parella de pensionistes gaudint de la seva paga doble
Assegura la teva jubilació

Quan cobren la paga extra els pensionistes?

Novembre 26, 2019 3 min 9 vegades compartit

El sistema de pensions és un tema de màxima actualitat al nostre país. N’hi ha diferents tipus amb diverses remuneracions en funció de la cotització o les circumstàncies que han portat una persona a rebre aquesta assignació. Però tenen paga extra els pensionistes? La resposta és contundent: sí. Moltes d’aquestes pensions, no totes, es divideixen en 14 pagues, per la qual cosa al cap de l’any reben, igual que els funcionaris públics i altres treballadors, dues quotes extres, que es cobren els mesos de juny (abans de l’estiu) i novembre (abans de Nadal).

Paga extra

La majoria de pensions a Espanya es troben dividides en 14 quotes, de manera que el beneficiari té dos pagaments extres els mesos de juny i novembre, a mes vençut, coneguts com a pagues extraordinàries d’estiu i Nadal, amb el mateix import que cadascun de la resta de “sous” mensuals. N’hi ha algunes, com les de jubilació per accident de treball o malaltia, que estan distribuïdes en 12 mensualitats.

Els tipus de pensions

A Espanya hi ha dos tipus diferenciats de pensions: contributives i no contributives. La retribució anual de cada pensionista es calcula en funció dels anys cotitzats a la Seguretat Social durant la seva vida laboral, el salari dels últims anys previs a la jubilació i sempre dins d’uns màxims i mínims marcats en la Llei de pressupostos de cada any.

  • Pensions contributives. Per a la concessió d’una pensió contributiva cal haver cotitzat a la Seguretat Social durant un temps mínim al llarg de la vida laboral, a més d’altres requisits estipulats en la llei. La quantia d’aquestes prestacions, que es cobren de manera indefinida, es calcula en funció del nombre d’anys i la quantitat cotitzada, fins a arribar a la pensió màxima permesa a Espanya. Hi ha tres grans tipus de pensions contributives: per jubilació (ordinària o anticipada per diferents motius), per incapacitat permanent (total, absoluta i gran invalidesa) o per defunció (viduïtat, orfandat i a favor de familiars).
  • Pensions no contributives. Aquestes prestacions es concedeixen a persones que no acumulin els requisits mínims per obtenir una pensió contributiva i que, al seu torn, es consideri que no tenen els recursos mínims per subsistir.

El petit estalvi després de la jubilació

Sens dubte, el fet de rebre dos cops l’any una “paga doble” suposa una oportunitat per estalviar. Evidentment pots gastar una mica més o permetre’t algun caprici, però també convé estalviar part d’aquests ingressos extres per fer front a despeses inesperades que puguin sorgir al llarg de l’any.

En definitiva, les pagues extres de pensionistes d’estiu i Nadal serveixen als jubilats per afrontar despeses en dos moments puntuals i aconseguir amb aquestes dues quotes un coixí per a la resta de l’any. Aprofita-les per estalviar!

Temes relacionats