940×480 es 2 2
Assegura la teva jubilació

Han de fer la declaració de la renda els jubilats?

març 25, 2021 4 min 9 vegades compartit

Han de presentar la declaració de la renda els jubilats? Atès que la pensió de jubilació està considerada rendiment del treball i tot ciutadà que rebi ingressos subjectes a IRPF ha de declarar, la resposta és sí. Ara bé, hi ha excepcions:

El primer aspecte que cal tenir en compte és que has de pagar a Hisenda per l’origen i la quantia dels teus ingressos. La condició de pensionista és irrellevant a efectes fiscals.

Per llei hi ha una quantitat d’ingressos que està exempta de tributar. Segons els últims canvis legals aquesta quantitat se situa en no més de 22.000 euros anuals procedents d’un sol pagador o de “les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i altres prestacions públiques per situacions d’incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat o similars”. És a dir, si el pensionista ingressa amb la seva pensió per sobre de 22.000 euros anuals té l’obligació de declarar-ho a l’Agència Tributària i que se li apliquin les retencions pertinents.

Ara bé, en matèria de pensions no totes són iguals i existeixen excepcions. Les d’orfandat, les d’incapacitat permanent, les de persones que van patir lesions com a conseqüència de la Guerra Civil, les prestacions públiques extraordinàries per actes de terrorisme, les pensions derivades d’accidents o les de manutenció familiar per decisió judicial estan exemptes de retre comptes al fisc.

Un altre dels aspectes que cal tenir en compte per als jubilats en matèria fiscal passa pels rendiments del capital mobiliari, és a dir, les inversions. Si els rendiments que s’obtenen superen els 1.500 euros anuals el contribuent ha de fer la declaració de la renda. En aquest apartat estan inclosos els rendiments íntegres del capital mobiliari (entre els quals es troben els dividends o els interessos que s’obtenen per dipòsits) i els guanys patrimonials (premis o reemborsaments de fons).

Cal tenir en compte que entre l’actual col·lectiu de jubilats és habitual que es percebin pensions procedents d’altres països. Molts dels qui van emigrar als anys 50 i 60 del segle passat resideixen ara a Espanya com a jubilats. En aquest cas, la quantia percebuda com a pensió internacional seria tractada com un segon pagador i, si és superior als 1.500 euros anuals, el límit per fer la declaració descendeix als 12.000 euros a l’any. Si la pensió internacional no arriba als 1.500 euros, però es fa declaració conjunta amb el cònjuge, sí que cal reflectir els diners percebuts en concepte de pensió internacional sigui quina en sigui la quantia.

Per què hi ha jubilats que no declaren?

Hi ha casos en què els jubilats no declaren. La raó per la qual no ho fan no té res a veure amb la seva condició després del retir laboral, sinó amb els seus ingressos i l’origen d’aquests, com s’ha apuntat anteriorment.

D’aquesta manera, estan exempts de fer la declaració de la renda aquells contribuents:

 • Amb ingressos inferiors a 22.000 euros en concepte de rendiments del treball per part d’un sol pagador

 • Amb ingressos inferiors a 12.000 euros de diversos pagadors.

 • Amb ingressos superiors a 12.000 euros procedents d’una sola pensió.

 • Amb ingressos superiors a 12.000 euros procedents de pensions passives.

 • Si el que s’ha guanyat en rendiments de capital mobiliari és inferior a 1.600 euros.

 • Amb guanys patrimonials per sota de 1.000 euros

També estan exemptes de tributació les pensions següents:

 • Pensions a favor dels qui van patir lesions o mutilacions com a conseqüència de la Guerra Civil.

 • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del Règim de Classes Passives, sempre que la lesió inhabilités per complet el preceptor per a tota professió o ofici.

 • Pensions d’orfandat.

 • Prestacions públiques extraordinàries per actes de terrorisme.

 • Les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legalment o judicialment reconeguda. En altres paraules, les pensions derivades d’accidents.

 • Les anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial.

 • Pensions de l’estranger que no superin els 1.500 euros, sempre que el total de rendiments de treball no superi els 22.000 euros.

Més informació:

S’ha acabat el termini per presentar la renda, què passa si no ho he fet?

Temes relacionats