En aquest cas, l’empresa i l’empleat cotitzen amb els percentatges comuns a tots els empleats, però les hores extres es tenen en compte tant a la base de contingències comunes 

(que ha de servir per determinar les bases reguladores de les prestacions d’incapacitat temporal, permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, jubilació i maternitat i paternitat) com en la de contingències professionals. Cal recordar també que les hores extraordinàries no cotitzen a l’efecte de determinar la prestació per desocupació en cap dels casos.

Altres punts que cal tenir en compte

 • No existeix cap impediment per reclamar hores extraordinàries passades un cop s’ha signat una quitança.
 • Les hores extres, si estan degudament acreditades, poden ser abonades mitjançant una quantitat global i genèrica per mes.

Recapitulant, les hores extres cotitzen per a la jubilació

Com a conclusió, les hores extraordinàries es fan de manera voluntària excepte en aquells casos en què hi hagi una força major. La seva retribució pot ser tant mitjançant un pagament econòmic com amb dies de descans, que s’han d’agafar dins dels quatre mesos posteriors a les hores extraordinàries. A més, si les empreses no retribueixen aquestes hores, poden rebre una sanció econòmica de fins a 7.500 € gràcies a la Llei sobre Infraccions i sancions en l’ordre social. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.