como hacer la declaración de la renta si eres autonomo
Redueix els teus impostos

Com fer la declaració de la renda si ets autònom?

abril 19, 2022 10 min 8 vegades compartit

A partir del 6 abril (i fins al 30 de juny) comença el termini per presentar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) la declaració de la Renda corresponent als ingressos obtinguts el 2021. Estan obligats a presentar-la tots els professionals que es trobin en algun d’aquests supòsits:

 • Haver cobrat 22.000 euros anuals o més.
 • Haver tingut més d’un pagador en l’exercici 2021. La xifra de 22.000 euros es redueix fins als 14.000 euros si s’ha tingut més d’un pagador i s’ha cobrat més de 1.500 euros del segon i dels següents pagadors.
 • Haver percebut únicament rendiments íntegres del treball per sobre dels 14.000 euros anuals.
 • En el cas específic dels autònoms, haver tingut rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari o immobiliari) o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, sotmesos o no a retenció, superiors en el seu conjunt a 1.000 euros, i pèrdues patrimonials d’una quantia igual o superior a 500 euros. De tota manera, també poden presentar-la voluntàriament aquells autònoms que, encara que no tinguin l’obligació de fer-ho, sí que es vulguin beneficiar d’algunes de les deduccions que s’hi apliquen.

Tant els treballadors per compte d’altri com els professionals autònoms inclosos en algun d’aquests supòsits han de presentar la corresponent declaració de la Renda, en la qual s’incloguin tots els ingressos rebuts i les despeses efectuades el 2021. Això no obstant, mentre que per als treballadors per compte d’altri, Hisenda recull de manera automàtica gairebé totes les seves dades fiscals a través de la informació que aporten les companyies on treballen, en el cas dels autònoms la cosa es complica, ja que l’Agència Tributària no disposa de la informació exacta sobre moltes de les seves activitats. És per això que un nombre considerable d’autònoms recorren a l’ajuda professional que els pot oferir un gestor per emplenar degudament i presentar la declaració de la Renda.

Com es pot obtenir l’esborrany

Qualsevol professional autònom pot presentar la declaració de la Renda a través d’alguna d’aquestes vies:

 • App: en funcionament des de l’inici de la campanya per consultar les dades fiscals i l’estat de la declaració. No permet modificacions respecte a l’esborrany, per la qual cosa està reservada a les declaracions més senzilles, que segons dades d’Hisenda, són les d’aproximadament 4,8 milions de contribuents. Pel que fa a la resta, cal visitar Renda Web.
 • Pla “Li Truquem”: Pla d’atenció telefònica amb cita prèvia per concretar amb Hisenda el dia i l’hora per rebre la trucada. Les cites es concedeixen en franges de 15 minuts des de les 9.00 fins a les 20.30 hores. A la pàgina web de l’Agència Tributària s’afegeix més informació sobre els beneficiaris d’aquest servei.

A més, es pot demanar cita prèvia per poder fer aquest tràmit físicament amb l’Administració, acompanyat d’un funcionari expert en la matèria.

Quins documents necessita un autònom per a la seva declaració

 • Els certificats fiscals dels bancs.
 • El DNI del treballador. Si es fa una declaració conjunta, també el del cònjuge.
 • Si es té un pla de pensions, cal disposar del certificat que justifiqui les aportacions que s’han dut a terme durant el 2021.
 • Els rebuts de la contribució si s’és propietari d’un habitatge o el contracte d’arrendament si es viu de lloguer.
 • En el cas d’haver efectuat el 2021 la compravenda d’un immoble, el més aconsellable és disposar de les escriptures a l’hora de fer la declaració.
 • El certificat de donacions si s’han efectuat contribucions a entitats de tipus social.
 • Totes les declaracions trimestrals de l’IVA.
 • El detall d’ingressos i despeses que s’hagin produït al llarg de l’exercici.

Quins ingressos declara un autònom

Els principals ingressos que ha d’incloure un autònom en la declaració de la Renda (anomenats formalment com a ingressos íntegres computables) són:

 • Ingressos d’explotació. Són aquells que s’obtenen per l’activitat professional que exerceixi un autònom.
 • Altres ingressos, on s’inclouen des de subvencions i ajudes públiques rebudes per a la millora de la seva activitat professional fins a possibles indemnitzacions percebudes per part d’una asseguradora.
 • Autoconsum de béns i serveis. En aquest apartat, s’hi inclouen els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuades sense rebre cap contraprestació a canvi.
 • Transmissió d’elements patrimonials. Aquí cal reflectir-hi qualsevol possible guany obtingut per la venda d’algun bé vinculat a l’activitat professional com a autònom.

Despeses deduïbles per als autònoms

Perquè Hisenda accepti una despesa d’un autònom com a fiscalment deduïble cal que compleixi les característiques següents:

 • Estar relacionada amb l’activitat professional de l’autònom.
 • Poder demostrar-ho formalment a través d’una factura.
 • Haver estat recollida al llibre de despeses i ingressos.

