cinc persones reunides han aconseguit alguna cosa en les seves hores extres
Redueix els teus impostos

Hores extres: com cotitzen a la Seguretat Social

novembre 8, 2018 4 min 11 vegades compartit

Com cotitzen les hores extraordinàries en la Seguretat Social? La resposta rau en el tipus de contracte: a jornada completa o parcial. Vegem-ho.

La primera cosa que cal aclarir és què és una hora extraordinària. Bàsicament és cada hora de feina efectiva duta a terme sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball establerta per la Llei o pactada en Conveni Col·lectiu o contracte de treball.

Aquestes hores disposen de dues bases diferents de cotització:

  • Base de Cotització de Contingències Professionals, Atur, FOGASA i Formació Professional
  • Base de Cotització Addicional per Hores Extraordinàries

A l’efecte de determinar la base reguladora per a les prestacions, les hores extres no computen, però sí que ho fan per a les cotitzacions dedicades a accidents de treball i malalties professionals mitjançant l’anomenada cotització addicional.

Aquesta diferencia entre hores extres estructurals i de força major de la manera següent:

Tipus d’hores extraordinàries        Empresa               Treballador               TOTAL

Força major                                        12,00%                    2,00%                     14,00%

Ordinàries                                           23,60%                    4,70%                     28,30%

Si la cotització addicional per hores extraordinàries estructurals supera les 80 hores establertes per Llei, el seu còmput s’efectuarà mitjançant l’aplicació del tipus general establert per a les hores estructurals en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Per tal que, a l’efecte de cotització, les hores extraordinàries siguin estructurals, l’empresa ha de complir uns requisits previs:

  • Comunicar-ho a l’Administració
  • Tenir la conformitat del Comitè o Delegat de personal
  • Disposar d’una relació de treballadors afectats

Dit això, si es té un contracte a temps complet, les hores extraordinàries no computen en la base de cotització de contingències comunes sinó que ho fan en la base de cotització de contingències professionals. Què vol dir això? Que si l’empleat pateix una incapacitat temporal, la quantia de la prestació es calcularà en funció de les hores extres comptabilitzades en les contingències professionals.

D’altra banda, si el treballador disposa d’un contracte a temps parcial, les seves hores extres també computen a l’efecte de cotització, però de manera diferent de la dels empleats a temps complet. En aquest cas, empresa i empleat cotitzen amb els percentatges comuns a tots els empleats, però les seves hores extres es tenen en compte tant en la base de contingències comunes –que servirà per determinar les bases reguladores de les prestacions d’incapacitat temporal, permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, jubilació i maternitat i paternitat– com en la de contingències professionals. Cal recordar també que les hores extraordinàries no cotitzen a l’efecte de determinar la prestació d’atur en cap dels casos.

I com es retribueixen les hores extraordinàries? Hi ha dues possibilitats. D’una banda, es poden abonar econòmicament. De l’altra, es poden compensar amb jornades de descans, de les quals cal gaudir dins dels quatre mesos posteriors a la seva realització. El Conveni Col·lectiu o bé un pacte individual han de preveure aquesta possibilitat.

Precisament són els Convenis Col·lectius els que determinen si les hores extres es retribueixen o es compensen amb descans. Hi ha jurisprudència a Espanya que assenyala que l’empresari pot ser qui decideixi com vol compensar a l’empleat les hores extres. El treballador té l’opció d’acceptar o no la realització d’hores extres voluntàries, les quals se li compensen de manera equivalent tant si es paguen com si es descansen.

Altres punts que cal tenir en compte:

  • No hi ha cap impediment per reclamar hores extraordinàries passades un cop s’ha signat una liquidació.
  • Les hores extres, si estan degudament acreditades, poden ser abonades mitjançant una quantitat global i genèrica mensual.

Més informació:

 A quin grup de cotització pertanys?

 Retribució variable: com apujar el sou als empleats sense augmentar el cost per a l’empresa?

Temes relacionats