Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

Persona calculant les prestacions que no tributen en l'IRPF
Redueix els teus impostos

Prestacions, indemnitzacions per acomiadament… les rendes que no tributen en l’IRPF

Març 31, 2021 4 min 9 vegades compartit

S’acosta la declaració de l’IRPF. Com es pot justificar davant Hisenda el cobrament d’una indemnització per acomiadament?, haig de declarar una indemnització de l’Administració pública?, i la d’una assegurança d’accidents? Són preguntes més que pertinents per saber a què atenir-nos, per fer els nostres càlculs. En principi no es tributa per moltes d’aquestes pagues, però convé conèixer-ne els detalls. Tot seguit els descobrim.

Indemnització per acomiadament

Com a norma general, les indemnitzacions per acomiadament compten com a rendiments del treball i, per tant, cal declarar-ho com a tal davant Hisenda. Això no obstant, hi ha un seguit d’exempcions importants contingudes en la llei de l’IRPF en el seu article 7.

El límit és en les pagues que recull l’Estatut dels Treballadors. Aquesta norma regula les compensacions per acomiadament que ha de rebre obligatòriament el treballador. Una altra cosa és que es negociï una prestació més alta, excedent pel qual haurem de tributar.

Les indemnitzacions que recull l’Estatut dels Treballadors són les següents:

 • Acomiadament improcedent. Es paguen 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats.

 • Acomiadament objectiu. Es paguen 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

També n’estaran exemptes les indemnitzacions fruit d’una sentència judicial en recórrer l’acomiadament.

Per a totes les indemnitzacions cal tenir en compte un límit: 180.000 euros. Si el superem (encara que sigui la indemnització continguda en l’Estatut dels Treballadors) caldrà tributar pel que superi aquesta xifra.

Pensions i prestacions de la Seguretat Social i altres

En aquest capítol també hi ha un bon catàleg d’exempcions fiscals. Pel que fa a prestacions, en queden exemptes les següents:

 • Prestacions de la Seguretat Social per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa (sempre que aquestes pagues no excedeixin el límit legal, com passava en el cas de les indemnitzacions per acomiadament).

 • Ajudes per naixement, part o adopció.

 • Prestacions per cura de persones dependents (les recollides en la Llei de Dependència).

 • Prestació d’atur si es rep com a pagament únic.

 • Prestacions públiques per maternitat de les comunitats autònomes i ajuntaments.

 • Les rendes mínimes d’inserció que paguen algunes comunitats autònomes i ajuntaments, sempre que no superin 1,5 vegades l’IPREM (que actualment està fixat en 7.519,59 euros anuals).

Llegeix també: Tipus d’incapacitat, com afecten la pensió?

Pel que fa a pensions, queden alliberades del pagament a Hisenda les següents:

 • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives (un règim que, per cert, es troba en fase d’extinció).

 • Pensions d’orfandat.

 • Pensions reconegudes a persones que van patir lesions durant la guerra civil espanyola.

Altres indemnitzacions i pagaments d’assegurances

En queden exemptes les pagues de l’Estat destinades a víctimes d’actes de terrorisme i les pensions que es paguen per haver rebut medalles i condecoracions per aquests mateixos fets. També en queden fora els ajuts rebuts pels afectats del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).

I les assegurances? Algunes indemnitzacions, encara que provinguin d’aquestes entitats privades, també poden quedar lliures del descompte de l’Agència Tributària. És el cas de les compensacions per danys personals en assegurances d’accidents. Això no obstant, hi ha una excepció important que impossibilita evitar la finestreta d’Hisenda: haver desgravat les primes anteriorment en la declaració de la renda.

Llegeix també: La part injusta de la vida

També cal tenir en compte que l’exempció té un límit: que la paga no superi el que preveu la llei en compensació pel dany sofert (Annex de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor).

Són, en resum, indemnitzacions resultat de qüestions moltes vegades traumàtiques. Es tracta de situacions que volem evitar en la nostra vida però que moltes vegades no podem eludir. Moments excepcionals que l’Estat té en compte, motiu pel qual es preveuen aquestes exempcions.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.