Si es compleixen aquestes característiques, les despeses més habituals que es poden desgravar els autònoms en la declaració de la Renda són:

 • Consums d’explotació, que són les despeses derivades de la mateixa activitat professional, com ara la compra de material d’oficina, d’envasos o de qualsevol tipus de matèria primera.
 • Despeses de subministraments, que són les pròpies del fet de treballar des de casa, com les despeses d’aigua, llum, gas, o l’ús del telèfon i d’Internet. Normalment, és possible deduir-se un 30% sobre aquest tipus de despeses.
 • Sou i salaris, que inclouen tant el sou del mateix treballador com el d’aquelles persones que puguin treballar per a ell, en el cas que sigui així.
 • Seguretat Social, tant la seva com les cotitzacions dels empleats que treballin per a ell, si és així. En aquesta partida, també s’hi inclou la quota d’autònom.
 • Altres despeses de personal, entre les quals hi sol haver la formació als empleats, els plans de pensions, les assegurances d’accidents del personal, les indemnitzacions per danys o perjudicis, o els obsequis que s’hagin fet als treballadors (com pot ser un detall per Nadal).
 • Arrendaments i cànons, que inclouen, per exemple, les despeses de lloguer d’un espai, els contractes de lísing o l’arrendament d’un coworking.
 • Serveis professionals independents, és a dir, les despeses que es deriven de contractar serveis professionals de tercers, com un gestor, un despatx d’advocats, un notari o una agència de comunicació online.
 • Despeses financeres, que acostumen a ser principalment aquelles que es deriven de préstecs o de crèdits que es tenen concedits, els recàrrecs per ajornament de pagament de deutes o els interessos de demora d’ajornaments dels pagaments a Hisenda.
 • Tributs fiscals deduïbles, com poden ser l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o l’impost sobre béns immobles (IBI).
 • Amortitzacions, o, el que és el mateix, reflectir econòmicament el deteriorament o la depreciació de l’immobilitzat material que afecta l’activitat professional. Per regla general, el seu càlcul s’estima segons el que s’estipula en l’impost de societats (IS).
 • Dietes i allotjament, sempre que estiguin relacionats amb el desenvolupament de l’activitat professional i s’hagin abonat amb targeta. Per a la declaració de la Renda de l’exercici 2021, l’autònom es pot deduir 26,67 euros diaris (48 euros a l’estranger) quan no pernocta, 53,34 euros diaris quan pernocta a Espanya i 91,35 euros quan ho fa a l’estranger.
 • Altres serveis exteriors que no s’incloguin en les partides anteriors, com les primes d’assegurances, la despesa en publicitat o les inversions en recerca i desenvolupament.

D’altra banda, cal destacar que, en relació amb l’IVA suportat, un autònom només se’l pot deduir en el cas que no sigui desgravable a través de la declaració d’IVA, pel fet que no presenti aquestes declaracions. Això passa, per exemple, en activitats que gaudeixen d’un règim especial, com l’agricultura o la ramaderia, així com en d’altres que estan exemptes d’IVA, com passa amb la medicina.

Novetats fiscals que poden afectar els autònoms

 • Nou tram d’IRPF. En la declaració de la Renda de l’exercici 2021 entra en vigor un nou tram d’IRPF per a les rendes de capital que superin els 300.000 euros anuals, el tipus del qual puja dos punts, fins al 47%. D’aquesta manera, els trams de l’IRPF per a les rendes del treball queden així:
  • Primer tram, fins a 12.450 euros: 19%.
  • Segon tram, de 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%.
  • Tercer tram, de 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%.
  • Quart tram, de 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%.
  • Cinquè tram, de 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%.
  • Sisè tram, de 300.000 euros en endavant: 47%.
 • Plans de pensions. Es rebaixa a un màxim de 2.000 euros anuals el límit de reduccions que un contribuent pot aplicar per totes les aportacions als sistemes de previsió social, incloent-hi plans de pensions individuals i PPA. A més, les aportacions deduïbles a plans del cònjuge també passen de 2.500 a 1.000 euros. Així mateix, no es pot superar el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
 • Ajudes per la pandèmia. Tots els autònoms que hagin percebut alguna ajuda per part del Govern com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia per coronavirus estan obligats a declarar-la. Les devolucions de la quota d’autònom, per exemple, no es poden considerar com a despeses, mentre que les ajudes per cessament d’activitat tributen com a rendiment del treball. Les subvencions per part de les comunitats autònomes tributen com a rendiments d’activitats econòmiques. En el cas de les moratòries fiscals per a l’ajornament de deutes tributaris, si no es van retornar en els quatre mesos següents, caldrà abonar-ne els interessos de cada mes.
 • Ajudes i subvencions per a la rehabilitació energètica d’immobles. Per norma general, les reformes que un propietari hagi dut a terme al seu habitatge el 2021 per millorar l’eficiència energètica de la llar tenen una deducció de, segons cada cas, fins a 5.000 o 7.500 euros en la declaració de la Renda. Tal com es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, hi ha tres tipus de deduccions possibles:
  • Una deducció del 20%, amb un màxim de fins a 5.000 euros, en el capital invertit en obres per millorar l’eficiència energètica d’un immoble i que redueixin, almenys, un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Una deducció del 40%, amb un màxim de 7.500 euros, si l’obra de millora ha permès reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable i es pot acreditar a través del certificat d’eficiència energètica.
  • Una deducció de fins al 60%, amb un límit de 15.000 euros, per a les obres que millorin l’eficiència energètica d’un edifici d’ús predominantment residencial, sempre que contribueixin a reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable o serveixin per millorar l’eficiència energètica de l’immoble al nivell A o B.

Més informació:

Declaració de la Renda, prepara’t ja!

Temes relacionats