Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

desgravacio assegurança vida
Redueix els teus impostos

L’assegurança mèdica desgrava en la declaració de la renda?

Maig 11, 2023 6 min

Fa tot just uns dies va començar la presentació via online de les declaracions de Renda i Patrimoni del 2022. D’un any a l’altre, moltes vegades no ens recordem de quines assegurances poden desgravar i quines no.

A Espanya hi ha més d’11 milions d’habitants que disposen d’una assegurança mèdica privada i en aquestes dates la pregunta ressona encara més que de costum: desgraven les assegurances de salut?

La resposta és senzilla, però té truc. Sí, les assegurances mèdiques privades són una de les assegurances que poden desgravar… però tenen lletra petita: cal complir unes condicions que us expliquem a continuació.

Les assegurances mèdiques són deduïbles?

Potser aquesta és una de les preguntes més reiterades sobre les assegurances privades i encara més en aquestes dates en què tothom ha començat a fer l’esborrany de la declaració de la renda.

Per regla general, no es poden desgravar les assegurances mèdiques privades a Hisenda, ni tan sols les que inclouen absolutament tot el que puguem imaginar. Això és degut al fet que són considerades com un servei addicional als serveis oferts pel sistema sanitari públic.

Això no obstant, tota regla té la seva excepció i aquest cas no podia ser menys. Les assegurances de salut presenten moltes especificacions, per la qual cosa poden arribar a tenir certs avantatges fiscals, i per això ens hem d’informar bé i llegir la lletra petita.

Les despeses derivades de la contractació per part d’un autònom d’una assegurança mèdica privada es desgraven en l’IRPF. Els altres beneficiaris d’aquestes mesures són les empreses que tinguin contractada una assegurança de salut per als seus empleats, que no tributaran per aquest servei.

A l’hora de distingir les persones o els grups que poden deduir les assegurances de salut, el Ministeri d’Hisenda diferencia entre els treballadors autònoms i els assalariats.

Deducció de les assegurances de salut per als autònoms

Malgrat que aquest servei no està relacionat amb les activitats dels treballadors autònoms, Hisenda permet que l’assegurança mèdica privada pugui desgravar. D’acord amb el que estableix la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), un treballador autònom pot restar fins a 500 € l’any de les primes que ha pagat a una companyia d’assegurances mèdiques. Això es redueix de la quantitat de diners en què es basa el càlcul dels seus impostos. Dit d’una altra manera, aquesta deducció redueix el total d’impostos que l’autònom ha de pagar cada any.

Condicions i avantatges per als autònoms

Hi ha dues maneres per desgravar l’assegurança mèdica en la declaració de l’IRPF: en pagaments fraccionats o pagament únic, mitjançant el model 130. Però per poder optar a aquesta deducció, cal que l’autònom s’inclogui dins del règim d’estimació directa, és a dir, la modalitat de la declaració en què es consideren els ingressos reals per any.

Si l’assegurança de salut figura com a part dels ingressos de l’autònom, es deduirà automàticament. Si no és el cas, cal omplir la casella 200, prima d’assegurança, perquè es dedueixi en els teus impostos.

Els autònoms poden deduir no solament la seva assegurança mèdica, sinó també la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que visquin a la mateixa llar i no tinguin suficients ingressos. El límit de deducció és de 500 € per persona i puja a 1.500 € si tenen alguna discapacitat.

Deducció de les assegurances de salut per a les empreses i els seus treballadors

En el cas que l’empresa disposi d’una assegurança mèdica privada, tant l’assalariat com l’empresa poden obtenir avantatges fiscals sobre aquesta assegurança.

  • Per al treballador: en el cas que l’empleat rebi la pòlissa d’assegurança com a part del seu salari, no es considera com a rendiment del treball. Això vol dir que tant aquesta persona com el seu cònjuge i els fills menors de 25 anys que visquin al domicili familiar estan exempts de tributar l’assegurança mèdica. Tal com passa amb els autònoms, el límit es troba en els 500 euros. Si la prima supera aquesta quantitat, els primers 500 euros no tributen però, a partir d’aquesta quantitat, sí que ho fan com a “rendiment en espècie”.
  • Per a l’empresa: en tributar per l’impost de societats, l’empresa pot deduir el 100% del capital destinat a pagar una assegurança mèdica privada als seus treballadors. L’Impost de Societats és aplicat segons els beneficis obtinguts per l’empresa, per la qual cosa l’import de les pòlisses mèdiques es compta com a benefici, de manera que en resulta una notable rebaixa fiscal.

Més enllà dels casos esmentats anteriorment, els particulars no poden desgravar sota cap concepte l’assegurança mèdica privada en l’IRPF.

Alguna altra assegurança pot desgravar en la declaració de la renda?

A Espanya, les assegurances de cotxes són les més contractades, seguides per les assegurances de la llar. Aquestes són les assegurances que sí que desgraven en la declaració de la renda i les condicions per poder-ho fer:

  • Assegurança de cotxe. Únicament els autònoms que utilitzin el bé assegurat per dur a terme la seva activitat professional la podran deduir. Per exemple, un xofer, un taxista o un repartidor.
  • Assegurança de la llar. Si tens la propietat llogada o està vinculada a una hipoteca, també si ets autònom.
  • Assegurança de vida. La persona en qüestió ha d’estar vinculada a una hipoteca o un pla d’estalvi, o bé si és autònom.

Què cal tenir en compte

Hi ha diferències de regulació fiscal entre les diferents comunitats autònomes d’Espanya, la qual cosa pot afectar a l’hora de desgravar l’assegurança mèdica privada. Seria convenient posar-se en contacte amb l’Agència Tributària o un gestor abans de fer la declaració de la renda per informar-se correctament sobre les mesures existents a la comunitat autònoma on vivim.

En conclusió, si ets autònom i estàs preparant la declaració de la renda d’aquest any, ho tens una mica més fàcil per desgravar una assegurança mèdica privada a Hisenda, així com altres assegurances. Els particulars no es poden beneficiar de cap desgravació, tret que l’empresa per a la qual treballin tingui contractada una assegurança mèdica privada.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.