Parella aprenent conceptes bàsics financers
Rendibilitza els teus estalvis

Diccionari financer per a principiants (A-Z)

Febrer 16, 2024 10 min 9 vegades compartit

Per saber com pots portar millor les teves finances domèstiques és important conèixer el vocabulari financer bàsic. Hem preparat un glossari financer per a principiants amb el qual aprendràs molts conceptes i definicions de termes interessants per al teu dia a dia. Som-hi!

Glossari financer de la A a la J

Dividirem aquest diccionari financer en tres trams. El primer recull termes de la A a la J; el segon, de la K a la R, i l’últim, de la S a la Z. Comencem?

 • Abonament al compte: És l’increment del saldo en un compte bancari degut al fet que s’hi han transferit fons (diners).
 • AIELT: És l’acrònim d’Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Es tracta d’una assegurança de vida-estalvi que es caracteritza pel fet de garantir part dels diners que es poden anar invertint regularment i oferir avantatges fiscals per als qui inverteixin almenys durant 5 anys. Descobreix-ne els avantatges fiscals aquí.
 • Balanç personal: És la teva situació financera en un moment determinat. És la diferència entre els teus actius (recursos, béns i drets que són propietat teva) i els teus passius (els deutes i obligacions que tinguis).
 • Banca electrònica: És un web que ofereixen les entitats financeres perquè puguis dur a terme diferents operacions pel teu compte, en temps real i de manera segura, sense haver de visitar-ne l’oficina física. Hi pots consultar el teu saldo, transferir diners, domiciliar rebuts o modificar les teves dades personals.
 • Capital: El capital inclou els teus diners i altres recursos que posseeixes i que es poden convertir en diners (habitatge, cotxe, negoci, inversions, terres, etc.).
 • Capital inicial: Quan vols emprendre un nou negoci, aquesta seria la quantitat de diners amb què començaràs. Poden ser els teus estalvis, un préstec, diners que han posat inversionistes o socis, etc.
 • Deflació: Parlem de deflació quan els preus cauen de manera generalitzada dins de l’economia d’un país. No és una caiguda puntual en un sol sector sinó en gairebé tots, i acostuma a durar un període de temps prolongat.
 • Dipòsit: És una quantitat de diners que deixes immobilitzada en un banc (no els pots gastar durant un temps determinat). Aquests diners et generaran un percentatge d’interès, és a dir, un benefici que l’entitat et transferirà quan et retorni els diners que hi vas dipositar. És una manera segura de generar diners amb els teus estalvis.
 • Embargament: Té lloc quan un organisme d’autoritat (per exemple, un jutge) et pren el dret de propietat sobre un bé concret, normalment per garantir el pagament d’un deute que tens pendent o per una obligació que has incomplert.
 • Especulador: Persona que compra béns o títols de borsa amb l’objectiu de vendre’ls a curt termini, quan el seu valor pugi.
 • Estalvis: Es refereix als diners que tens disponibles. Disposaràs d’estalvis sempre que ingressis més diners dels que gastis.
 • Factura: Aquest document justifica el lliurament de béns o la prestació de serveis. Reflecteix tota la informació d’una compravenda, incloent-hi el preu, l’IVA i la data. Dona dret al comprador a la deducció fiscal de l’IVA pagat.
 • Fallida: Situació legal en què una persona o empresa es declara insolvent (sense diners suficients) per pagar els seus deutes.
 • Fet imposable: Genera una obligació tributària amb Hisenda.
 • IBEX 35: Les 35 empreses més importants de la borsa espanyola.
 • Inflació: Augment general en els preus dels béns i serveis d’un país.
 • ISR (Inversió Socialment Responsable): La inversió socialment responsable (SRI en anglès) és un estil d’inversió que té en compte criteris mediambientals, socials i de bon govern corporatiu (conegut com a ASG, o ESG en anglès).
 • IVA (Impost sobre el Valor Afegit): Aquest impost s’inclou en el preu que pagues per productes i serveis com a consumidor final.
 • Jubilació: És l’acte administratiu pel qual un treballador en actiu, ja sigui per compte propi o d’altri, passa a una situació passiva o d’inactivitat laboral per diversos motius (edat màxima, incapacitat, etc.). Si vols saber més sobre la jubilació no et perdis aquesta secció del blog.

