deducciones fiscales declaracion de la renta
Assegura la teva jubilació

Deduccions fiscals en la declaració de la renda

Abril 19, 2022 8 min 5 vegades compartit

Des del 6 d’abril i fins al 30 de juny té lloc la Campanya de la Renda corresponent a l’exercici fiscal del 2021. Es calcula que prop de 21 milions d’espanyols presentaran la declaració de l’IRPF, ja que compleixen el requisit d’haver obtingut el 2021 rendes superiors als 22.000 euros anuals per rendiments del treball. Una xifra que es redueix fins als 14.000 euros si es va tenir més d’un pagador i es van cobrar més de 1.500 euros del segon i dels següents pagadors.

Les principals deduccions estatals

A més de les novetats fiscals que, com cada any, s’han introduït en la declaració de la Renda, un dels capítols més importants és el de les deduccions. Comptablement, deduir vol dir descomptar, és a dir, disminuir la quantitat que cal abonar a l’Estat en concepte d’impostos. En la declaració de la Renda hi ha diversos tipus de deduccions fiscals i, segons el tipus de contribuent que un sigui (persona física o jurídica), és possible acollir-se a unes o d’altres. És important tenir present que, juntament amb les deduccions estatals que hi ha a Espanya, també n’hi ha d’altres de caràcter autonòmic, segons la regió on es resideixi i es treballi, i que convé consultar detalladament.

De la mateixa manera, convé aclarir que no és el mateix una deducció que una desgravació. Per regla general, la deducció s’aplica sobre les quantitats resultants d’aplicar un impost, en aquest cas, el de la Renda, mentre que una desgravació consisteix en la imputació d’un seguit de despeses que són necessàries per obtenir uns ingressos determinats, de manera que es pugui calcular la base imposable d’un impost. És a dir, mentre que una desgravació és una part nuclear en el càlcul d’un tribut, la deducció és una cosa aliena que, com s’ha dit, s’aplica només sobre la quantitat resultant final.

Anant a exemples pràctics, després de determinar les quotes íntegres de l’IRPF (tant l’estatal com l’autonòmica), és el moment d’aplicar sobre el seu import les possibles deduccions estatals que es troben en vigor, entre les quals cal destacar:

 • Deducció per inversió en habitatge habitual. Tot i que aquesta deducció va ser suprimida el 2013 per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es manté el règim transitori per als contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013 o que van satisfer quantitats abans d’aquesta data per a la seva construcció. Per a aquests contribuents, la quantia de la deducció es desglossa en un tram estatal i autonòmic. El límit està fixat en els 9,40 euros i la base de la deducció inclou les quantitats satisfetes per l’adquisició, construcció, rehabilitació i ampliació de l’habitatge habitual, incloent-hi les despeses i tributs originats que hagin anat a càrrec del contribuent, com el pagament dels impostos corresponents, les despeses de notaria i de registre, o les de l’agència immobiliària.
 • Deducció per lloguer d’habitatge habitual. Tot i que aquesta deducció també va ser suprimida i es troba en règim transitori, és possible aplicar-la si s’és titular d’un contracte de lloguer amb data anterior a l’1 de gener de 2015, de manera que es pot deduir el 10,05% de les quantitats pagades en el període impositiu, sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.
 • Deduccions per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges. Per norma general, les reformes que un propietari hagi dut a terme al seu habitatge el 2021 per millorar l’eficiència energètica de la llar tenen una deducció de, segons cada cas, fins a 5.000 o 7.500 euros en la declaració de la Renda. Tal com es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), hi ha tres tipus de deduccions possibles:
  • Una deducció del 20%, amb un màxim de fins a 5.000 euros, en el capital invertit en obres per millorar l’eficiència energètica d’un immoble i que redueixin, almenys, un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Una deducció del 40%, amb un màxim de 7.500 euros, si l’obra de millora ha permès reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable i es pot acreditar a través del certificat d’eficiència energètica.
  • Una deducció de fins al 60%, amb un límit de 15.000 euros, per a les obres que millorin l’eficiència energètica d’un edifici d’ús predominantment residencial, sempre que contribueixin a reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable o serveixin per millorar l’eficiència energètica de l’immoble al nivell A o B.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. La deducció és del 30% de les quantitats satisfetes per subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima de la deducció és de 60.000 euros i no forma part de la base de la deducció l’import de les accions o participacions quan respecte a aquestes quantitats el contribuent practiqui una deducció autonòmica.
 • Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial. És possible deduir el 15% de les inversions o de les despeses destinades a:
  • L’adquisició de béns del Patrimoni Històric Espanyol si aquests són declarats d’interès cultural o estan inclosos a l’Inventari general de béns mobles en el termini d’un any des de la seva introducció.
  • La conservació, reparació, restauració, difusió i exposició de béns d’interès cultural, tal com recull la normativa del Patrimoni Històric de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.
  • La rehabilitació d’edificis, el manteniment i reparació de les seves teulades i façanes i la millora d’infraestructures de la seva propietat situats en l’entorn.

La deducció per actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial no pot superar en cap cas el 10% de la base liquidable de l’exercici.

 • Deducció per donatius a les fundacions legalment reconegudes i a associacions declarades d’utilitat pública. Dins d’aquestes entitats, estan reconegudes, entre d’altres, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre; les organitzacions no governamentals de desenvolupament que recull la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament; les federacions esportives legalment reconegudes; les universitats públiques i els col·legis majors; els organismes públics de recerca dependents de l’Administració General de l’Estat; o la Creu Roja i l’ONCE. La deducció que es pot aplicar és del 10% de les quantitats donades.
 • Deduccions per quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics. Es pot aplicar una deducció del 20% a les quotes d’afiliació i a les aportacions a partits polítics, federacions o agrupacions d’electors, amb un límit màxim de 600 euros anuals.
 • Deducció per les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla. És possible aplicar una deducció del 60% de les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, sempre que corresponguin a societats que operin efectivament i materialment a Ceuta o Melilla i a les quals sigui aplicable la bonificació establerta en l’article 33 de la LIS (Llei de l’impost sobre societats) en els supòsits següents: tenir el domicili i objecte social exclusiu en algun d’aquests territoris; i haver operat a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys, havent aconseguit rendes fora d’aquestes ciutats, sempre que respecte a aquestes rendes tinguin dret a l’aplicació de la bonificació de l’art. 33.6 LIS.
 • Deducció per maternitat. La deducció per maternitat és de 1.200 euros anuals per a les mares treballadores per cada fill menor de tres anys amb els quals convisquin. Aquest import es pot incrementar en fins a 1.000 euros per les despeses en escoles bressol.
 • Deducció per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. És possible aplicar una deducció de 1.200 euros per cada descendent amb discapacitat, ascendent amb discapacitat o cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, i ascendent o germà orfe de pare i mare que formi part d’una família nombrosa, o ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments. A més, també es pot aplicar una deducció de 2.400 euros en el cas de família nombrosa. Aquesta quantia s’incrementa en fins a 600 euros l’any per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

Cal recordar que aquestes són les deduccions estatals aplicables en la declaració de la Renda, però que també hi ha deduccions autonòmiques que es poden consultar a la pàgina web d’Hisenda.

Més informació:

Tot el que han de saber els autònoms a l’hora de presentar la declaració de la renda

Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

Temes relacionats