Glossari financer de la K a la R

 • Lletra de canvi: És un document que obliga al pagament d’una quantitat de diners en una data determinada i a favor d’un tercer (el seu nom figurarà a la lletra). Qui emet la lletra es diu lliurador i és qui ordena el pagament de la quantitat fixada.
 • Liquidar: Significa completar la totalitat d’un pagament pendent relacionat amb un deute (crèdit o préstec). En liquidar, el comprador lliura els diners i el venedor cedeix els títols, amb la qual cosa s’acaba l’operació.
 • Liquiditat: És la facilitat amb què un actiu es pot convertir en diners. Els actius poden ser béns mobles o immobles, divises, valors i dipòsits.
 • Mercat financer: També anomenat mercat de capitals. És un lloc físic o virtual on oferents i demandants intercanvien instruments financers. Aquí es negocien i es fixen els seus preus de compravenda.
 • Microcrèdit: Un crèdit de petita quantitat que es concedeix a negocis de petita escala.
 • Microeconomia: Branca que estudia les activitats econòmiques de les empreses i els consumidors a nivell individual. Mesura el comportament concret d’un agent del mercat. La suma de microeconomies conforma la macroeconomia (economia global d’una zona, país o grup de països).
 • Nòmina: Document que reflecteix el pagament mensual a un empleat per la seva feina.
 • Novació: Acord entre les parts d’un contracte que permet modificar una part del seu contingut. Com, per exemple, la modificació de les condicions d’un préstec hipotecari.
 • Opció de compra: És un contracte en el qual una de les parts es compromet a comprar o vendre un actiu determinat en el futur, a un preu i en una data que s’han fixat prèviament. El venedor està obligat a vendre aquest actiu sota les condicions pactades quan el comprador exerceixi el seu dret de compra.
 • Ordre de domiciliació: Té lloc quan un client dona permís a la seva entitat bancària perquè es paguin determinades factures de manera automàtica i periòdica. Exemples: rebuts de la llum, aigua, comunitat, telèfon, etc.
 • Patrimoni: És el conjunt de tots els béns amb valor econòmic que té una persona.
 • PIB (Producte Interior Brut): Valor total dels béns i serveis produïts en un país durant un període determinat (normalment un any).
 • PIES (Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic): Producte d’assegurances que permet generar, de manera molt còmoda, un capital al llarg del temps que pot servir com a complement de la pensió pública de la jubilació. A més, un PIES gaudeix d’avantatges fiscals.
 • Pla de pensions: Producte d’estalvi per a la jubilació amb importants avantatges fiscals. Complementa la pensió pública de jubilació per poder mantenir una qualitat de vida determinada després de la retirada professional. Descobreix com funciona un pla de pensions.
 • Pressupost: En economia és el conjunt d’ingressos, despeses i estalvis que has previst per a un determinat període de temps.
 • Quitança: Quan s’acaba la relació laboral entre una empresa i un empleat, l’empresari ha d’elaborar aquest document obligatori, on s’indiquen les quantitats pendents d’abonar al treballador.
 • Recessió: Període de creixement negatiu en l’economia, acompanyat de l’augment en les taxes d’atur i l’encariment de productes o serveis.
 • Renda vitalícia: Eina que transforma els nostres estalvis en un ingrés mensual per a tota la vida, una assegurança que garanteix una vellesa tranquil·la i sense imprevistos. Descobreix què és i com funciona la renda vitalícia.

Glossari financer de la S a la Z

 • Salari brut: Diners totals que reps abans que et descomptin impostos.
 • Salari net: El teu sou després d’haver estat descomptats els impostos (contribucions a la Seguretat Social i IRPF d’Hisenda). Els diners reals que t’emportes a casa.
 • Saldo: El saldo d’un compte bancari és el resultat de restar els ingressos menys les despeses en un moment determinat. A vegades, no tot el saldo està disponible; per exemple, quan el banc en reté una part per atendre una ordre de pagament encara no liquidada. L’ideal és que el teu saldo sigui positiu (més ingressos que despeses).
 • Solvència: Capacitat econòmica que es té per complir obligacions financeres (impostos, préstecs, deutes, etc.).
 • Targeta de crèdit: Amb aquesta targeta pots fer pagaments sense tenir diners en efectiu. El càrrec al teu compte es produeix al final del mes o, fins i tot, posteriorment a canvi de pagar uns interessos. Amb la targeta pots retirar diners als caixers.
 • Targeta de dèbit: Amb aquesta targeta pots fer pagaments sense tenir diners en efectiu i el càrrec al teu compte serà immediat (tan sols podràs pagar si tens diners disponibles). Permet retirar diners als caixers.
 • Taxació: Aquest document informa sobre el valor objectiu i real d’un bé, juntament amb les seves característiques més rellevants. Estableix el seu preu oficial o un interval màxim o mínim del seu valor. Cal que sigui dut a terme per un expert o una societat de taxació registrada al Banc d’Espanya.
 • Termini fix: Mitjançant aquesta operació financera, una entitat et reportarà una compensació econòmica (interès) a canvi de mantenir part dels teus diners immobilitzats durant un període de temps determinat.
 • Testaferro: Persona que es fa passar per una altra en un contracte, pretensió o negoci.
 • Unit linked: Una unit linked és una assegurança d’estalvi que està vinculada a un cistell de fons d’inversió. La rendibilitat del producte depèn de l’evolució dels fons en els quals s’inverteix.
 • Usdefruit: Dret real que té un particular de gaudir d’un bé de propietat aliena (d’una altra persona o empresa) però amb l’obligació de conservar-lo.
 • Utilitat: Nivell de satisfacció pel qual les persones decideixen triar determinats productes o serveis en termes econòmics.
 • Venciment: És la data en què expira (s’acaba) un contracte financer o quan es retorna a un inversor la quantitat que va abonar per comprar un valor a renda fixa. També és quan compleix el contracte d’una pòlissa d’assegurança; ens referim al venciment de l’assegurança.
 • Wall Street: Carrer de Nova York on es troben les seus de les principals entitats financeres. També es coneix com la Borsa de Nova York.
 • Zona lliure: Aquesta és una zona geogràfica, que es pot trobar dins d’un estat o bé estar formada per diversos estats diferents, on no hi ha barreres per al comerç. Dins de la zona lliure no hi ha impostos de duanes.

En resum

Esperem que en aquest glossari financer per a principiants hagis après molts conceptes nous. Si et continuen interessant aquests temes, a més del diccionari financer bàsic, tenim altres articles d’interès. Segueix-nos!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.